శ్రీ లలితాహృదయస్తోత్రమ్(Sri lalitha Hrudaya Stotram)

అథశ్రీలలితాహృదయస్తోత్రం.!
శ్రీలలితాంబి కాయై నమః ।
దేవ్యువాచ ।
దేవదేవ మహాదేవ సచ్చిదానన్దవిగ్రహా ।
సున్దర్యాహృదయం స్తోత్రం పరం కౌతూహలం విభో ॥ ౧॥

ఈశ్వరౌవాచ.!

సాధు సాధుత్వయా ప్రాజ్ఞే లోకానుగ్రహకారకం ।
రహస్యమపివక్ష్యామి సావధానమనాఃశృణు ॥ ౨॥

శ్రీవిద్యాం జగతాం ధాత్రీం సర్గ్గస్థితిలయేశ్వరీం ।
నమామిలలితాం నిత్యాం భక్తానామిష్టదాయినీం ॥ ౩॥

బిన్దుత్రికోణసమ్యుక్తం వసుకోణసమన్వితం ।
దశకోణద్వయోపేతం చతుర్ద్దశ సమన్వితం ॥ ౪॥

దలాష్టకేసరోపేతం దలషోడశకాన్వితం ।
వృత్తత్రయయాన్వితంభూమిసదనత్రయభూషితం ॥ ౫॥

నమామి లలితాచక్రం భక్తానామిష్టదాయకం ।
అమృతాంభోనిధింతత్ర రత్నద్వీపం నమామ్యహం ॥ ౬॥

నానావృక్షమహోద్యానం వన్దేహం కల్పవాటికాం ।
సన్తానవాటికాంవన్దే హరిచన్దనవాటికాం ॥ ౭॥

మన్దారవాటికాం పారిజాతవాటీం ముదా భజే ।
నమామితవ దేవేశి కదంబవనవాటికాం ॥ ౮॥

పుష్యరాగమహారత్నప్రాకారం ప్రణమామ్యహం ।
పత్మరాగాదిమణిభిఃప్రాకారం సర్వదా భజే ॥ ౯॥

గోమేదరత్నప్రాకారం వజ్రప్రాకారమాశ్రయే ।
వైడూర్యరత్నప్రాకారంప్రణమామి కులేశ్వరీ ॥ ౧౦॥

ఇన్ద్రనీలాఖ్యరత్నానాం ప్రాకారం ప్రణమామ్యహం ।
ముక్తాఫలమహారత్నప్రాకారంప్రణమామ్యహం ॥ ౧౧॥

మరతాఖ్యమహారత్నప్రాకారాయ నమోనమః ।
విద్రుమాఖ్యమహారత్నప్రాకారంప్రణమామ్యహం ॥ ౧౨॥

మాణిక్యమణ్డపం రత్నసహస్రస్తంభమణ్డపం ।
లలితే!తవదేవేశి భజామ్యమృతవాపికాం ॥ ౧౩॥

ఆనన్దవాపికాం వన్దేవిమర్శవాపికాం భజే ।
భజేబాలాతపోల్గారం చన్ద్రికోగారికాం భజే ॥ ౧౪॥

మహాశృంగారపరిఖాం మహాపత్మాటవీం భజే ।
చిన్తామణిమహారత్నగృహరాజం నమామ్యహం ॥ ౧౫॥

పూర్వాంనాయమయం పూర్వ్వద్వారం దేవి నమామ్యహం ।
దక్షిణాంనాయరూపంతేదక్షిణద్వారమాశ్రయే ॥ ౧౬॥

నమామి పశ్చిమద్వారం పశ్చిమామ్నాయ రూపకం ।
వన్దేహముత్తరద్వారముత్తరామ్నాయరూపకం ॥ ౧౭॥

ఊర్ద్ధ్వామ్నాయమయం వన్దే హ్యూర్ద్ధద్వారం కులేశ్వరి ।
లలితేతవ దేవేశి మహాసింహాసనం భజే ॥ ౧౮॥

బ్రహ్మాత్మకం మఞ్చపాదమేకం తవ నమామ్యహం ।
ఏకంవిష్ణుమయం మఞ్చపాదమన్యం నమామ్యహం ౧౯॥

ఏకం రుద్రమయం మఞ్చపాదమన్యం నమామ్యహం ।
మఞ్చపాదంమమామ్యేకం తవ దేవీశ్వరాత్మకం ॥ ౨౦॥

మఞ్చైకఫలకం వన్దే సదాశివమయం శుభం ।
నమామితేహంసతూలతల్పకం పరమేశ్వరీ! ॥ ౨౧॥

నమామితే హంసతూలమహోపాధానముత్తమం ।
కౌస్తుభాస్తరణంవన్దే తవ నిత్యం కులేశ్వరీ ॥ ౨౨॥

మహావితానికాం వన్దే మహాయవినికాం భజే ।
ఏవంపూజాగృహం ధ్యాత్వా శ్రీచక్రే శ్రీశివాం భజే ॥ ౨౩॥

స్వదక్షిణే స్థాపయామి భాగే పుష్పాక్షతాదికాన్ ।
అమితాంస్తేమహాదేవి దీపాన్ సన్దర్శయామ్యహం ॥ ౨౪॥

మూలేన త్రిపురాచక్రం తవ సమ్పూజ్యయామ్యహం ।
త్రిభిఃఖణ్డైస్తవఖ్యాతైః పూజయామి మహేశ్వరి! ॥ ౨౫॥

