మేధో సూక్తం (medha suktam)

ఓం యశ్ఛంద’సామృషభో విశ్వరూ’పః | ఛందోభ్యో‌உధ్యమృతా”థ్సంబభూవ’ | స మేంద్రో’ మేధయా” స్పృణోతు | అమృత’స్య దేవధార’ణో భూయాసమ్ | శరీ’రం మే విచ’ర్షణమ్ | జిహ్వా మే మధు’మత్తమా | కర్ణా”భ్యాం భూరివిశ్రు’వమ్ | బ్రహ్మ’ణః కోశో’‌உసి మేధయా పి’హితః | శ్రుతం మే’ గోపాయ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం మేధాదేవీ జుషమా’ణా న ఆగా”ద్విశ్వాచీ’ భద్రా సు’మనస్య మా’నా | త్వయా జుష్టా’ నుదమా’నా దురుక్తా”న్ బృహద్వ’దేమ విదథే’ సువీరా”ః | త్వయా జుష్ట’ ఋషిర్భ’వతి దేవి త్వయా బ్రహ్మా’‌உ‌உగతశ్రీ’రుత త్వయా” | త్వయా జుష్ట’శ్చిత్రం వి’ందతే వసు సా నో’ జుషస్వ ద్రవి’ణో న మేధే ||

మేధాం మ ఇంద్రో’ దదాతు మేధాం దేవీ సర’స్వతీ | మేధాం మే’ అశ్వినా’వుభా-వాధ’త్తాం పుష్క’రస్రజా | అప్సరాసు’ చ యా మేధా గం’ధర్వేషు’ చ యన్మనః’ | దైవీం” మేధా సర’స్వతీ సా మాం” మేధా సురభి’ర్జుషతాగ్ స్వాహా” ||

ఆమాం” మేధా సురభి’ర్విశ్వరూ’పా హిర’ణ్యవర్ణా జగ’తీ జగమ్యా | ఊర్జ’స్వతీ పయ’సా పిన్వ’మానా సా మాం” మేధా సుప్రతీ’కా జుషంతామ్ ||

మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయ్యగ్నిస్తేజో’ దధాతు మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయీంద్ర’ ఇంద్రియం ద’ధాతు మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయి సూర్యో భ్రాజో’ దధాతు ||

ఓం హంస హంసాయ’ విద్మహే’ పరమహంసాయ’ ధీమహి | తన్నో’ హంసః ప్రచోదయా”త్ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!