శ్రీ గణేశ సూక్తం (Sri Ganesha Sooktam)

ఓం || ఆ తూ ణ ఇంద్రో క్షుమన్తం చిత్ర గ్రాభం సం గృభాయ | మహాహస్తీ దక్షిణేన ||
విద్మా హి త్వా తువి కూర్మిం తువిదేష్ణ0 తువీమాఘం | తువిమాత్రమవోభి || ణ హి త్వా శూర దేవా న మర్తాసో దిత్సన్తం |
భీమం న గాం వారయన్తే | ఏతోన్విన్ధ్రం స్తవామేశానం వస్వః స్వరాజం | న రాధసా మర్ధిషన్నః || ప్ర స్తోషదుప గాసిషచ్చ్రవత్సామ గీయమానం | అభిరాధసా జుగురత్ || ఆ నో భర దక్షిణేనాభి సవ్వేన ప్ర మృశ | ఇంద్ర మానో వసోర్నిర్భాక్ || ఉపక్రమస్వా భర ద్రుషతా ధృష్నో జనానాం | అదాశూష్టరస్య వేదః || ఇంద్రయ ఉ ను తే అస్తి వాజో విప్రేబి: సనిత్వః | అస్మాభి: సుతం సనుహి ||
సద్యోజువస్తే వాజా అస్మభ్యం విశ్వశ్చన్ద్రాః | వశైశ్చ మక్షూ జరన్తే | గణానాం త్వా గణంపతిం హవామహే కవిం కవీనాము పమశ్రవస్తమo |
జ్యేష్టరాజం బ్రహ్మణాo బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృన్వన్నూతిబిహి సీద సాదనం | ని షు సీద గణపతే గణేషు త్వామాహుర్విప్రతమం కవీనాం | న ఋతే త్వత్కియతే కిం చనారే మహమక్రం మఘవజ్ఞ్జిత్ర మర్చ || అభిఖ్యానో మఘవన్నాధమానా న్త్సఖే బోధి వసుపతే సఖీనాం | రణం కృధి రణకృత్సత్యశూష్మాభక్తే చిదా భజారాయే అస్మాన్
ఓం శాంతి: శాంతి: శాంతి:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!