వాయ్వగ్ని జలసమ్యుక్తం ప్రాణాయామైరహం శివై ।
శోషాణాందాహనం చైవ కరోమి ప్లావనం తథా ॥ ౨౬॥

త్రివారం మూలమన్త్రేణ ప్రాణాయామం కరోమ్యహం ।
పాషణ్డకారిణోభూతా భూమౌయే చాన్తరిక్షకే ॥ ౨౭॥

కరోమ్యనేన మన్త్రేణ తాలత్రయమహం శివే ।
నారాయణోహంబ్రహ్మాహం భైరవోహం శివోస్మ్యహం ౨౮॥

దేవోహం పరమానన్దోస్మ్యహం త్రిపురసున్దరి ।
ధ్యాత్వావై వజ్రకవచం న్యాసం తవ కరోమ్యహం ॥ ౨౯॥

కుమారీబీజసమ్యుక్తం మహాత్రిపురసున్దరి! ।
మాంరక్షరక్షేతి హృది కరోమ్యజ్ఞలిమీశ్వరి! ॥ ౩౦॥

మహాదేవ్యాసనాయేతి ప్రకరోమ్యాసనం శివే ।
చక్రాసనంనమస్యామి సర్వమన్త్రాసనం శివే ॥ ౩౧॥

సాద్ధ్యసిద్ధాసనం మన్త్రైరేభిర్యుక్తం మహేశ్వరి ।
కరోమ్యస్మిఞ్చక్రమన్త్రైర్దేవతాసనముత్తమం ॥ ౩౨॥

కరోమ్యథ షడంగాఖ్యం మాతృకాం చ కలాం న్యసే ।
శ్రీకణ్టంకేశవం చైవ ప్రపఞ్చం యోగమాతృకాం ॥ ౩౩॥

తత్వన్యాసం తతః కూర్వ్వే చతుష్పీటం యథాచరే ।
లఘుషోఢాంతతః కూర్వ్వే శక్తిన్యాసం మహోత్తమం ౩౪॥

పీటన్యాసం తతః కుర్వే దేవతావాహనం ప్రియే ।
కుంకుమన్యాసకంచైవ చక్రన్యాసమథాచరే ॥ ౩౫॥

చక్రన్యాసం తతః కుర్వ్వే న్యాసం కామకలాద్వయం ।
షోడశార్ణ్ణమహామన్త్రైరంగన్యాసంకరోమ్యహం ॥ ౩౬॥

మహాషోఢాం తతః కుర్వ్వే శాంభవం చ మహాప్రియే ।
తతోమూలంప్రజప్త్వాథ పాదుకాఞ్చ తతః పరం ॥ ౩౭॥

గురవే సమ్యగర్చ్యాథ దేవతాం హృదిసంభజే ।
కరోమిమణ్డలం వృత్తం చతురశ్రం శివప్రియే ॥ ౩౮॥

పుష్పైరభ్యర్చ్చ్యసాధారం శంఖం సమ్పూజయామహం ।
అర్చ్చయామిషడంగేన జలమాపూరయామ్యహం ॥ ౩౯॥

దదామి చాదిమం బిన్దుం కుర్వే మూలాభిమన్త్రితం ।
తజజలేనజగన్మాతస్త్రికోణం వృత్తసమ్యుతం ॥ ౪౦॥

షల్కోణం చతురశ్రఞ్చ మణ్డలం ప్రణమామ్యహం ।
విద్యయాపూజయామీహ త్రిఖణ్డేన తు పూజనం ॥ ౪౧॥

బీజేనవృత్తషల్కోణం పూజయామి తవప్రియే ।
తస్మిన్దేవీకలాత్మానాం మణిమణ్డలమాశ్రయే ॥ ౪౨॥

ధూమ్రార్చ్చిషం నమస్యామి ఊష్మాం చ జ్వలనీం తథా ।
జ్వాలినీంచ నమస్యామి వన్దేహం విస్పులింగినీం ॥ ౪౩॥

సుశ్రియం చ సురూపాఞ్చకంపిలాం ప్రణమామ్యహం ।
నౌమిహవ్యవహాం నిత్యాం భజే కవ్యవహాం కలాం ॥ ౪౪॥

సూర్యాగ్నిమణ్డలాం తత్ర సకలాద్వాదశాత్మకం ।
అర్ఘ్యపాద్యమహంతత్ర తపినీం తాపినీం భజే ॥ ౪౫॥

ధూమ్రాం మరీచీం వన్దేహం జ్వాలినీం మరుహం భజే ।
సుషుమ్నాంభోగదాం వన్దే భజే విశ్వాం చ బోధినీం ॥ ౪౬॥

ధారిణీం చ క్షమాం వన్దే సౌరీరేతాః కలాభజే ।
ఆశ్రయేమణ్మలం చాన్ద్రం తల్కలాషోడశాత్మకం ॥ ౪౭॥

అమృతాం మానదాం వన్దే పూషాం తుష్టీం భజామ్యహం ।
పుష్టింభజే మహాదేవి భజేఽహం చ రతిం ధృతిం ॥ ౪౮॥

రశనిం చన్ద్రికాం వన్దే కాన్తీం జోత్సనా శ్రియం భజే ।
నేఔమిప్రీతిఞ్చాగతదాఞ్చపూర్ణ్ణిమామమృతాంభజే౪౯॥

