Home » Stotras » Sri Lalitha Hrudaya Stotram

Sri Lalitha Hrudaya Stotram

శ్రీ లలితాహృదయస్తోత్రమ్(Sri lalitha Hrudaya Stotram)

అథశ్రీలలితాహృదయస్తోత్రం.!
శ్రీలలితాంబి కాయై నమః ।
దేవ్యువాచ ।
దేవదేవ మహాదేవ సచ్చిదానన్దవిగ్రహా ।
సున్దర్యాహృదయం స్తోత్రం పరం కౌతూహలం విభో ॥ ౧॥

ఈశ్వరౌవాచ.!

సాధు సాధుత్వయా ప్రాజ్ఞే లోకానుగ్రహకారకం ।
రహస్యమపివక్ష్యామి సావధానమనాఃశృణు ॥ ౨॥

శ్రీవిద్యాం జగతాం ధాత్రీం సర్గ్గస్థితిలయేశ్వరీం ।
నమామిలలితాం నిత్యాం భక్తానామిష్టదాయినీం ॥ ౩॥

బిన్దుత్రికోణసమ్యుక్తం వసుకోణసమన్వితం ।
దశకోణద్వయోపేతం చతుర్ద్దశ సమన్వితం ॥ ౪॥

దలాష్టకేసరోపేతం దలషోడశకాన్వితం ।
వృత్తత్రయయాన్వితంభూమిసదనత్రయభూషితం ॥ ౫॥

నమామి లలితాచక్రం భక్తానామిష్టదాయకం ।
అమృతాంభోనిధింతత్ర రత్నద్వీపం నమామ్యహం ॥ ౬॥

నానావృక్షమహోద్యానం వన్దేహం కల్పవాటికాం ।
సన్తానవాటికాంవన్దే హరిచన్దనవాటికాం ॥ ౭॥

మన్దారవాటికాం పారిజాతవాటీం ముదా భజే ।
నమామితవ దేవేశి కదంబవనవాటికాం ॥ ౮॥

పుష్యరాగమహారత్నప్రాకారం ప్రణమామ్యహం ।
పత్మరాగాదిమణిభిఃప్రాకారం సర్వదా భజే ॥ ౯॥

గోమేదరత్నప్రాకారం వజ్రప్రాకారమాశ్రయే ।
వైడూర్యరత్నప్రాకారంప్రణమామి కులేశ్వరీ ॥ ౧౦॥

ఇన్ద్రనీలాఖ్యరత్నానాం ప్రాకారం ప్రణమామ్యహం ।
ముక్తాఫలమహారత్నప్రాకారంప్రణమామ్యహం ॥ ౧౧॥

మరతాఖ్యమహారత్నప్రాకారాయ నమోనమః ।
విద్రుమాఖ్యమహారత్నప్రాకారంప్రణమామ్యహం ॥ ౧౨॥

మాణిక్యమణ్డపం రత్నసహస్రస్తంభమణ్డపం ।
లలితే!తవదేవేశి భజామ్యమృతవాపికాం ॥ ౧౩॥

ఆనన్దవాపికాం వన్దేవిమర్శవాపికాం భజే ।
భజేబాలాతపోల్గారం చన్ద్రికోగారికాం భజే ॥ ౧౪॥

మహాశృంగారపరిఖాం మహాపత్మాటవీం భజే ।
చిన్తామణిమహారత్నగృహరాజం నమామ్యహం ॥ ౧౫॥

పూర్వాంనాయమయం పూర్వ్వద్వారం దేవి నమామ్యహం ।
దక్షిణాంనాయరూపంతేదక్షిణద్వారమాశ్రయే ॥ ౧౬॥

నమామి పశ్చిమద్వారం పశ్చిమామ్నాయ రూపకం ।
వన్దేహముత్తరద్వారముత్తరామ్నాయరూపకం ॥ ౧౭॥

ఊర్ద్ధ్వామ్నాయమయం వన్దే హ్యూర్ద్ధద్వారం కులేశ్వరి ।
లలితేతవ దేవేశి మహాసింహాసనం భజే ॥ ౧౮॥

బ్రహ్మాత్మకం మఞ్చపాదమేకం తవ నమామ్యహం ।
ఏకంవిష్ణుమయం మఞ్చపాదమన్యం నమామ్యహం ౧౯॥

ఏకం రుద్రమయం మఞ్చపాదమన్యం నమామ్యహం ।
మఞ్చపాదంమమామ్యేకం తవ దేవీశ్వరాత్మకం ॥ ౨౦॥

మఞ్చైకఫలకం వన్దే సదాశివమయం శుభం ।
నమామితేహంసతూలతల్పకం పరమేశ్వరీ! ॥ ౨౧॥

నమామితే హంసతూలమహోపాధానముత్తమం ।
కౌస్తుభాస్తరణంవన్దే తవ నిత్యం కులేశ్వరీ ॥ ౨౨॥

మహావితానికాం వన్దే మహాయవినికాం భజే ।
ఏవంపూజాగృహం ధ్యాత్వా శ్రీచక్రే శ్రీశివాం భజే ॥ ౨౩॥

స్వదక్షిణే స్థాపయామి భాగే పుష్పాక్షతాదికాన్ ।
అమితాంస్తేమహాదేవి దీపాన్ సన్దర్శయామ్యహం ॥ ౨౪॥

