శ్రీ దామోదర అష్టకం (Sri Damodarashtakam) 

నమామీశ్వరం  సచ్చిదానందరూపం
లసత్కండలం గోకులే భ్రాజమానం
యశోదాభియోలుఖలాద్ధావమానం
పరామృష్టం అత్యంతతో దృత్యగోప్యా ||1||

రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం
కరాంభోజ యుగ్మేన సాతంకనేత్రం
ముహుఃశ్వాస కంప త్రిరేఖాంకకంఠ
స్థితంనౌమి దామోదరం భక్తిబదాం ||2||

ఇతీ దృక్ స్వలీలాభిరానన్దకుండే
స్వఘొషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతం
తదీయేసిజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం
పున:ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే ||3||

వరందేవ! మోక్షం న మోక్షావధిం వా
న చాన్యం వృనేహం వరేశాదపీహ
ఇదంతే వపుర్నాధ గోపాల బాలం
సదా మే మనస్యావిరాస్తాం కిమన్యైః ||4||

ఇదంతే ముఖాంభోజమత్యంతనీలై
ర్వృతం కుతంలై:స్నిగ్ధరక్తైశ్చ గోప్యా
ముహుశ్చుంబితం బింబరక్తాధరం మే
మనస్యావిటాస్తామలం లక్షలాబై: ||5||

నమోదేవ దమోదరానంత విష్ణో
ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాబ్దిమగ్నం
కృపదృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను
గృహేణేశ మామజ్ఞమేధ్యక్షీదృశ్యః ||6||

కుభేరాత్మజౌ బద్ధమూర్హ్త్యైవ యద్వత్
త్వయామోచితౌ భక్తిభాజౌకృతౌ చ |
తధా ప్రేమభక్తిం స్వకాం మే ప్రయచ్చ
న మోక్షే గ్రహో మేస్తి దమోదరేహ ||7||

నమస్తేస్తు దామ్నే స్పురద్దీప్తిధామ్నే
త్వదీయోదరాయాధ విశ్వస్య ధామ్నే
నమో రాధికాయై త్వదీయప్రియాయ
నమోనంత లీలాయ దేవాయ తుభ్యం ||8||

ఇతి శ్రీ దామోదరాఅష్టకం సంపూర్ణం

Sri Damodara Ashtakam

namāmīśvaram sac-cid-ānanda-rūpam
lasat-kuṇḍalam gokule bhrājamanam
yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānam
parāmṛṣṭam atyantato drutya gopyā

rudantam muhur netra-yugmam mṛjantam
karāmbhoja-yugmena sātańka-netram
muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāńka-kaṇṭha-
sthita-graivam dāmodaram bhakti-baddham

itīdṛk sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe
sva-ghoṣam nimajjantam ākhyāpayantam
tadīyeṣita-jñeṣu bhaktair jitatvam
punaḥ prematas tam śatāvṛtti vande

varam deva mokṣam na mokṣāvadhim vā
na canyam vṛṇe ‘ham vareṣād apīha
idam te vapur nātha gopāla-bālam
sadā me manasy āvirāstām kim anyaiḥ

idam te mukhāmbhojam atyanta-nīlair
vṛtam kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā
muhuś cumbitam bimba-raktādharam me
manasy āvirāstām alam lakṣa-lābhaiḥ

namo deva dāmodarānanta viṣṇo
prasīda prabho duḥkha-jālābdhi-magnam
kṛpā-dṛṣṭi-vṛṣṭyāti-dīnam batānu
gṛhāṇeṣa mām ajñam edhy akṣi-dṛśyaḥ

kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat
tvayā mocitau bhakti-bhājau kṛtau ca
tathā prema-bhaktim svakām me prayaccha
na mokṣe graho me ‘sti dāmodareha

namasthesthu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne
tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne
namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai
namo ‘nanta-līlāya devāya tubhyam

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!