త్రికోణలేఖనం కుర్వ్వే ఆకారాదిసురేఖకం ।
హలక్షవర్ణ్ణసమ్యుక్తంస్పీతం తం హంసభాస్కరం ॥ ౫౦॥

వాక్కామశక్తి సంయుక్తం హంసమారాధయామ్యహం ।
వృత్తాద్బహిఃషడశ్రస్యలేఖనం ప్రకరోమ్యహం ॥ ౫౧॥

పురతోగ్న్యాదిషల్ఖ़ోణం కఖగేనార్చ్చయామ్యహం ।
శ్రీవిద్యయాసప్తవారం కరోమ్యత్రాభి మన్త్రితం ॥ ౫౨॥

సమర్ప్పయామి దేవేశి తస్మాత్ గన్ధాక్షతాదికం ।
ధ్యాయామిపూజాద్రవ్యేషు తత్ సర్వం విద్యయాయుతం ॥ ౫౩॥

చతుర్న్నవతిసన్మన్త్రాన్ స్పృష్ట్వా తత్ ప్రజపామ్యహం ।
వహ్నేర్ద్దశకలాఃసూర్యకలాద్వాదశకం భజే ॥ ౫౪॥

ఆశ్రయే శోడషకలాస్తత్ర చన్ద్రమసస్తదా ।
సృష్టిమ్వృద్ధిమ్ స్మృతిమ్ వన్దే మేధామ్ కాన్తీమ్ తథైవ చ ॥ ౫౫॥

లక్ష్మీమ్ ద్యుథిమ్ స్థితామ్ వన్దే స్థితిమ్ సిద్ధిమ్ భజామ్యహమ్ ।
ఏతాబ్రహ్మకలావన్దే జరాన్థామ్ పాలినీమ్ భజే ॥ ౫౬॥

శాన్తిం నమామీశ్వరీం చ రతీం వన్దే చ కారికాం ।
వరదాంహ్లాదినీం వన్దే ప్రీతిం దీర్ఘాం భజాభమ్యహం ॥ ౫౭॥

ఏతా విష్ణుఅకలావన్దే తీక్షణాం రౌద్రిం భయాం భజే ।
నిద్రాంతన్ద్రీం క్షుధాం వన్దే నమామి క్రోధినీం క్రియాం ౫౮॥

ఉల్కారీం మృత్యురూపాం చ ఏతా రుద్రకలా భజే ।
నీలాంపీతాం భజే శ్వేతాం వన్దేహమరుణాం కలాం ॥ ౫౯॥

అనన్తఖ్యాం కలాఞ్చేతి ఈశ్వరస్య కలాభజే ।
నివృత్తిఞ్చప్రతిష్ఠాఞ్చవిద్యాంశాన్తిం భజామ్యహం ॥ ౬౦॥

రోధికాం దీపికాం వన్దే రేచికాం మోచికాం భజే ।
పరాంసూక్షామృతాం సూక్షాం ప్రణామి కులేశ్వరి! ॥ ౬౧॥

జ్ఞానాఖ్యాఞ్చనమస్యామి నౌమిజ్ఞానామృతాం కలాం ।
ఆప్యాయినీంవ్యాపినీం చ మోదినీం ప్రణమామ్యహం౬౨॥

కలాః సదాశివస్యైతాః షోడశ ప్రణమామ్యహం ।
విష్ణుయోనింనమస్యామి మూలవిద్యాం నమామ్యహం !!౬౩॥

త్రైయంబకమ్ నమస్యామి తద్విష్ణుమ్ ప్రణమామ్యహమ్ ।
విష్ణుయోనిమ్నమస్యామి మూలవిద్యామ్ నమామ్యహమ్ ॥ ౬౪॥

అమృతం మన్త్రితం వన్దే చతుర్న్నవతిభిస్తథా ।
అఖణ్డైకరసానన్దకరేపరసుధాత్మని ॥ ౬౫॥

స్వచ్ఛన్దస్పపురణం మన్త్రం నీధేహి కులరూపిణి ।
అకులస్థామృతాకారేసిద్ధిజ్ఞానకరేపరే ॥ ౬౬॥

అమృతం నిధేహ్యస్మిన్ వస్తునిక్లిన్నరూపిణి ।
తద్రూపాణేకరస్యత్వంకృత్వాహ్యేతత్ స్వరూపిణి ॥ ౬౭॥

భూత్వా పరామృతాకారమయి చిత్ స్పురణం కురు ।
ఏభిర్మ్మనూత్తమైర్వన్దేమన్త్రితం పరమామృతం ॥ ౬౮॥

జోతిమ్మయమిదం వన్దే పరమర్ఘ్యఞ్చ సున్దరి ।
తద్విన్దుభిర్మేశిరసి గురుం సన్తర్ప్పయామ్యహం ॥ ౬౯॥

బ్రహ్మాస్మిన్ తద్విన్దుం కుణ్డలిన్యాం జుహోమ్యహం ।
హృచ్చక్రస్తాం-మహాదేవీంమహాత్రిపురసున్దరీం ॥ ౭౦॥

నిరస్తమోహతిమిరాం సాక్షాత్ సంవిత్ స్వరూపిణీం ।
నాసాపుటాత్పరకలామథనిర్గ్గమయామ్యహం ॥ ౭౧॥