మూలేన త్రిపురాచక్రం తవ సమ్పూజ్యయామ్యహం ।
త్రిభిఃఖణ్డైస్తవఖ్యాతైః పూజయామి మహేశ్వరి! ॥ ౨౫॥

వాయ్వగ్ని జలసమ్యుక్తం ప్రాణాయామైరహం శివై ।
శోషాణాందాహనం చైవ కరోమి ప్లావనం తథా ॥ ౨౬॥

త్రివారం మూలమన్త్రేణ ప్రాణాయామం కరోమ్యహం ।
పాషణ్డకారిణోభూతా భూమౌయే చాన్తరిక్షకే ॥ ౨౭॥

కరోమ్యనేన మన్త్రేణ తాలత్రయమహం శివే ।
నారాయణోహంబ్రహ్మాహం భైరవోహం శివోస్మ్యహం ౨౮॥

దేవోహం పరమానన్దోస్మ్యహం త్రిపురసున్దరి ।
ధ్యాత్వావై వజ్రకవచం న్యాసం తవ కరోమ్యహం ॥ ౨౯॥

కుమారీబీజసమ్యుక్తం మహాత్రిపురసున్దరి! ।
మాంరక్షరక్షేతి హృది కరోమ్యజ్ఞలిమీశ్వరి! ॥ ౩౦॥

మహాదేవ్యాసనాయేతి ప్రకరోమ్యాసనం శివే ।
చక్రాసనంనమస్యామి సర్వమన్త్రాసనం శివే ॥ ౩౧॥

సాద్ధ్యసిద్ధాసనం మన్త్రైరేభిర్యుక్తం మహేశ్వరి ।
కరోమ్యస్మిఞ్చక్రమన్త్రైర్దేవతాసనముత్తమం ॥ ౩౨॥

కరోమ్యథ షడంగాఖ్యం మాతృకాం చ కలాం న్యసే ।
శ్రీకణ్టంకేశవం చైవ ప్రపఞ్చం యోగమాతృకాం ॥ ౩౩॥

తత్వన్యాసం తతః కూర్వ్వే చతుష్పీటం యథాచరే ।
లఘుషోఢాంతతః కూర్వ్వే శక్తిన్యాసం మహోత్తమం ౩౪॥

పీటన్యాసం తతః కుర్వే దేవతావాహనం ప్రియే ।
కుంకుమన్యాసకంచైవ చక్రన్యాసమథాచరే ॥ ౩౫॥

చక్రన్యాసం తతః కుర్వ్వే న్యాసం కామకలాద్వయం ।
షోడశార్ణ్ణమహామన్త్రైరంగన్యాసంకరోమ్యహం ॥ ౩౬॥

మహాషోఢాం తతః కుర్వ్వే శాంభవం చ మహాప్రియే ।
తతోమూలంప్రజప్త్వాథ పాదుకాఞ్చ తతః పరం ॥ ౩౭॥

గురవే సమ్యగర్చ్యాథ దేవతాం హృదిసంభజే ।
కరోమిమణ్డలం వృత్తం చతురశ్రం శివప్రియే ॥ ౩౮॥

పుష్పైరభ్యర్చ్చ్యసాధారం శంఖం సమ్పూజయామహం ।
అర్చ్చయామిషడంగేన జలమాపూరయామ్యహం ॥ ౩౯॥

దదామి చాదిమం బిన్దుం కుర్వే మూలాభిమన్త్రితం ।
తజజలేనజగన్మాతస్త్రికోణం వృత్తసమ్యుతం ॥ ౪౦॥

షల్కోణం చతురశ్రఞ్చ మణ్డలం ప్రణమామ్యహం ।
విద్యయాపూజయామీహ త్రిఖణ్డేన తు పూజనం ॥ ౪౧॥

బీజేనవృత్తషల్కోణం పూజయామి తవప్రియే ।
తస్మిన్దేవీకలాత్మానాం మణిమణ్డలమాశ్రయే ॥ ౪౨॥

ధూమ్రార్చ్చిషం నమస్యామి ఊష్మాం చ జ్వలనీం తథా ।
జ్వాలినీంచ నమస్యామి వన్దేహం విస్పులింగినీం ॥ ౪౩॥

సుశ్రియం చ సురూపాఞ్చకంపిలాం ప్రణమామ్యహం ।
నౌమిహవ్యవహాం నిత్యాం భజే కవ్యవహాం కలాం ॥ ౪౪॥

సూర్యాగ్నిమణ్డలాం తత్ర సకలాద్వాదశాత్మకం ।
అర్ఘ్యపాద్యమహంతత్ర తపినీం తాపినీం భజే ॥ ౪౫॥

ధూమ్రాం మరీచీం వన్దేహం జ్వాలినీం మరుహం భజే ।
సుషుమ్నాంభోగదాం వన్దే భజే విశ్వాం చ బోధినీం ॥ ౪౬॥

ధారిణీం చ క్షమాం వన్దే సౌరీరేతాః కలాభజే ।
ఆశ్రయేమణ్మలం చాన్ద్రం తల్కలాషోడశాత్మకం ॥ ౪౭॥

అమృతాం మానదాం వన్దే పూషాం తుష్టీం భజామ్యహం ।
పుష్టింభజే మహాదేవి భజేఽహం చ రతిం ధృతిం ॥ ౪౮॥

రశనిం చన్ద్రికాం వన్దే కాన్తీం జోత్సనా శ్రియం భజే ।
నేఔమిప్రీతిఞ్చాగతదాఞ్చపూర్ణ్ణిమామమృతాంభజే౪౯॥

