Home » Kavacham » Sri Deepa Durga Kavacham

Sri Deepa Durga Kavacham

శ్రీ దీప దుర్గా కవచం (Sri Deepa Durga Kavacham)

శ్రీ భైరవ ఉవాచ:

శృణు దేవి జగన్మాత ర్జ్వాలాదుర్గాం బ్రవీమ్యహం|
కవచం మంత్ర గర్భం చ త్రైలోక్య విజయాభిధమ్||
అ ప్రకాశ్యం పరం గుహ్యం న కస్య కధితం మయా|
వి నామునా న సిద్దిః స్యాత్ కవచేన మహేశ్వరి||
అవక్తవ్యమదాతవ్యం దుష్టాయా సాద కాయ చ|
నిందకాయాన్యశిష్యాయ న వక్తవ్యం కదాచన||

శ్రీ దేవ్యువాచా:

త్రైలోక్య నాద వద మే బహుథా కథతం మయా|
స్వయం త్వయా ప్రసాదోయం కృతః స్నేహేన మే ప్రభో||

శ్రీ భైరవ ఊవాచ:

ప్రభాతే చైవ మధ్యాహ్నే సాయంకా లేర్ద రాత్రకే|
కవచం మంత్ర గర్భం చ పఠినీయం పరాత్పరం||

మధునా మత్స్య మాంసాది మోదకేనా సమర్చయేత్|
దేవతాం పరాయ భక్త్యా పఠేత్ కవచముత్తమమ్||

ఓం హ్రీం మే పాతు మూర్ధానం జ్వాలా ద్వ్యక్షరమాతృకా|
ఓం హ్రీం శ్రీ మే వతాత్ ఫాలంత్ర్యక్షరీ విశ్వామాతృకా||

ఓం ఐం క్లీం సౌః మమావ్యాత్ సా దేవీ మాయాభ్రువౌమమ|
ఓం అం ఆం ఇం ఈం హ్ సౌః సాయాన్నేత్రే మే విశ్వసుందరీ||

ఓం హ్రీం హ్రీం సౌః పుత్ర నాసాం ఉం ఊం కర్లౌచ మోహినీ|
కృం కౄం లృం లౄం హ్సౌః మే బాలా పాయాద్ గండౌ చచక్షుపీ||

ఓం ఐం ఓం ఔం సదావ్యాన్మే ముఖం శ్రీ భగరూపిణీ|
అం అం ఓం హ్రీం క్లీం సౌః పాయాద్ గలం మే భగధారిణీ||

కం ఖం గం ఘం హౌః స్కంధౌ మే త్రిపురేస్వరీ|
డం చం ఛం జం హ్సౌః వక్షః పాయాచ్చబైందవేశ్వరీ|| 11

భృం జ్ఞం టం ఠం హ్సౌః  ఐం క్లీం హూంమమావ్యాత్ సాభుజాంతరమ్|
డం ఢం ణం తం స్తనౌ పాయాద్ భేరుండా మమ సర్వదా|| 12

యం దం ధం నం కుక్షిం పాయాన్మమ హ్రీం శ్రీం పరా జయా |
పం ఫం బం శ్రీం హ్రీం సౌః  పార్శ్వం మృడానీ పాతు మే సదా||13

భం మం యం రంశ్రీం హ్సౌః లం మం నాభిం మే పాంతు కన్యకాః|
శం షం సం హం సదా పాతు గుహ్యం మే గుహ్యకేశ్వరీ|| 14

వృక్షః పాతు సదా లింగం హ్రీం శ్రీం లింగనివాసినీ|
ఐం క్లీం సౌః పాతు మే మేడ్రం పృష్టం మే పాతు వారుణీ|| 15

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం హూం హూం పాతు ఊరూ మే పాత్వమాసదా|
ఓం ఐం క్లీం సౌః యాం వాత్యాలీ జంఘేపాయాత్ సదా మమ|| 16

ఓం శ్రీం సౌః క్లీం సదా పాయాజ్జానునీ కులసుందరీ|
ఓం శ్రీం హ్రీం హూం కూవలీ చ గుల్ఫౌ ఐం శ్రీం మమావతు|| 17