నమామియోనిమద్ధ్యాస్థాం త్రిఖణ్డకుసుమాంఞ్జలిం ।
జగన్మాతర్మహాదేవియన్త్రేత్వాం స్థాపయామ్యహం ॥ ౭౨॥

సుధాచైతన్యమూర్త్తీం తే కల్పయామిమనుం తవ ।
అనేనదేవిమన్త్రయన్త్రేత్వాం స్థాపయామ్యహం ॥ ౭౩॥

మహాపత్మవనాన్తస్థే కారణానన్తవిగ్రహే ।
సర్వభూతహితేమాతరేహ్యపి పరమేశ్వరి ॥ ౭౪॥

దేవేశీ భకతసులభే సర్వాభరణభూషితే ।
యావత్వంపూజయామీహతావత్త్వం సుస్థిరాభవ ॥ ౭౫॥

అనేన మన్త్రయుగ్మేన త్వామత్రావాహయామ్యహం ।
కల్పయామినమః పాదమర్ఘ్యం తే కల్పయామ్యహం ౭౬॥

గన్ధతైలాభ్యఞ్జనఞ్చమజ్జశాలాప్రవేశం ।
కల్పయామినమస్తస్మై మణిపీఠోప్రవేశనం ॥ ౭౭॥

దివ్యస్నానీయమీశాని గృహాణోద్వర్త్తనం శుభే ।
గృహాణోష్ణాదకస్నానంకల్పయామ్యభిషేచనం ॥ ౭౮॥

హేమకుంభాయుతైః స్నిగ్ద్ధైః కల్పయామ్యభిషేచనం ।
కల్పయామినమస్తుభ్యం ధఏఔతేన పరిమార్జ్జనం ॥ ౭౯॥

బాలభాను ప్రతీకాశం దుకూలం పరిధానకం ।
అరుణేనదుకులేనోత్తరీయం కల్పయామ్యహం ॥ ౮౦॥

ప్రవేశనం కల్పయామి సర్వాంగాని విలేపనం ।
నమస్తేకల్పయామ్యత్ర మణిపీఠోపవేశనం ॥ ౮౧॥

అష్టగన్ధైః కల్పయామి తవలేఖనమంబికే ।
కాలాగరుమహాధూపంకల్పయామి నమశ్శివే ॥ ౮౨॥

మల్లికామాలాతీజాతి చంపకాది మనోరమైః ।
అర్చ్చితాంకుసుమైర్మ్మాలాం కల్పయామి నమశ్శివే ౮౩॥

ప్రవేశనం కల్పయామి నమో భూషణమణ్డపే ।
ఉపవేశ్యంరత్నపీఠే తత్రతే కల్పయామ్యహం ॥ ౮౪॥

నవమాణిక్యమకుటం తత్రతే కల్పయామ్యహం ।
శరచ్చన్ద్రనిభంయుక్తం తచ్చన్ద్రశకలం తవ ॥ ౮౫॥

తత సీమన్తసిన్దూరం కస్తూరీతిలకం తవ ।
కాలాజ్ఞనంకల్పయామి పాలీయుగలముత్తమం ॥ ౮౬॥

మణికుణ్డలయుగ్మఞ్చ నాసాభరణమీశ్వరీ! ।
తాటఙ్కయుగలందేవి లలితే ధారయామ్యహం ॥ ౮౭॥

అథాద్యాం భూషణం కణ్ఠే మహాచిన్తాకముత్తమం ।
పదకంతే కల్పయామి మహాపదకముత్తమం ॥ ౮౮॥

ముక్తావలీం కల్పయామి చైకావలి సమన్వితాం ।
ఛన్నవీరఞ్చకేయూరయుగలానాం చతుష్టయం ॥ ౮౯॥

వలయావలిమాలానీం చోర్మికావలిమీశ్వరి ।
కాఞ్చీదామకటీసూత్రంసౌభగ్యాభరణం చ తే ॥ ౯౦॥

త్రిపురే పాదకటకం కల్పయే రత్ననూపురం ।
పాదాంగులీయకంతుభ్యం పాశమేకం కరేతవ ॥ ౯౧॥

అన్యే కరేఙ్కుశం దేవి పూణ్డ్రేక్షుధనుషం తవ ।
అపరేపుష్పబాణఞ్చ శ్రీమన్మాణిక్యపాదుకే ॥ ౯౨॥

తదావరణ దేవేశి మహామఞ్చాదిరోహణం ।
కామేశ్వరాఙ్కపర్యఙ్కముపవేశనముత్తమం ॥ ౯౩॥

సుధయా పూర్ణ్ణచషకం తతస్తత్ పానముత్తమం ।
కర్ప్పూరవీటికాంతుభ్యం కల్పయామి నమః శివే ॥ ౯౪॥

ఆనన్దోల్లాసవిలసద్ధంసం తే కల్పయామ్యహం ।
మంగలారాత్రికంవన్దే ఛత్రం తే కల్పయామ్యహం ॥ ౯౫॥

చామరం యూగలం దేవిదర్ప్పణం కల్పయామ్యహం ।
తాలవ్రిన్తంకల్పయామిగన్ధపుష్పాక్షతైరపి ॥ ౯౬॥

ధూపం దీపశ్చనైవేద్యం కల్పయామి శివప్రియే ।
అథాహంబైన్దవే చక్రే సర్వానన్దమయాత్మకే ॥ ౯౭॥

రత్నసింహాసనే రమ్యే సమాసీనాం శివప్రియాం ।
ఉద్యద్భానుసహస్రాభాంజపాపుష్పసమప్రభాం ॥ ౯౮॥

