శ్రీ గురు సూక్తము(Sri Guru Sooktam)

ఓం సచ్చిదానంద రూపాయ కృష్ణాయా క్లిష్టకారిణే||
నమోవేదాంతవేద్యాయ గురవే బుద్ధి సాక్షిణే||

ఓంనమోబ్రహ్మాదిభ్యో, బ్రహ్మవిద్యాసంప్రదాయకర్తృభ్యో||

వంశఋషిభ్యో మహాద్భ్యో నమో గురుభ్యః||

ఓం నమో ప్రణవార్ధాయ, శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే||

నిర్మలాయ ప్రశాన్తాయ దక్షిణామూర్తయే నమః||

ఓం హయాస్యాద్య వతారైస్తు జ్ఞానసిద్ధా మునీశ్వరాః||
కృతార్ధతాంగతాస్తాంవై నారాయణ ముపాస్మహే||

ఓం వేదతత్త్వైర్మహావాక్యైర్వసిష్ఠాద్యామహార్షయః||

చతుర్భిశ్చతురాసన్ తంవై పద్మభువం భజే||

ఓం బ్రహ్మర్షిర్బ్రహ్మ విద్వర్యో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణ ప్రియః||

తపస్వీ తత్త్వవిద్యస్తు తం వసిష్ఠం భజేన్వహం||

ఓంయోగజ్ఞం యోగినావర్యం బ్రహ్మజ్ఞాన విభూషితం||

శ్రీమద్వశిష్ఠ
తనయం శక్తిం వందే మహామునియే||

ఓం ధర్మజ్ఞంధార్మికం ధీరం ధర్మాత్మా నందయానిధిం||

ధర్మశాస్త్ర ప్రవక్తారం పరాశర మునింభజే||

ఓం కృష్ణ ద్వైపాయనం వ్యాసం సర్వలోకహితేరతం||

వేదాబ్జభాస్కరం వందేశమాదినిలయం మునిం||

ఓం పరాశరపౌత్రం శ్రీవ్యాసపుత్రమకల్మషం||

నిత్యవైరాగ్య సంపన్నం జీవన్ముక్తమ్ శుకంభజే||

ఓం మాండూక్య కారికాకర్తా యోభాతి బ్రహ్మవిద్వరః||

శ్రీగౌడపాదాచార్యం తం ప్రణమామి ముహుర్ముహుః||

ఓం యోగీశ్వరం వేదచూడం వేదాంతార్ధనిధిం||

మునిం గోవింద భగవత్పాదాచార్యవర్య ముపాస్మహే ||

ఓం హరలీలా వతారాయ శంకరాయపరౌజసే||

కైవల్యకలనా కల్పతరవే గురవేనమః||

ఓం బ్రాహ్మణే మూర్తిమతే శృతానాం శుద్ధిహేతవే||
నారాయణయతీన్ద్రాయ తస్మై గురవేనమః||

సదాశివసమారంభం శంకరాచార్యమధ్యమాం||

అస్మదాచార్య
పర్యంతం వందేగురు పరంపరాం||

ఓం సచ్చిదానంద రూపాయ శివాయపరమాత్మనే||

నమో వేదాంత వేద్యాయ గురవేబుద్ధిసాక్షిణే||

ఓం నిత్యానందైక కందాయ నిర్మలాయచిదాత్మనే||

జ్ఞానోత్తమాయ
గురవే సాక్షిణే బ్రాహ్మణేనమః||

గూఢావిద్యా జగన్మాయా దేహశ్చాజ్ఞాన సంభవః||

విజ్ఞానం యత్ప్రసాదేన గురుశబ్దేనకథ్యతే||

స్వదేశికస్వైవచ నామకీర్తనమ్ భవేదంతస్య శివస్యకీర్తనమ్||

స్వదేశికస్వైవచ నామచింతనం భవేదంతస్య శివస్యచింతనం||

కాశిక్షేత్రం నివాసశ్చ జాహ్నవీ చరణోదకం||

గురుర్విశ్వేశ్వరః సాక్షాత్ తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః||