త్రికోణలేఖనం కుర్వ్వే ఆకారాదిసురేఖకం ।
హలక్షవర్ణ్ణసమ్యుక్తంస్పీతం తం హంసభాస్కరం ॥ ౫౦॥

వాక్కామశక్తి సంయుక్తం హంసమారాధయామ్యహం ।
వృత్తాద్బహిఃషడశ్రస్యలేఖనం ప్రకరోమ్యహం ॥ ౫౧॥

పురతోగ్న్యాదిషల్ఖ़ోణం కఖగేనార్చ్చయామ్యహం ।
శ్రీవిద్యయాసప్తవారం కరోమ్యత్రాభి మన్త్రితం ॥ ౫౨॥

సమర్ప్పయామి దేవేశి తస్మాత్ గన్ధాక్షతాదికం ।
ధ్యాయామిపూజాద్రవ్యేషు తత్ సర్వం విద్యయాయుతం ॥ ౫౩॥

చతుర్న్నవతిసన్మన్త్రాన్ స్పృష్ట్వా తత్ ప్రజపామ్యహం ।
వహ్నేర్ద్దశకలాఃసూర్యకలాద్వాదశకం భజే ॥ ౫౪॥

ఆశ్రయే శోడషకలాస్తత్ర చన్ద్రమసస్తదా ।
సృష్టిమ్వృద్ధిమ్ స్మృతిమ్ వన్దే మేధామ్ కాన్తీమ్ తథైవ చ ॥ ౫౫॥

లక్ష్మీమ్ ద్యుథిమ్ స్థితామ్ వన్దే స్థితిమ్ సిద్ధిమ్ భజామ్యహమ్ ।
ఏతాబ్రహ్మకలావన్దే జరాన్థామ్ పాలినీమ్ భజే ॥ ౫౬॥

శాన్తిం నమామీశ్వరీం చ రతీం వన్దే చ కారికాం ।
వరదాంహ్లాదినీం వన్దే ప్రీతిం దీర్ఘాం భజాభమ్యహం ॥ ౫౭॥

ఏతా విష్ణుఅకలావన్దే తీక్షణాం రౌద్రిం భయాం భజే ।
నిద్రాంతన్ద్రీం క్షుధాం వన్దే నమామి క్రోధినీం క్రియాం ౫౮॥

ఉల్కారీం మృత్యురూపాం చ ఏతా రుద్రకలా భజే ।
నీలాంపీతాం భజే శ్వేతాం వన్దేహమరుణాం కలాం ॥ ౫౯॥

అనన్తఖ్యాం కలాఞ్చేతి ఈశ్వరస్య కలాభజే ।
నివృత్తిఞ్చప్రతిష్ఠాఞ్చవిద్యాంశాన్తిం భజామ్యహం ॥ ౬౦॥

రోధికాం దీపికాం వన్దే రేచికాం మోచికాం భజే ।
పరాంసూక్షామృతాం సూక్షాం ప్రణామి కులేశ్వరి! ॥ ౬౧॥

జ్ఞానాఖ్యాఞ్చనమస్యామి నౌమిజ్ఞానామృతాం కలాం ।
ఆప్యాయినీంవ్యాపినీం చ మోదినీం ప్రణమామ్యహం౬౨॥

కలాః సదాశివస్యైతాః షోడశ ప్రణమామ్యహం ।
విష్ణుయోనింనమస్యామి మూలవిద్యాం నమామ్యహం !!౬౩॥

త్రైయంబకమ్ నమస్యామి తద్విష్ణుమ్ ప్రణమామ్యహమ్ ।
విష్ణుయోనిమ్నమస్యామి మూలవిద్యామ్ నమామ్యహమ్ ॥ ౬౪॥

అమృతం మన్త్రితం వన్దే చతుర్న్నవతిభిస్తథా ।
అఖణ్డైకరసానన్దకరేపరసుధాత్మని ॥ ౬౫॥

స్వచ్ఛన్దస్పపురణం మన్త్రం నీధేహి కులరూపిణి ।
అకులస్థామృతాకారేసిద్ధిజ్ఞానకరేపరే ॥ ౬౬॥

అమృతం నిధేహ్యస్మిన్ వస్తునిక్లిన్నరూపిణి ।
తద్రూపాణేకరస్యత్వంకృత్వాహ్యేతత్ స్వరూపిణి ॥ ౬౭॥

భూత్వా పరామృతాకారమయి చిత్ స్పురణం కురు ।
ఏభిర్మ్మనూత్తమైర్వన్దేమన్త్రితం పరమామృతం ॥ ౬౮॥

జోతిమ్మయమిదం వన్దే పరమర్ఘ్యఞ్చ సున్దరి ।
తద్విన్దుభిర్మేశిరసి గురుం సన్తర్ప్పయామ్యహం ॥ ౬౯॥

బ్రహ్మాస్మిన్ తద్విన్దుం కుణ్డలిన్యాం జుహోమ్యహం ।
హృచ్చక్రస్తాం-మహాదేవీంమహాత్రిపురసున్దరీం ॥ ౭౦॥

నిరస్తమోహతిమిరాం సాక్షాత్ సంవిత్ స్వరూపిణీం ।
నాసాపుటాత్పరకలామథనిర్గ్గమయామ్యహం ॥ ౭౧॥