నవరత్నప్రభాయుక్తమకుటేన విరాజితాం ।
చన్ద్రరేఖాసమోపేతాంకస్తూరితిలకాఙ్కితాం ॥ ౯౯॥

కామకోదణ్డసౌన్దర్యనిర్జ్జితభ్రఊలతాయుతాం ।
అఞ్జనాఞ్చితనేత్రాన్తుపత్మపత్రనిభేషణాం ॥ ౧౦౦॥

మణికుణ్డలసమ్యుక్త కర్ణ్ణద్వయవిరాజితాం ।
తాంబూలపూరితముఖీంసుస్మితాస్యవిరాజితాం ॥ ౧౦౧॥

ఆద్యభూషణసమ్యుక్తాం హేమచిన్తాకసంయుతాం ।
పదకేనసమోపేతాం మహాపదకసంయుతాం ॥ ౧౦౨॥

ముక్తాఫలసమోపేతామేకావలిసమన్వితాం ।
కౌసుభాంగదసంయుక్తచతుర్Bఆహుసమన్వితాం ౧౦౩॥

అష్టగన్ధసమోపేతాం శ్రీచన్దనవిరాజితాం ।
హేమకుంభోపమప్రఖ్యస్తనద్వన్దవిరాజితాం ॥ ౧౦౪॥

రక్తవస్త్రపరీధానాం రక్తకఞ్చుకసంయుతాం ।
సూక్ష్మరోమావలియుక్తతనుమద్ధ్యవిరాజితామ్ ॥ ౧౦౫॥

ముక్తామాణిక్యఖచిత కాఞ్చీయుతనితంబనీం ।
సదాశివాఙకస్థబృహన్మహాజఘనమణ్డలామ్ ॥ ౧౦౬॥

కదలిస్తంభసంరాజదూరుద్వయవిరాజితాం ।
కపాలీకాన్తిసంకాశజంఘాయుగలశోభితామ్ ॥ ౧౦౭॥

గ్రూఢగుల్ఫద్వేయోపేతాం రక్తపాదసమన్వితాం ।
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాదికిరీటస్ఫూర్జ్జితాంఘ్రికామ్ ॥ ౧౦౮॥

కాన్త్యా విరాజితపదాం భక్తత్రాణ పరాయణాం ।
ఇక్షుకార్ముకపుష్పేషుపాశాఙ్కుశధరాంశుభాం ॥ ౧౦౯॥

సంవిత్ స్వరూపిణీం వన్దే ధ్యాయామి పరమేశ్వరీం ।
ప్రదర్శయామ్యథశివేదశాముద్రాః ఫలప్రదాః ॥ ౧౧౦॥

త్వాం తర్ప్పయామి త్రిపురే త్రిధనా పార్వ్వతి ।
అగ్నఏఔమహేశదిగ్భాగే నైరృత్ర్యాం మారుతే తథా ౧౧౧॥

ఇన్ద్రాశావారుణీ భాగే షడంగాన్యర్చ్చయే క్రమాత్ ।
ఆద్యాంకామేశ్వరీం వన్దే నమామి భగమాలినీం ॥ ౧౧౨॥

నిత్యక్లిన్నాం నమస్యామి భేరుణ్డాం ప్రణమామ్యహం ।
వహ్నివాసాంనమస్యామి మహావిద్యేశ్వరీం భజే ॥ ౧౧౩॥

శివదూతిం నమస్యామి త్వరితాం కుల సున్దరీం ।
నిత్యాంనీలపతాకాఞ్చ విజయాం సర్వమంగలాం ౧౧౪॥

జ్వాలామాలాఞ్చ చిత్రాఞ్చ మహానిత్యాం చ సంస్తువే ।
ప్రకాశానన్దనాథాఖ్యాంపరాశక్తినమామ్యహం ॥ ౧౧౫॥

శుక్లదేవీం నమస్యామి ప్రణమామి కులేశ్వరీం ।
పరశివానన్దనాథాఖ్యాంపరాశక్తి నమామ్యహం ॥ ౧౧౬॥

కౌలేశ్వరానన్దనాథం నౌమి కామేశ్వరీం సదా ।
భోగానన్దంనమస్యామి సిద్ధౌఘఞ్చ వరాననే ॥ ౧౧౭॥

క్లిన్నానన్దం నమస్యామి సమయానన్దమేవచ ।
సహజానన్దనాథఞ్చప్రణమామి ముర్మ్ముహు ॥ ౧౧౮॥

మానవౌఘం నమస్యామి గగనానన్దగప్యహం ।
విశ్వానన్దంనమస్యామి విమలానన్దమేవచ ॥ ౧౧౯॥

మదనానన్దనాథఞ్చ భువనానన్దరూపిణీం ।
లీలానన్దంనమస్యామి స్వాత్మానన్దం మహేశ్వరి ॥ ౧౨౦॥

ప్రణమామిప్రియానన్దం సర్వకామఫలప్రదం ।
పరమేష్టిగురుంవన్దే పరమంగురుమాశ్రయే ॥ ౧౨౧॥

శ్రీగురుం ప్రణమస్యామి మూర్ద్ధ్ని బ్రహ్మబిలేశ్వరీం ।
శ్రీమదానన్దనాథాఖ్యశ్రిగురోపాదుకాం తథా ॥ ౧౨౨॥