గురుసేవా గయాప్రోక్తా దేహసాక్షా దక్షయోవటః||

తత్పాదం విష్ణుపాదంస్యాత్ తత్ర దత్తమచస్తతం||

స్వాశ్రమంచ స్వజాతించ స్వకీర్తిమ్ పుష్ఠివర్ధనం||

ఏతత్సర్వం పరిత్యజ్య గురురేవ సమాశ్రయేత్||

గురువక్త్రే స్థితావిద్యా గురుభక్త్యాచ లభ్యతే||

త్రైలోక్యేస్ఫుటవక్తారో దేవర్షిపితృమానవాః||

గుకారశ్చగుణాతీతో రూపాతీతోరుకారకః||

గుణరూప విహీనత్వాత్ గురురిత్యభిధేయతే||

గుకారః ప్రధమవర్ణో మాయాదిగుణ భాసకః||

రుకార్యోస్తి పరంబ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం||

సర్వశృతి శిరోరత్న విరాజిత పదాంబుజం||

వేదానార్ధ ప్రవక్తారం తస్మాత్ సంపూజయేత్ గురుమ్||

యస్య స్మరణమాత్రేణ జ్ఞానముత్పద్యతేస్వయం||

సః ఏవ సర్వ సమ్పత్తిః తస్మాత్ సంపూజయేత్ గురుమ్||

సంసారవృక్షమారూఢాః పతన్తినరకార్ణవే||

యస్తానుద్ధరతే సర్వాన్ తస్మై శ్రీగురవేనమః||

ఏకఏవ పరోబంధుర్విషయే సముపస్థితే||

గురుః సకలధర్మాత్మా తస్మై శ్రీగురవేనమః||

భవారణ్య ప్రవిష్టస్య దిఙ్మోహభ్రాంత
చేతసః||

యేన సందర్శిత పంథాః తస్మై శ్రీగురవేనమః||

తాపత్రయాగ్ని
తప్తానాం అశాంత ప్రాణినాం భువి||

గురురేవ పరాగంగా తస్మై శ్రీగురవేనమః||

శివేరుష్టే గురుత్రాతా గురౌరుష్టే నకశ్చినః||

లబ్ద్వాకులగురుం సమ్యక్ గురుమేవ సమాశ్రయేత్||

అత్రినేత్రశివః సాక్షాత్ ద్విబాహుశ్చహరిః||

స్మ్రుతః యో-చతుర్వదనో బ్రహ్మ శ్రీగురుః కధితప్రియే||

నిత్యంబ్రహ్మ నిరాకారం నిర్గుణం బోధయేత్ పరమ్||

భాసయన్ బ్రహ్మభావంచ దీపోదీపాన్తరం యథా||

గురోర్ ధ్యానే నైవనిత్యం దేహీబ్రహ్మమయో
భవేత్||

స్థితశ్చ యత్రకుత్రాపి ముక్తాసౌనాత్రిసంశయః||

జ్ఞానంవైరాగ్యమైశ్వర్యం యశఃశ్రీః సముదాహృతం||

షడ్గుణైశ్వర్య యుక్తోహి భగవాన్ శ్రీగురుః ప్రియే||

గురుః శివో గురుః దేవో గురుర్బన్ధుః శరీరిణామ్||

గురురాత్మా గురుర్జీవో గురోరన్యన్నవిద్యతే||

యతః పరమకైవల్యం గురుమార్గేణ వైభవేత్||

గురుభక్తి రతిః
కార్యాః సర్వదా మోక్షకాంక్షిభిః||

గురుర్దేవో గురుర్ధర్మో గురౌనిష్టా పరంతపః||

గురోః పరతరం
నాస్తి త్రివారం కధయామితే||

నమో నమస్తే గురవే మహాత్మనే విముక్తసఙ్గాయ సదుత్తమాయ||

నిత్యాద్వయానంద రసస్వరూపిణే భూమ్నే సదా–పార దయామ్బుదామ్నే||

శిష్యాణామ్ జ్ఞానదానాయ లీలయాదేహధారిణే||

సదేహోసి విదేహాయ తస్మై శ్రీగురవేనమః||

రాగద్వేషవినుర్ముక్తః కృపయాచ సమన్విత||

సమయానాంచ సర్వేషాం జ్ఞానసార పరిగ్రహీ||

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవ సదాచ్యుతః||

న గురోరధికం కశ్చిత్రిషులోకేషు విద్యతే||

దివ్యజ్ఞానోపదేష్టారం దేశికం పరమేశ్వరం||

పూజయాత్పరయా భక్త్యా తస్యజ్ఞాన ఫలంభవేత్||

గురురేవపరబ్రహ్మ గురురేవపరాగతిః||

గురురేవ పరావిద్యా గురురేవ పరాయణం||

గురురేవ పరాకాష్ఠా గురురేవ పరంధనం||

యస్మాత్తదుపదేష్టా సౌ తస్మాత్గురు తరోగురుః||

గురుభావపరంతీర్థం మన్యతీర్థం నిరర్థకం||

సర్వతీర్థమయందేవి శ్రీగురోశ్చరణామ్బుజం||

సప్తసాగరపర్యంతం తీర్థస్నానఫలంతుయాత్||

గురుపాద పయోబంధోః సహస్రాంశేన తత్ఫలం||

శోషణం పాపపంకస్య దీపనమ్ జ్ఞాన తేజసః||

గురోఃపాదోదకం సమ్యక్ సంసారార్ణవ తారకం||

“అజ్ఞానమూలహరణం జన్మకర్మ నివారకం||

జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం గురు పాదోదకం పిబేత్”

ఇతి సంకలిత ‘శ్రీ గురుసూక్తం’ సమాప్తం
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!