నమామియోనిమద్ధ్యాస్థాం త్రిఖణ్డకుసుమాంఞ్జలిం ।
జగన్మాతర్మహాదేవియన్త్రేత్వాం స్థాపయామ్యహం ॥ ౭౨॥

సుధాచైతన్యమూర్త్తీం తే కల్పయామిమనుం తవ ।
అనేనదేవిమన్త్రయన్త్రేత్వాం స్థాపయామ్యహం ॥ ౭౩॥

మహాపత్మవనాన్తస్థే కారణానన్తవిగ్రహే ।
సర్వభూతహితేమాతరేహ్యపి పరమేశ్వరి ॥ ౭౪॥

దేవేశీ భకతసులభే సర్వాభరణభూషితే ।
యావత్వంపూజయామీహతావత్త్వం సుస్థిరాభవ ॥ ౭౫॥

అనేన మన్త్రయుగ్మేన త్వామత్రావాహయామ్యహం ।
కల్పయామినమః పాదమర్ఘ్యం తే కల్పయామ్యహం ౭౬॥

గన్ధతైలాభ్యఞ్జనఞ్చమజ్జశాలాప్రవేశం ।
కల్పయామినమస్తస్మై మణిపీఠోప్రవేశనం ॥ ౭౭॥

దివ్యస్నానీయమీశాని గృహాణోద్వర్త్తనం శుభే ।
గృహాణోష్ణాదకస్నానంకల్పయామ్యభిషేచనం ॥ ౭౮॥

హేమకుంభాయుతైః స్నిగ్ద్ధైః కల్పయామ్యభిషేచనం ।
కల్పయామినమస్తుభ్యం ధఏఔతేన పరిమార్జ్జనం ॥ ౭౯॥

బాలభాను ప్రతీకాశం దుకూలం పరిధానకం ।
అరుణేనదుకులేనోత్తరీయం కల్పయామ్యహం ॥ ౮౦॥

ప్రవేశనం కల్పయామి సర్వాంగాని విలేపనం ।
నమస్తేకల్పయామ్యత్ర మణిపీఠోపవేశనం ॥ ౮౧॥

అష్టగన్ధైః కల్పయామి తవలేఖనమంబికే ।
కాలాగరుమహాధూపంకల్పయామి నమశ్శివే ॥ ౮౨॥

మల్లికామాలాతీజాతి చంపకాది మనోరమైః ।
అర్చ్చితాంకుసుమైర్మ్మాలాం కల్పయామి నమశ్శివే ౮౩॥

ప్రవేశనం కల్పయామి నమో భూషణమణ్డపే ।
ఉపవేశ్యంరత్నపీఠే తత్రతే కల్పయామ్యహం ॥ ౮౪॥

నవమాణిక్యమకుటం తత్రతే కల్పయామ్యహం ।
శరచ్చన్ద్రనిభంయుక్తం తచ్చన్ద్రశకలం తవ ॥ ౮౫॥

తత సీమన్తసిన్దూరం కస్తూరీతిలకం తవ ।
కాలాజ్ఞనంకల్పయామి పాలీయుగలముత్తమం ॥ ౮౬॥

మణికుణ్డలయుగ్మఞ్చ నాసాభరణమీశ్వరీ! ।
తాటఙ్కయుగలందేవి లలితే ధారయామ్యహం ॥ ౮౭॥

అథాద్యాం భూషణం కణ్ఠే మహాచిన్తాకముత్తమం ।
పదకంతే కల్పయామి మహాపదకముత్తమం ॥ ౮౮॥

ముక్తావలీం కల్పయామి చైకావలి సమన్వితాం ।
ఛన్నవీరఞ్చకేయూరయుగలానాం చతుష్టయం ॥ ౮౯॥

వలయావలిమాలానీం చోర్మికావలిమీశ్వరి ।
కాఞ్చీదామకటీసూత్రంసౌభగ్యాభరణం చ తే ॥ ౯౦॥

త్రిపురే పాదకటకం కల్పయే రత్ననూపురం ।
పాదాంగులీయకంతుభ్యం పాశమేకం కరేతవ ॥ ౯౧॥

అన్యే కరేఙ్కుశం దేవి పూణ్డ్రేక్షుధనుషం తవ ।
అపరేపుష్పబాణఞ్చ శ్రీమన్మాణిక్యపాదుకే ॥ ౯౨॥

తదావరణ దేవేశి మహామఞ్చాదిరోహణం ।
కామేశ్వరాఙ్కపర్యఙ్కముపవేశనముత్తమం ॥ ౯౩॥

సుధయా పూర్ణ్ణచషకం తతస్తత్ పానముత్తమం ।
కర్ప్పూరవీటికాంతుభ్యం కల్పయామి నమః శివే ॥ ౯౪॥

ఆనన్దోల్లాసవిలసద్ధంసం తే కల్పయామ్యహం ।
మంగలారాత్రికంవన్దే ఛత్రం తే కల్పయామ్యహం ॥ ౯౫॥

చామరం యూగలం దేవిదర్ప్పణం కల్పయామ్యహం ।
తాలవ్రిన్తంకల్పయామిగన్ధపుష్పాక్షతైరపి ॥ ౯౬॥

ధూపం దీపశ్చనైవేద్యం కల్పయామి శివప్రియే ।
అథాహంబైన్దవే చక్రే సర్వానన్దమయాత్మకే ॥ ౯౭॥