అథ ప్రాథమికే దేవి చతురశ్రే కులేశ్వరి ।
అణిమాంలఖిమాం వన్దే మహిమాం ప్రణమామ్యహం ౧౨౩॥

ఈశిత్వసిద్ధిం కలయే వశిత్వం ప్రణమామ్యహం ।
ప్రాకామ్యసిద్ధింభుక్తిఞ్చ ఇచ్ఛాప్రాప్ర్తిమహం భజే ॥ ౧౨౪॥

సర్వకామప్రదాం సర్వకామసిద్ధిమహం భజే ।
మద్ధ్యమేచతురశ్రేహం బ్రాహ్మీం మాహేశ్వరీం భజే ౧౨౫॥

కౌమారీం వైష్ణవీం వన్దే వారాహీం ప్రణమామ్యహం ।
మాహేన్ద్రీమపిచాముణ్డాంమహాలక్ష్మీమహం భజే ౧౨౬॥

తృతీయే చతురశ్రే తు సర్వసంక్షోభిణీం భజే ।
సర్వవిద్రాపిణీంముద్రాం సర్వాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౨౭॥

ముద్రాం వశఙ్కరీం వన్దే సర్వోన్మాదినికాం భజే ।
భజేమహాఙ్కుశాం ముద్రాం ఖేచరీం ప్రణమామ్యహం ౧౨౮॥

బీజాముద్రాం యోనిముద్రాం భజే సర్వత్రిఖణ్డినీం ।
త్రైలోక్యమోహనంచక్రం నమామి లలితే తవ ॥ ౧౨౯॥

నమామి యోగినీం తత్ర ప్రఖటాఖ్యామభీష్టదాం ।
సుధార్ణ్ణవాసనంవన్దే తత్ర తే పరమేశ్వరి ॥ ౧౩౦॥

చక్రేశ్వరి మహం వన్దే త్రిపురాం ప్రణమామ్యహం ।
సర్వసంక్షోభిణీంముద్రాం తతోహం కలయే శివే ॥ ౧౩౧॥

అథాహం షోడశదలే కామాకర్షిణికాం భజే ।
బుద్ధ్యాకర్షిణికాంవన్దేహఙ్కారాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౩౨॥

శబ్దాకర్షిణికాం వన్దే స్పర్శాకర్షిణికాం భజే ।
రూపాకర్షిణికాంవన్దే రసాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౩౩॥

గన్ధాకర్షిణికాం వన్దే చిత్తాకర్షిణికాం భజే ।
ధైర్యాకర్షిణికాంవన్దే స్మృత్యాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౩౪॥

నామాకర్షిణికాం వన్దే బీజాకర్షిణికాం భజే ।
ఆత్మాకర్షిణికాంవన్దే అమృతాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౩౫॥

శరీరాకర్షిణికాం వన్దే నిత్యాం శ్రీపరమేశ్వరి ।
సర్వాశాపూరకంవన్దే కల్పయేహం తవేశ్వరి ॥ ౧౩౬॥

గుప్తాఖ్యాం యోగినీం వన్దే మాతరం గుప్తపూజ్యతాం ।
పోతాంబుజాసనంతత్ర నమామి లలితే తవ ॥ ౧౩౭॥

త్రిపురేశీం నమస్యామి భజామిష్టార్త్థసిద్ధిదాం ।
సర్వవిద్రావిణిముద్రాంతత్రాహం తే విచన్తయే ॥ ౧౩౮॥

సివే తవాష్టపత్రేహమనంగకుసుమాం భజే ।
అనంగమేఖలాంవన్దే అనంగమదనాం భజే ॥ ౧౩౯॥

నమోహం ప్రణస్యామి అనంగమదనాతురాం ।
అనంగరేఖాంకలయే భజేనంగాం చ వేగినీం ॥ ౧౪౦॥

అనంగాకుశాం వన్దేహ మనంగమాలినీం భజే ।
తత్రాహంప్రణస్యామి దేవ్యా ఆసనముత్తమం ॥ ౧౪౧॥

నమామి జగతీశానీం తత్ర త్రిపురసున్దరీం ।
సర్వాకర్షిణికాంముద్రాం తత్రాహ కలపయామితే ॥ ౧౪౨॥

భువనాశ్రయే తవ శివే సర్వసంక్షోభిణీం భజే ।
సర్వవిద్రావిణీంవన్దే సర్వకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౪౩॥

సర్వహ్లాదినీం వన్దే సర్వసమ్మోహినీం భజే ।
సకలస్తంభినీం వన్దే కలయే సర్వజృంభిణీం ॥ ౧౪౪॥

వశఙ్కరీం నమస్యామి సర్వరజ్ఞినికాం భజే ।
సకలోన్మదినీంవన్దే భజే సర్వార్త్థసాధకే ॥ ౧౪౫॥

సమ్పత్తిపురికాం వన్దే సర్వమన్త్రమయీం భజే ।
భజామ్యేవతతశ్శక్తిం సర్వద్వన్ద్వక్ష్యఙ్కరీం ॥ ౧౪౬॥

తత్రాహం కలయే చక్రం సర్వసౌభాగ్యదాయకం ।
నమామిజగతాం ధాత్రీం సమ్ప్రదాయాఖ్యయోగినిం! ౧౪౭॥

