శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Durga Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఓం దుర్గాయై నమః
 2. ఓం శివాయై నమః
 3. ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః
 4. ఓం మహాగౌర్యై నమః
 5. ఓం చండికాయై నమః
 6. ఓం సర్వఙ్ఞాయై నమః
 7. ఓం సర్వాలోకేశ్యై నమః
 8. ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః
 9. ఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమః
 10. ఓం పుణ్యాయై నమః ||10||
 11. ఓం దేవ యోనయే నమః
 12. ఓం అయోనిజాయై నమః
 13. ఓం భూమిజాయై నమః
 14. ఓం నిర్గుణాయై నమః
 15. ఓం ఆధారశక్త్యై నమః
 16. ఓం అనీశ్వర్యై నమః
 17. ఓం నిర్గుణాయై నమః
 18. ఓం నిరహంకారాయై నమః
 19. ఓం సర్వగర్వవిమర్దిన్యై నమః
 20. ఓం సర్వలోకప్రియాయై నమః ||20||
 21. ఓం వాణ్యై నమః
 22. ఓం సర్వవిధ్యాది దేవతాయై నమః
 23. ఓం పార్వత్యై నమః
 24. ఓం దేవమాత్రే నమః
 25. ఓం వనీశ్యై నమః
 26. ఓం వింధ్య వాసిన్యై నమః
 27. ఓం తేజోవత్యై నమః
 28. ఓం మహామాత్రే నమః
 29. ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయై నమః
 30. ఓం దేవతాయై నమః ||30||
 31. ఓం వహ్నిరూపాయై నమః
 32. ఓం సతేజసే నమః
 33. ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః
 34. ఓం గుణాశ్రయాయై నమః
 35. ఓం గుణమధ్యాయై నమః
 36. ఓం గుణత్రయవివర్జితాయై నమః
 37. ఓం కర్మఙ్ఞాన ప్రదాయై నమః
 38. ఓం కాంతాయై నమః
 39. ఓం సర్వసంహార కారిణ్యై నమః
 40. ఓం ధర్మఙ్ఞానాయై నమః ||40||
 41. ఓం ధర్మనిష్టాయై నమః
 42. ఓం సర్వకర్మవివర్జితాయై నమః
 43. ఓం కామాక్ష్యై నమః
 44. ఓం కామాసంహంత్ర్యై నమః
 45. ఓం కామక్రోధ వివర్జితాయై నమః
 46. ఓం శాంకర్యై నమః
 47. ఓం శాంభవ్యై నమః
 48. ఓం శాంతాయై నమః
 49. ఓం చంద్రసుర్యాగ్నిలోచనాయై నమః
 50. ఓం సుజయాయై నమః ||50||
 51. ఓం జయాయై నమః
 52. ఓం భూమిష్ఠాయై నమః
 53. ఓం జాహ్నవ్యై నమః
 54. ఓం జనపూజితాయై నమః
 55. ఓం శాస్త్రాయై నమః
 56. ఓం శాస్త్రమయాయై నమః
 57. ఓం నిత్యాయై నమః
 58. ఓం శుభాయై నమః
 59. ఓం చంద్రార్ధమస్తకాయై నమః
 60. ఓం భారత్యై నమః ||60||
 61. ఓం భ్రామర్యై నమః
 62. ఓం కల్పాయై నమః
 63. ఓం కరాళ్యై నమః
 64. ఓం కృష్ణ పింగళాయై నమః
 65. ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః
 66. ఓం నారాయణ్యై నమః
 67. ఓం రౌద్ర్యై నమః
 68. ఓం చంద్రామృత పరివృతాయై నమః
 69. ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః
 70. ఓం ఇందిరాయై నమః ||70||
 71. ఓం మహామాయాయై నమః
 72. ఓం జగత్సృష్ట్యాధికారిణ్యై నమః
 73. ఓం బ్రహ్మాండ కోటి సంస్థానాయై నమః
 74. ఓం కామిన్యై నమః
 75. ఓం కమలాలయాయై నమః
 76. ఓం కాత్యాయన్యై నమః
 77. ఓం కలాతీతాయై నమః
 78. ఓం కాలసంహారకారిణ్యై నమః
 79. ఓం యోగానిష్ఠాయై నమః
 80. ఓం యోగిగమ్యాయై నమః ||80||
 81. ఓం యోగధ్యేయాయై నమః
 82. ఓం తపస్విన్యై నమః
 83. ఓం ఙ్ఞానరూపాయై నమః
 84. ఓం నిరాకారాయై నమః
 85. ఓం భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాయై నమః
 86. ఓం భూతాత్మికాయై నమః
 87. ఓం భూతమాత్రే నమః
 88. ఓం భూతేశ్యై నమః
 89. ఓం భూతధారిణ్యై నమః
 90. ఓం స్వధానారీ మధ్యగతాయై నమః ||90||
 91. ఓం షడాధారాధి వర్ధిన్యై నమః
 92. ఓం మోహితాయై నమః
 93. ఓం అంశుభవాయై నమః
 94. ఓం శుభ్రాయై నమః
 95. ఓం సూక్ష్మాయై నమః
 96. ఓం మాత్రాయై నమః
 97. ఓం నిరాలసాయై నమః
 98. ఓం నిమగ్నాయై నమః
 99. ఓం నీలసంకాశాయై నమః
 100. ఓం నిత్యానందిన్యై నమః ||100||
 101. ఓం హరాయై నమః
 102. ఓం పరాయై నమః
 103. ఓం సర్వఙ్ఞానప్రదాయై నమః
 104. ఓం అనంతాయై నమః
 105. ఓం సత్యాయై నమః
 106. ఓం దుర్లభ రూపిణ్యై నమః
 107. ఓం సరస్వత్యై నమః
 108. ఓం సర్వగతాయై నమః
  ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయిన్యై నమః || 108 ||

ఇతి శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళీ సంపూర్ణం

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali in Kannada

 1. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಸರ್ವಾಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧ ಮಯಾಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||10||
 11. ಓಂ ದೇವ ಯೋನಯೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಭೂಮಿಜಾಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಅನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ||20||
 21. ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಸರ್ವವಿಧ್ಯಾದಿ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 25. ಓಂ ವನೀಶ್ಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ವಿಂಧ್ಯ ವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 27. ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 30. ಓಂ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ||30||
 31. ಓಂ ವಹ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಸತೇಜಸೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಗುಣಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಕರ್ಮಙ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಧರ್ಮಙ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ||40||
 41. ಓಂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಕಾಮಾಸಂಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಚಂದ್ರಸುರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಸುಜಯಾಯೈ ನಮಃ ||50||
 51. ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಭೂಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ||60||
 61. ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಕರಾಳ್ಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಪರಿವೃತಾಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ ||70||
 71. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಕಾಲಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಯೋಗಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಯೋಗಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||80||
 81. ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಙ್ಞಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಭೂತಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಭೂತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಸ್ವಧಾನಾರೀ ಮಧ್ಯಗತಾಯೈ ನಮಃ ||90||
 91. ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಧಿ ವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಮೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಅಂಶುಭವಾಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ನಿರಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ನಿಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ನೀಲಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||100||
 101. ಓಂ ಹರಾಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ದುರ್ಲಭ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯೈ ನಮಃ
  ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ || 108 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!