రత్నసింహాసనే రమ్యే సమాసీనాం శివప్రియాం ।
ఉద్యద్భానుసహస్రాభాంజపాపుష్పసమప్రభాం ॥ ౯౮॥

నవరత్నప్రభాయుక్తమకుటేన విరాజితాం ।
చన్ద్రరేఖాసమోపేతాంకస్తూరితిలకాఙ్కితాం ॥ ౯౯॥

కామకోదణ్డసౌన్దర్యనిర్జ్జితభ్రఊలతాయుతాం ।
అఞ్జనాఞ్చితనేత్రాన్తుపత్మపత్రనిభేషణాం ॥ ౧౦౦॥

మణికుణ్డలసమ్యుక్త కర్ణ్ణద్వయవిరాజితాం ।
తాంబూలపూరితముఖీంసుస్మితాస్యవిరాజితాం ॥ ౧౦౧॥

ఆద్యభూషణసమ్యుక్తాం హేమచిన్తాకసంయుతాం ।
పదకేనసమోపేతాం మహాపదకసంయుతాం ॥ ౧౦౨॥

ముక్తాఫలసమోపేతామేకావలిసమన్వితాం ।
కౌసుభాంగదసంయుక్తచతుర్Bఆహుసమన్వితాం ౧౦౩॥

అష్టగన్ధసమోపేతాం శ్రీచన్దనవిరాజితాం ।
హేమకుంభోపమప్రఖ్యస్తనద్వన్దవిరాజితాం ॥ ౧౦౪॥

రక్తవస్త్రపరీధానాం రక్తకఞ్చుకసంయుతాం ।
సూక్ష్మరోమావలియుక్తతనుమద్ధ్యవిరాజితామ్ ॥ ౧౦౫॥

ముక్తామాణిక్యఖచిత కాఞ్చీయుతనితంబనీం ।
సదాశివాఙకస్థబృహన్మహాజఘనమణ్డలామ్ ॥ ౧౦౬॥

కదలిస్తంభసంరాజదూరుద్వయవిరాజితాం ।
కపాలీకాన్తిసంకాశజంఘాయుగలశోభితామ్ ॥ ౧౦౭॥

గ్రూఢగుల్ఫద్వేయోపేతాం రక్తపాదసమన్వితాం ।
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాదికిరీటస్ఫూర్జ్జితాంఘ్రికామ్ ॥ ౧౦౮॥

కాన్త్యా విరాజితపదాం భక్తత్రాణ పరాయణాం ।
ఇక్షుకార్ముకపుష్పేషుపాశాఙ్కుశధరాంశుభాం ॥ ౧౦౯॥

సంవిత్ స్వరూపిణీం వన్దే ధ్యాయామి పరమేశ్వరీం ।
ప్రదర్శయామ్యథశివేదశాముద్రాః ఫలప్రదాః ॥ ౧౧౦॥

త్వాం తర్ప్పయామి త్రిపురే త్రిధనా పార్వ్వతి ।
అగ్నఏఔమహేశదిగ్భాగే నైరృత్ర్యాం మారుతే తథా ౧౧౧॥

ఇన్ద్రాశావారుణీ భాగే షడంగాన్యర్చ్చయే క్రమాత్ ।
ఆద్యాంకామేశ్వరీం వన్దే నమామి భగమాలినీం ॥ ౧౧౨॥

నిత్యక్లిన్నాం నమస్యామి భేరుణ్డాం ప్రణమామ్యహం ।
వహ్నివాసాంనమస్యామి మహావిద్యేశ్వరీం భజే ॥ ౧౧౩॥

శివదూతిం నమస్యామి త్వరితాం కుల సున్దరీం ।
నిత్యాంనీలపతాకాఞ్చ విజయాం సర్వమంగలాం ౧౧౪॥

జ్వాలామాలాఞ్చ చిత్రాఞ్చ మహానిత్యాం చ సంస్తువే ।
ప్రకాశానన్దనాథాఖ్యాంపరాశక్తినమామ్యహం ॥ ౧౧౫॥

శుక్లదేవీం నమస్యామి ప్రణమామి కులేశ్వరీం ।
పరశివానన్దనాథాఖ్యాంపరాశక్తి నమామ్యహం ॥ ౧౧౬॥

కౌలేశ్వరానన్దనాథం నౌమి కామేశ్వరీం సదా ।
భోగానన్దంనమస్యామి సిద్ధౌఘఞ్చ వరాననే ॥ ౧౧౭॥

క్లిన్నానన్దం నమస్యామి సమయానన్దమేవచ ।
సహజానన్దనాథఞ్చప్రణమామి ముర్మ్ముహు ॥ ౧౧౮॥

మానవౌఘం నమస్యామి గగనానన్దగప్యహం ।
విశ్వానన్దంనమస్యామి విమలానన్దమేవచ ॥ ౧౧౯॥

మదనానన్దనాథఞ్చ భువనానన్దరూపిణీం ।
లీలానన్దంనమస్యామి స్వాత్మానన్దం మహేశ్వరి ॥ ౧౨౦॥

ప్రణమామిప్రియానన్దం సర్వకామఫలప్రదం ।
పరమేష్టిగురుంవన్దే పరమంగురుమాశ్రయే ॥ ౧౨౧॥

శ్రీగురుం ప్రణమస్యామి మూర్ద్ధ్ని బ్రహ్మబిలేశ్వరీం ।
శ్రీమదానన్దనాథాఖ్యశ్రిగురోపాదుకాం తథా ॥ ౧౨౨॥