నమామి పరమేశానీం మహాత్రిపురవాసినిం ।
కలయేహంతవ శివే ముద్రాం సర్వశఙ్కరీం ॥ ౧౪౮॥

బహిర్ద్దశారే తే దేవి సర్వసిద్ధిప్రదాం భజే ।
సర్వసమ్పత్ప్రదాం వన్దే సర్వప్రియంకరీం భజే ॥ ౧౪౯॥

నమామ్యహం తతో దేవీం సర్వమంగలకారిణీం ।
సర్వకామప్రదాంవన్దే సర్వదుఃఖవిమోచినిం ॥ ౧౫౦॥

సర్వమృత్యుప్రశమనీం సర్వవిఘ్ననివారిణీం ।
సర్వాంగసున్దరీంవన్దే సర్వసౌభాగ్యదాయినీం ॥ ౧౫౧॥

సర్వార్త్థసాధకం చక్రం తత్రాహం నే విచిన్తయే ।
తత్రాహంతే నమస్యామి కులోత్తీర్ణాఖ్య యోగినీం ౧౫౨॥

సర్వమన్త్రసనం వన్దే త్రిపురాశ్రియమాశ్రయే ।
కలయామితతో ముద్రాం సర్వోన్మాదన కారిణీం ॥ ౧౫౩॥

అన్తర్ద్దశారే తే దేవి సర్వజ్ఞాం ప్రణమామ్యహం ।
సర్వశక్తింనమస్యామి సర్వైశ్వర్యప్రదాం భజే ॥ ౧౫౪॥

సర్వజ్ఞానమయీం వన్దే సర్వవ్యాధివినాశినీం ।
సర్వాధారస్వరూపాఞ్చసర్వపాపహరాంభజే ॥ ౧౫౫॥

సర్వానన్దమయిం వన్దే సర్వరక్షాస్వరూపిణీం ।
ప్రణమామిమహాదేవీం సర్వేప్సిత ఫలప్రదాం ॥ ౧౫౬॥

సర్వరక్షాకరం చక్రం సున్దరీం కలయే సదా ।
నిగర్భయోనీంవన్దే తత్రాహం ప్రణమామ్యహం ॥ ౧౫౭॥

సాద్ధ్యసిద్ధాసనం వన్దే భజే త్రిపురమాలినీం ।
కలయామితతో దేవీం ముద్రాం సర్వమహాఙ్కుశాం౧౫౮॥

అష్టారే వశినీం వన్దే మహా కామేశ్వరీం భజే ।
మోదినీంవిమలాంవన్దే అరుణాజయినీం భజే ॥ ౧౫౯॥

సర్వేశ్వరీం నమస్యామి కౌలినీం ప్రణమామ్యహం ।
సర్వరోగహరంచక్రం తత్రాహం కలయే సదా ॥ ౧౬౦॥

నమామి త్రిపురా సిద్ధిం భజే ముద్రాం చ ఖేచరీం ।
మహాత్రికోణవత్బాహుచతురశ్రే కులేశ్వరి ॥ ౧౬౧॥

నమామి జృంభణాబాణం సర్వసంమోహినీం భజే ।
పాశంచాపం భజే నిత్యం భజే స్తంభనమఙ్కుశం ॥ ౧౬౨॥

త్రికోణేహం జగద్ధాత్రీం మహాకామేశ్వరీం భజే ।
మహావజ్రేశ్వరీంవన్దే మహాశ్రీభగమాలినీం ॥ ౧౬౩॥

మహాశ్రీసున్దరీం వన్దే సర్వకామఫలప్రదాం ।
సర్వసిద్ధిప్రదంచక్రం తవదేవి నమామ్యహం ॥ ౧౬౪॥

నమామ్యతిరహస్యాఖ్యాం యోగినీం తవకామదాం ।
త్రిపురాంబాంనమస్యామి బీజాముద్రామహాంభజే ౧౬౫॥

మూలమన్త్రేణ లలితే తల్బిన్దౌ పూజయామ్యహం ।
సర్వానన్దమయంచక్రం తవదేవి భజామ్యహం ॥ ౧౬౬॥

పరాం పరరహస్యాఖ్యాం యోగినీం తత్రకామదాం ।
మహాచక్రేశ్వరీంవన్దే యోనిముద్రామహం భజే ॥ ౧౬౭॥

ధూపదీపాదికం సర్వమర్ప్పితం కల్పయామ్యహం ।
త్వల్ప్రీతయేమహాముద్రాం దర్శయామి తతశ్శివే ౧౬౮॥

శాల్యన్నం మధుసమ్యుక్తం పాయసాపూప సమ్యుక్తం ।
ఘృతసూపసమాయుక్తందధిక్షీరసమన్వితం ॥ ౧౬౯॥

సర్వభక్ష్యసమాయుక్తం బహుశాకసమన్వితం ।
నిక్షిప్యకాఞ్చనే పాత్రే నైవేద్యం కల్పయామి తే ॥ ౧౭౦॥

సఙ్కల్పబిన్దునా చక్రం కుచౌ బిన్దుద్వయేన చ ।
యోనిశ్చసపరార్ద్ధేన కృత్వా శ్రీలలితే తవ ॥ ౧౭౧॥

ఏతత్ కామకలా రూపం భక్తానాం సర్వకామదం ।
సర్వసౌభాగ్యదంవన్దే తత్ర త్రిపురసున్దరీం ॥ ౧౭౨॥

