హిరణ్యగర్భ సూక్తం (Hiranyagarbha Suktam)

హిరణ్యగర్భః సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆశీత్౹
స దధార పృథివీమ్ ధ్యాయుతేమాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేయ౹౹

యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇద్రాజా జగతో బభూవ౹
య ఈశ అస్య ద్విపదశ్చతుష్పదః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

య ఆత్మదా బలందా యశ్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యశ్య దేవాః౹
యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యుహ్ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

యస్యేమే హిమవంతో మహిత్వా యస్య సముద్రగ్ం రసయా సహాహుః ౹
యస్యేమాః ప్రదిశో యస్య బాహూ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

యం క్రందసీ అవసా తస్తభానే అభ్యైక్షేత్రాం మనసా రేజమానే౹
యత్రాధి సూర ఉదితౌ వ్యేతి కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

యేన ద్యౌరుగ్రా పృథివీ చ ధృఢీ యేన సువః స్తభితం యేన నాకః౹
యో అంతరిక్షే రజసో విమానః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

ఆపో హ యన్మహతీవిశ్వమాయం దక్షం దధానా జనయంతీరగ్నీమ్౹
తతో దేవానాం నిరవర్తతాసురేకః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

యశ్చిదాపో మహినా పర్యపశ్యద్దక్షం దధానా జనయంతీరగ్నీమ్౹
యో దేవేష్వధిదేవ ఏక.ఆసీత్ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

ఇతి హిరణ్యగర్భ సూక్తం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!