అథ ప్రాథమికే దేవి చతురశ్రే కులేశ్వరి ।
అణిమాంలఖిమాం వన్దే మహిమాం ప్రణమామ్యహం ౧౨౩॥

ఈశిత్వసిద్ధిం కలయే వశిత్వం ప్రణమామ్యహం ।
ప్రాకామ్యసిద్ధింభుక్తిఞ్చ ఇచ్ఛాప్రాప్ర్తిమహం భజే ॥ ౧౨౪॥

సర్వకామప్రదాం సర్వకామసిద్ధిమహం భజే ।
మద్ధ్యమేచతురశ్రేహం బ్రాహ్మీం మాహేశ్వరీం భజే ౧౨౫॥

కౌమారీం వైష్ణవీం వన్దే వారాహీం ప్రణమామ్యహం ।
మాహేన్ద్రీమపిచాముణ్డాంమహాలక్ష్మీమహం భజే ౧౨౬॥

తృతీయే చతురశ్రే తు సర్వసంక్షోభిణీం భజే ।
సర్వవిద్రాపిణీంముద్రాం సర్వాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౨౭॥

ముద్రాం వశఙ్కరీం వన్దే సర్వోన్మాదినికాం భజే ।
భజేమహాఙ్కుశాం ముద్రాం ఖేచరీం ప్రణమామ్యహం ౧౨౮॥

బీజాముద్రాం యోనిముద్రాం భజే సర్వత్రిఖణ్డినీం ।
త్రైలోక్యమోహనంచక్రం నమామి లలితే తవ ॥ ౧౨౯॥

నమామి యోగినీం తత్ర ప్రఖటాఖ్యామభీష్టదాం ।
సుధార్ణ్ణవాసనంవన్దే తత్ర తే పరమేశ్వరి ॥ ౧౩౦॥

చక్రేశ్వరి మహం వన్దే త్రిపురాం ప్రణమామ్యహం ।
సర్వసంక్షోభిణీంముద్రాం తతోహం కలయే శివే ॥ ౧౩౧॥

అథాహం షోడశదలే కామాకర్షిణికాం భజే ।
బుద్ధ్యాకర్షిణికాంవన్దేహఙ్కారాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౩౨॥

శబ్దాకర్షిణికాం వన్దే స్పర్శాకర్షిణికాం భజే ।
రూపాకర్షిణికాంవన్దే రసాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౩౩॥

గన్ధాకర్షిణికాం వన్దే చిత్తాకర్షిణికాం భజే ।
ధైర్యాకర్షిణికాంవన్దే స్మృత్యాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౩౪॥

నామాకర్షిణికాం వన్దే బీజాకర్షిణికాం భజే ।
ఆత్మాకర్షిణికాంవన్దే అమృతాకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౩౫॥

శరీరాకర్షిణికాం వన్దే నిత్యాం శ్రీపరమేశ్వరి ।
సర్వాశాపూరకంవన్దే కల్పయేహం తవేశ్వరి ॥ ౧౩౬॥

గుప్తాఖ్యాం యోగినీం వన్దే మాతరం గుప్తపూజ్యతాం ।
పోతాంబుజాసనంతత్ర నమామి లలితే తవ ॥ ౧౩౭॥

త్రిపురేశీం నమస్యామి భజామిష్టార్త్థసిద్ధిదాం ।
సర్వవిద్రావిణిముద్రాంతత్రాహం తే విచన్తయే ॥ ౧౩౮॥

సివే తవాష్టపత్రేహమనంగకుసుమాం భజే ।
అనంగమేఖలాంవన్దే అనంగమదనాం భజే ॥ ౧౩౯॥

నమోహం ప్రణస్యామి అనంగమదనాతురాం ।
అనంగరేఖాంకలయే భజేనంగాం చ వేగినీం ॥ ౧౪౦॥

అనంగాకుశాం వన్దేహ మనంగమాలినీం భజే ।
తత్రాహంప్రణస్యామి దేవ్యా ఆసనముత్తమం ॥ ౧౪౧॥

నమామి జగతీశానీం తత్ర త్రిపురసున్దరీం ।
సర్వాకర్షిణికాంముద్రాం తత్రాహ కలపయామితే ॥ ౧౪౨॥

భువనాశ్రయే తవ శివే సర్వసంక్షోభిణీం భజే ।
సర్వవిద్రావిణీంవన్దే సర్వకర్షిణికాం భజే ॥ ౧౪౩॥

సర్వహ్లాదినీం వన్దే సర్వసమ్మోహినీం భజే ।
సకలస్తంభినీం వన్దే కలయే సర్వజృంభిణీం ॥ ౧౪౪॥

వశఙ్కరీం నమస్యామి సర్వరజ్ఞినికాం భజే ।
సకలోన్మదినీంవన్దే భజే సర్వార్త్థసాధకే ॥ ౧౪౫॥

సమ్పత్తిపురికాం వన్దే సర్వమన్త్రమయీం భజే ।
భజామ్యేవతతశ్శక్తిం సర్వద్వన్ద్వక్ష్యఙ్కరీం ॥ ౧౪౬॥

తత్రాహం కలయే చక్రం సర్వసౌభాగ్యదాయకం ।
నమామిజగతాం ధాత్రీం సమ్ప్రదాయాఖ్యయోగినిం! ౧౪౭॥

