Home » Uncategorized » Ayushya Sooktam

Ayushya Sooktam

ఆయుష్య సూక్తం (Aayushya Sooktam)

యో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ ఉజ్జహార ప్రాణైః శిరః కృత్తివాసాః పినాకీ |
ఈశానో దేవః స న ఆయుర్దధాతు తస్మై జుహోమి హవిషా ఘృతేన || 1 ||

విభ్రాజమానః సరిరస్య మధ్యా-ద్రోచమానో ఘర్మరుచిర్య ఆగాత్ |
స మృత్యుపాశానపనుద్య ఘోరానిహాయుషేణో ఘృతమత్తు దేవః || 2 ||

బ్రహ్మజ్యోతి-ర్బ్రహ్మ-పత్నీషు గర్భం యమాదధాత్ పురురూపం జయన్తం |
సువర్ణరంభగ్రహ-మర్కమర్చ్యం తమాయుషే వర్ధయామో ఘృతేన || 3 ||

శ్రియం లక్ష్మీ మౌబలామంబికాం గాం షష్ఠీం చ యామిన్ద్రసేనేత్యుదాహుః |
తాం విద్యాం బ్రహ్మయోనిగ్ం సరూపామిహాయుషే తర్పయామో ఘృతేన || 4 ||

దాక్షాయణ్యః సర్వయోన్యః స యోన్యః సహస్రశో విశ్వరూపా విరూపాః |
ససూనవః సపతయః సయూథ్యా ఆయుషేణో ఘృతమిదం జుషన్తాం || 5 ||

దివ్యా గణా బహురూపాః పురాణా ఆయుశ్ఛిదో నః ప్రమథ్నన్తు వీరాన్ |
తేభ్యో జుహోమి బహుధా ఘృతేన మా నః ప్రజాగ్ం రీరిషో మోత వీరాన్ || 6 ||

ఏకః పురస్తాత్ య ఇదం బభూవ యతో బభూవ భువనస్య గోపాః |
యమప్యేతి భువనగ్ం సామ్పరాయే స నో హవిర్ఘృత-మిహాయుషేత్తు దేవః || 7 ||

వసూన్ రుద్రా-నాదిత్యాన్ మరుతోఽథ సాధ్యాన్ ఋభూన్ యక్షాన్ గన్ధర్వాగ్‍శ్చ పితౄగ్‍శ్చ విశ్వాన్ |
భృగూన్ సర్పాగ్‍శ్చాఙ్గిరసోఽథ సర్వాన్ ఘృతగ్ం హుత్వా స్వాయుష్యా మహయామ శశ్వత్ || 8 ||

విష్ణో త్వం నో అన్తమశ్శర్మయచ్ఛ సహన్త్య |
ప్రతేధారా మధుశ్చుత ఉథ్సం దుహ్రతే అక్షితం ||

ఓం శాంతి శాంతి శాంతి:

Sri Subramanya Sooktam

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సూక్తము (Sri Subramanya Sooktam) ఓం నమో అస్తు సర్పేభ్యో యే కే చ పృథివీమను | యే అంతరిక్షే యే దివి తేభ్యః సర్పేభ్యో నమః | యే ౭ దో రోచసే దివో యే వా...

Medha Suktam

మేధో సూక్తం (medha suktam) ఓం యశ్ఛంద’సామృషభో విశ్వరూ’పః | ఛందోభ్యో‌உధ్యమృతా”థ్సంబభూవ’ | స మేంద్రో’ మేధయా” స్పృణోతు | అమృత’స్య దేవధార’ణో భూయాసమ్ | శరీ’రం మే విచ’ర్షణమ్ | జిహ్వా మే మధు’మత్తమా | కర్ణా”భ్యాం భూరివిశ్రు’వమ్ |...

Sri Durga Sooktam

శ్రీ దుర్గా సూక్తం (Sri Durga Sooktam) ఓం || జాతవేదసే సునవామ సోమ మరాతీయతో నిదహాతివేదః’ | స నః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సింధుం దురితా‌త్యగ్నిః || తామగ్నివ ర్ణాం తప సా జ్వలంతీం వై రోచనీం...

Sri Hanumat Suktam

శ్రీ హనుమత్ సూక్తం  (Sri Hanumat Suktam) శ్రీ మాన్ సర్వలక్షణ సంపన్నో జయప్రదః సర్వాభరణ భూషితముదా మహోన్నతో ష్ట్రమారూడః కేసరీ ప్రియనందనః  వాయుతనూజః యధేచ్చః పంపా విహారీ గంధమాదన సంచారీ హేమ ప్రకారాంచిత కనక కదళీ వనాంతర నివాసః పరమాత్మా...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!