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఇం సౌః పాయాత్ కుంఠీ క్లీం హ్రీం హ్రౌః మే తలమ్|
ఓం ప్రిం శ్రీం పాదౌ హ్సౌః పాయాద్ హ్రీం శ్రీం క్రీం కుత్సితా మమ|| 18

ఓం హ్రీం శ్రీం కుటిలా హ్రీం క్రీం పాదపృష్ఠంచ  మే వతు|
ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం చ మే పాతు పాదస్తా అంగులీః సదా|| 19

ఓం హ్రీం హ్సౌః ఐం కుహూః మజ్జాం ఓం శ్రీం కుంతీ మమావతు |
రక్తం కుంభేశ్వరీ ఐం క్ర్లీం శుక్లం పాయాచ్చకూచరీ || 20

పాతు మే  గాని సర్వాణి ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం హ్సౌః సదా |
పాదాదిమూర్ధపర్యంతం హ్రీం క్రీం శ్రీం కారుణీ సదా || 21

మూర్ధాది పాదపర్యంతం పాతు క్లీం శ్రీం కృతిర్మమ |
ఊర్ధ్వం మే పాతు బ్రాం బ్రాహిం అధః శ్రీం శ్రీం శాంభవీ మమ ||22

దుం దుర్గా పాతు మే పూర్వే వాం వారాహీ శివాలయే |
హ్రీం క్రీం హూం శ్రీం చ మాం పాతు ఉత్తరే కులకామినీ || 23

నారసింహీ హ్సౌః ఐం క్లీంవాయవ్యే పాతు మాం సదా |
ఓం శ్రీం క్రీ ఐం చ కౌమారీ పశ్చమే పాతు మాంసదా ||  24

ఓం హ్రీం  శ్రీం  నిఋరుతౌ పాతు మాతంగీమాం శుభంకరీ |
ఓం  శ్రీం హ్రీం క్లీం సదా పాతు దక్షణే  భధ్రకాలికా ||  25

ఓం శ్రీం ఐం  క్లీం సదాగ్నేయ్యా ముగ్రతారా తదావతు |
ఓం వం దశదిశో రక్షేన్మాం హ్రీం దక్షిణకాళికా || 26

సర్వకాలం సదా పాతు ఐం సౌః త్రిపురసుందరీ |
మారీభాయే చ దుర్భిక్షే పీడాయాం యోగిననీభయే ||   27

ఓం హ్రీం శ్రీం త్ర్యక్షరీ పాతు దేవీ జ్వలాముఖీ  మమ |
ఇతీదం కవచం పుణ్యం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ ||  28

త్రైలోక్యవిజయం నామ మంత్రగార్భం మహేశ్వరీ |
అస్య ప్రసాదాదీశో’హం భైరవాణాం జగత్త్రయే ||  29

సృష్టికర్తాపహర్తాచ పఠనాదస్య పార్వతీ |
కుంకుమేన లిఖేద్భూర్జే ఆసవేనస్వరేతసా ||30

స్తంభయేదఖిలాన్ దేవాన్ మోహయేదఖిలాః ప్రజాః |
మారయేదఖిలాన్ శత్రూన్ వశయేదపి దేవతాః ||  31

బాహౌ ధృత్వా చరేద్యుద్దే శత్రూన్ జిత్వాగ్రుహం వ్రజేత్ |
పోతే రణే వివాదేచ కారాయాం రోగాపీడనే ||    32

గ్రహపీడా దికాలేషు పఠేత్ సర్వం శమం వ్రజేత్ |
ఇతీదం కవచం దేవి మంత్రగర్భం సురార్చితం ||33

యస్య కస్య  న దాతవ్యం వినా శిష్యాయ పార్వతి |
మాసేనైకేన భవేత్ సిద్దిర్దేవానాం యా చ దుర్లభా ||   34

పఠేన్మాసత్రయం మర్త్యోదేవీదర్శనమాప్నుయాత్

ఇతి శ్రీ రుద్రయామల తంత్రే భైరవ దేవీ సంహదే శ్రీ దీపదుర్గా కవచస్తోత్రం సంపూర్ణం

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!