నమామి పరమేశానీం మహాత్రిపురవాసినిం ।
కలయేహంతవ శివే ముద్రాం సర్వశఙ్కరీం ॥ ౧౪౮॥

బహిర్ద్దశారే తే దేవి సర్వసిద్ధిప్రదాం భజే ।
సర్వసమ్పత్ప్రదాం వన్దే సర్వప్రియంకరీం భజే ॥ ౧౪౯॥

నమామ్యహం తతో దేవీం సర్వమంగలకారిణీం ।
సర్వకామప్రదాంవన్దే సర్వదుఃఖవిమోచినిం ॥ ౧౫౦॥

సర్వమృత్యుప్రశమనీం సర్వవిఘ్ననివారిణీం ।
సర్వాంగసున్దరీంవన్దే సర్వసౌభాగ్యదాయినీం ॥ ౧౫౧॥

సర్వార్త్థసాధకం చక్రం తత్రాహం నే విచిన్తయే ।
తత్రాహంతే నమస్యామి కులోత్తీర్ణాఖ్య యోగినీం ౧౫౨॥

సర్వమన్త్రసనం వన్దే త్రిపురాశ్రియమాశ్రయే ।
కలయామితతో ముద్రాం సర్వోన్మాదన కారిణీం ॥ ౧౫౩॥

అన్తర్ద్దశారే తే దేవి సర్వజ్ఞాం ప్రణమామ్యహం ।
సర్వశక్తింనమస్యామి సర్వైశ్వర్యప్రదాం భజే ॥ ౧౫౪॥

సర్వజ్ఞానమయీం వన్దే సర్వవ్యాధివినాశినీం ।
సర్వాధారస్వరూపాఞ్చసర్వపాపహరాంభజే ॥ ౧౫౫॥

సర్వానన్దమయిం వన్దే సర్వరక్షాస్వరూపిణీం ।
ప్రణమామిమహాదేవీం సర్వేప్సిత ఫలప్రదాం ॥ ౧౫౬॥

సర్వరక్షాకరం చక్రం సున్దరీం కలయే సదా ।
నిగర్భయోనీంవన్దే తత్రాహం ప్రణమామ్యహం ॥ ౧౫౭॥

సాద్ధ్యసిద్ధాసనం వన్దే భజే త్రిపురమాలినీం ।
కలయామితతో దేవీం ముద్రాం సర్వమహాఙ్కుశాం౧౫౮॥

అష్టారే వశినీం వన్దే మహా కామేశ్వరీం భజే ।
మోదినీంవిమలాంవన్దే అరుణాజయినీం భజే ॥ ౧౫౯॥

సర్వేశ్వరీం నమస్యామి కౌలినీం ప్రణమామ్యహం ।
సర్వరోగహరంచక్రం తత్రాహం కలయే సదా ॥ ౧౬౦॥

నమామి త్రిపురా సిద్ధిం భజే ముద్రాం చ ఖేచరీం ।
మహాత్రికోణవత్బాహుచతురశ్రే కులేశ్వరి ॥ ౧౬౧॥

నమామి జృంభణాబాణం సర్వసంమోహినీం భజే ।
పాశంచాపం భజే నిత్యం భజే స్తంభనమఙ్కుశం ॥ ౧౬౨॥

త్రికోణేహం జగద్ధాత్రీం మహాకామేశ్వరీం భజే ।
మహావజ్రేశ్వరీంవన్దే మహాశ్రీభగమాలినీం ॥ ౧౬౩॥

మహాశ్రీసున్దరీం వన్దే సర్వకామఫలప్రదాం ।
సర్వసిద్ధిప్రదంచక్రం తవదేవి నమామ్యహం ॥ ౧౬౪॥

నమామ్యతిరహస్యాఖ్యాం యోగినీం తవకామదాం ।
త్రిపురాంబాంనమస్యామి బీజాముద్రామహాంభజే ౧౬౫॥

మూలమన్త్రేణ లలితే తల్బిన్దౌ పూజయామ్యహం ।
సర్వానన్దమయంచక్రం తవదేవి భజామ్యహం ॥ ౧౬౬॥

పరాం పరరహస్యాఖ్యాం యోగినీం తత్రకామదాం ।
మహాచక్రేశ్వరీంవన్దే యోనిముద్రామహం భజే ॥ ౧౬౭॥

ధూపదీపాదికం సర్వమర్ప్పితం కల్పయామ్యహం ।
త్వల్ప్రీతయేమహాముద్రాం దర్శయామి తతశ్శివే ౧౬౮॥

శాల్యన్నం మధుసమ్యుక్తం పాయసాపూప సమ్యుక్తం ।
ఘృతసూపసమాయుక్తందధిక్షీరసమన్వితం ॥ ౧౬౯॥

సర్వభక్ష్యసమాయుక్తం బహుశాకసమన్వితం ।
నిక్షిప్యకాఞ్చనే పాత్రే నైవేద్యం కల్పయామి తే ॥ ౧౭౦॥

సఙ్కల్పబిన్దునా చక్రం కుచౌ బిన్దుద్వయేన చ ।
యోనిశ్చసపరార్ద్ధేన కృత్వా శ్రీలలితే తవ ॥ ౧౭౧॥

ఏతత్ కామకలా రూపం భక్తానాం సర్వకామదం ।
సర్వసౌభాగ్యదంవన్దే తత్ర త్రిపురసున్దరీం ॥ ౧౭౨॥

