శ్రీ దుర్గా సూక్తం (Sri Durga Sooktam)

ఓం || జాతవేదసే సునవామ సోమ మరాతీయతో నిదహాతివేదః |
స నః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సింధుం దురితా‌త్యగ్నిః ||

తామగ్నివ ర్ణాం తప సా జ్వలంతీం వై రోచనీం కర్మఫలేషుజుష్టామ్ |
దుర్గాం దేవీగ్‍మ్ శరణమహం ప్రపద్యే సుతర సి తరసే  నమః’ ||

అగ్నే త్వం పారయా నవ్యో అస్మాంథ్ స్వస్తిభిరతి దుర్గాణివిశ్వా |
పూశ్చ పృథ్వీ బహులా న ఉర్వీ భవా తోకాయ తన’యాయశంయోః ||

విశ్వాని నో దుర్గహా జాతవేదః సింధున్న నావా దురితాతిపర్షి |
అగ్నే అత్రివన్మనసా గృణానో ‌స్మాకం బోధ్యవితా తనూనామ్ ||

పృతనా జితగ్ం సహమానముగ్రమగ్నిగ్‍మ్ హువేమ పరమాథ్  సధస్థాత్ |
స నః పర్  షదతి దుర్గాణి విశ్వా క్షామద్దేవో అతి దురితా‌త్యగ్నిః ||

ప్రత్నోషి  కమీడ్యో అధ్వరేషు సనాచ్చ హోతా నవ్య శ్చ సత్సి |
స్వాంచాగ్నే తనువం  పిప్రయ స్వాస్మభ్యం చసౌభగమాయజస్వ ||

గోభిర్జుష్ట మయుజో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణోరనుసంచరేమ |
నాకస్య పృష్ఠమభి సంవసానో వైష్ణవీం లోక ఇహ మాదయంతామ్ ||

ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి  ధీమహి  తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!