వామభాగే మహేశాని వృత్తం చ చతుశ్రకం ।
కృత్వాగన్ధాక్షతాద్యైశ్చాప్యర్చ్చయామి మహేశ్వరీం ౧౭౩॥

వాగ్దవాద్యం నమస్యామి తత్ర వ్యాపకమణ్డలం ।
జలయుక్తేనపాణౌ చ శుద్ధముద్రా సమన్వితం ॥ ౧౭౪॥

తత్ర మన్త్రేణ దాస్యామి దేవి తే బలిముత్తమం ।
నమస్తేదేవదేవేశి నమ స్త్రైలోక్యవన్దితే ॥ ౧౭౫॥

నమశ్శివవరాఙ్కస్థే నమస్త్రీపురసున్దరి ।
ప్రదక్షిణనమస్కారమనేనాహం కరోమి తే ॥ ౧౭౬॥

తత సఙ్కల్పమన్త్రాణాం సమాజం పరమేశ్వరి ।
ప్రజపామిమహావిద్యాం త్వత్ ప్రీత్యర్త్థమహం శివే ౧౭౭॥

తవ విద్యాం ప్రజప్త్వాథ నౌమి త్వాం పరమేశ్వరి ।
మహాదేవిమహేశాని మహాశివమయే ప్రియే ॥ ౧౭౮॥

మహానిత్యే మహాసిద్ధే త్వామహం శరణం శివే ।
జయత్వంత్రిపురే దేవి లలితే పరమేశ్వరి ॥ ౧౭౯॥

సదాశివ ప్రియఙ్కరి పాహిమాం కరుణానిధే ।
జగన్మాతర్జ్జగద్రూపేజగదీశ్వరవల్లభే ॥ ౧౮౦॥

జగన్మయి జగత్ స్తుత్యే గౌరి త్వామహమాశ్రయే ।
అనాద్యేసర్వలోకానామాద్యే భక్తేష్టదాయిని ॥ ౧౮౧॥

గిరిరాజేన్ద్రతనయే నమస్తీపురసున్దరి ।
జయారీఞ్జయదేవేశిబ్రహ్మమాతర్మహేశ్వరి ॥ ౧౮౨॥

విష్ణుమాతరమాద్యన్తే హరమాతస్సురేశ్వరి ।
బ్రహ్మ్యాదిమాతృసంస్తుత్యే సర్వాభరణ సమ్యుక్తే ॥ ౧౮౩॥

జ్యోతిర్మయి మహారూపే పాహిమాం త్రిపురే సదా ।
లక్ష్మీవాణ్యాదిసం పూజ్యే బ్రహ్మవిష్ణుశివప్రియ ॥ ౧౮౪॥

భజామి తవ పాదాబ్జం దేవి త్రిపురసున్దరి ।
త్వల్ప్రీత్యర్త్థంయతః కాఞ్చీచ్ఛక్తిం వైపూజయామ్యహం ॥ ౧౮౫॥

తతశ్చ కేతనాం శక్తిం తర్పయామి మహేశ్వరి ।
తథాపిత్వాం భజంస్తోషం చిదగ్నౌ చ దదామ్యహం ౧౮౬॥

త్వల్ప్రీత్యర్త్థయం మహాదేవి మమాభీష్టార్త్థ సిద్ధయే ।
బద్ధ్వాత్వాం ఖైచరీముద్రాం క్షమస్వోద్వాసయామ్యహం ॥ ౧౮౭॥

తిష్తమే హృదయేనిత్యం త్రిపురే పరమేశ్వరి ।
జగదంమహారాజ్ఞి మహాశక్తి శివప్రియే ॥ ౧౮౮॥

హృచ్చక్రే తిష్తమే నిత్యం మహాత్రిపురసున్దరి ।
ఏతత్త్రిపురసున్దర్యా హృదయం సర్వకామదం ॥ ౧౮౯॥

మహారహస్యం సతతం దుర్ల్లభం దైవతైరపి ।
సాక్షాత్సదాశివేనోక్తం గుహ్యాత్ గుహ్యమనుత్తమం ౧౯౦॥

యః పతేత్ శ్రద్ధయా నిత్యం శృణుయాద్వా సమాహితః ।
నిత్యపూజాఫలందేవ్యాస్సలభేన్నాత్ర సంశయః ॥ ౧౯౧॥

పాపైః సముచ్యతే సద్యః కాయవాక్క్ సిత్తసంభవైః ।
పూర్వజన్మసముత్ భ్రదతైర్జ్ఞానాజ్ఞకృతైరపి ॥ ౧౯౨॥

సర్వక్రతుషుయత్ పుణ్యం సర్వతీర్త్థేషు యర్ఫలం ।
తత్పుణ్యం లభతే నిత్యం మానవో నాత్ర సంశయః ౧౯౩॥

అచలాం లభతే లక్ష్మీం త్రైలోక్యేనాతి దుర్లభాం ।
సాక్షాద్విష్ణుర్మహాలక్ష్యాశీఘ్రమేవ భవిష్యతి ॥ ౧౯౪॥

అష్టైశ్వర్య మవాప్నోతి స శీఘ్రం మానవోత్తమః ।
ఘణ్డికాపాదుకాసిద్ధ్యాదిష్టకంశీఘ్రమశ్నుతే ॥ ౧౯౫॥

శ్రీమత్త్రిపురాంబికాయై నమః ।
॥ శ్రీలలితాహృదయస్తోత్రం సమ్పూర్ణం ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!