వామభాగే మహేశాని వృత్తం చ చతుశ్రకం ।
కృత్వాగన్ధాక్షతాద్యైశ్చాప్యర్చ్చయామి మహేశ్వరీం ౧౭౩॥

వాగ్దవాద్యం నమస్యామి తత్ర వ్యాపకమణ్డలం ।
జలయుక్తేనపాణౌ చ శుద్ధముద్రా సమన్వితం ॥ ౧౭౪॥

తత్ర మన్త్రేణ దాస్యామి దేవి తే బలిముత్తమం ।
నమస్తేదేవదేవేశి నమ స్త్రైలోక్యవన్దితే ॥ ౧౭౫॥

నమశ్శివవరాఙ్కస్థే నమస్త్రీపురసున్దరి ।
ప్రదక్షిణనమస్కారమనేనాహం కరోమి తే ॥ ౧౭౬॥

తత సఙ్కల్పమన్త్రాణాం సమాజం పరమేశ్వరి ।
ప్రజపామిమహావిద్యాం త్వత్ ప్రీత్యర్త్థమహం శివే ౧౭౭॥

తవ విద్యాం ప్రజప్త్వాథ నౌమి త్వాం పరమేశ్వరి ।
మహాదేవిమహేశాని మహాశివమయే ప్రియే ॥ ౧౭౮॥

మహానిత్యే మహాసిద్ధే త్వామహం శరణం శివే ।
జయత్వంత్రిపురే దేవి లలితే పరమేశ్వరి ॥ ౧౭౯॥

సదాశివ ప్రియఙ్కరి పాహిమాం కరుణానిధే ।
జగన్మాతర్జ్జగద్రూపేజగదీశ్వరవల్లభే ॥ ౧౮౦॥

జగన్మయి జగత్ స్తుత్యే గౌరి త్వామహమాశ్రయే ।
అనాద్యేసర్వలోకానామాద్యే భక్తేష్టదాయిని ॥ ౧౮౧॥

గిరిరాజేన్ద్రతనయే నమస్తీపురసున్దరి ।
జయారీఞ్జయదేవేశిబ్రహ్మమాతర్మహేశ్వరి ॥ ౧౮౨॥

విష్ణుమాతరమాద్యన్తే హరమాతస్సురేశ్వరి ।
బ్రహ్మ్యాదిమాతృసంస్తుత్యే సర్వాభరణ సమ్యుక్తే ॥ ౧౮౩॥

జ్యోతిర్మయి మహారూపే పాహిమాం త్రిపురే సదా ।
లక్ష్మీవాణ్యాదిసం పూజ్యే బ్రహ్మవిష్ణుశివప్రియ ॥ ౧౮౪॥

భజామి తవ పాదాబ్జం దేవి త్రిపురసున్దరి ।
త్వల్ప్రీత్యర్త్థంయతః కాఞ్చీచ్ఛక్తిం వైపూజయామ్యహం ॥ ౧౮౫॥

తతశ్చ కేతనాం శక్తిం తర్పయామి మహేశ్వరి ।
తథాపిత్వాం భజంస్తోషం చిదగ్నౌ చ దదామ్యహం ౧౮౬॥

త్వల్ప్రీత్యర్త్థయం మహాదేవి మమాభీష్టార్త్థ సిద్ధయే ।
బద్ధ్వాత్వాం ఖైచరీముద్రాం క్షమస్వోద్వాసయామ్యహం ॥ ౧౮౭॥

తిష్తమే హృదయేనిత్యం త్రిపురే పరమేశ్వరి ।
జగదంమహారాజ్ఞి మహాశక్తి శివప్రియే ॥ ౧౮౮॥

హృచ్చక్రే తిష్తమే నిత్యం మహాత్రిపురసున్దరి ।
ఏతత్త్రిపురసున్దర్యా హృదయం సర్వకామదం ॥ ౧౮౯॥

మహారహస్యం సతతం దుర్ల్లభం దైవతైరపి ।
సాక్షాత్సదాశివేనోక్తం గుహ్యాత్ గుహ్యమనుత్తమం ౧౯౦॥

యః పతేత్ శ్రద్ధయా నిత్యం శృణుయాద్వా సమాహితః ।
నిత్యపూజాఫలందేవ్యాస్సలభేన్నాత్ర సంశయః ॥ ౧౯౧॥

పాపైః సముచ్యతే సద్యః కాయవాక్క్ సిత్తసంభవైః ।
పూర్వజన్మసముత్ భ్రదతైర్జ్ఞానాజ్ఞకృతైరపి ॥ ౧౯౨॥

సర్వక్రతుషుయత్ పుణ్యం సర్వతీర్త్థేషు యర్ఫలం ।
తత్పుణ్యం లభతే నిత్యం మానవో నాత్ర సంశయః ౧౯౩॥

అచలాం లభతే లక్ష్మీం త్రైలోక్యేనాతి దుర్లభాం ।
సాక్షాద్విష్ణుర్మహాలక్ష్యాశీఘ్రమేవ భవిష్యతి ॥ ౧౯౪॥

అష్టైశ్వర్య మవాప్నోతి స శీఘ్రం మానవోత్తమః ।
ఘణ్డికాపాదుకాసిద్ధ్యాదిష్టకంశీఘ్రమశ్నుతే ॥ ౧౯౫॥

శ్రీమత్త్రిపురాంబికాయై నమః ।
॥ శ్రీలలితాహృదయస్తోత్రం సమ్పూర్ణం ॥

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!