శ్రీ షణ్ముఖ బుజంగ స్తుతిః (Sri Shanmukha Bhujanga Stuthi)

హ్రియా లక్ష్మ్యా వల్ల్యా సురపృతనయాఽఽలిఙ్గితతనుః
మయూరారూఢోఽయం శివవదనపఙ్కేరుహరవిః ।
షడాస్యో భక్తానామచలహృది వాసం ప్రతనవై
ఇతీమం బుద్ధిం ద్రాగచలనిలయః సఞ్జనయతి ॥ ౧॥

స్మితన్యక్కృతేన్దుప్రభాకున్దపుష్పం
సితాభ్రాగరుప్రష్ఠగన్ధానులిప్తమ్ ।
శ్రితాశేషలోకేష్టదానామరద్రుం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ॥ ౨॥

శరీరేన్ద్రియాదావహమ్భావజాతాన్
షడూర్మీర్వికారాంశ్చ శత్రూన్నిహన్తుమ్ ।
నతానాం దధే యస్తమాస్యాబ్జషట్కం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ॥ ౩॥

అపర్ణాఖ్యవల్లీసమాశ్లేషయోగాత్
పురా స్థాణుతో యోఽజనిష్టామరార్థమ్ ।
విశాఖం నగే వల్లికాఽఽలిఙ్గితం తం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ॥ ౪॥

గుకారేణ వాచ్యం తమో బాహ్యమన్తః
స్వదేహాభయా జ్ఞానదానేన హన్తి ।
య ఏనం గుహం వేదశీర్షైకమేయం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ॥ ౫॥

యతః కర్మమార్గో భువి ఖ్యాపితస్తం
స్వనృత్యే నిమిత్తస్య హేతుం విదిత్వా ।
వహత్యాదరాన్మేఘనాదానులాసీ
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ॥ ౬॥

కృపావారిరాశిర్నృణామాస్తికత్వం
దృఢం కర్తుమద్యాపి యః కుక్కుటాదీన్ ।
భృశం పాచితాన్ జీవయన్రాజతే తం
సదా షణ్ముఖం భావయే హృత్సరోజే ॥ ౭॥

భుజఙ్గప్రయాతేన వృత్తేన క్లృప్తాం
స్తుతిం షణ్ముఖస్యాదరాద్యే పఠన్తి ।
సుపుత్రాయురారోగ్యసమ్పద్విశిష్టాన్
కరోత్యేవ తాన్ షణ్ముఖః సద్విదగ్ర్యాన్ ॥ ౮॥

శ్రీజగద్రురు శ్రీశృఙ్గేరీపీఠాధిప శ్రీచన్ద్రశేఖరభారతీ

శ్రీపాదైః విరచితా శ్రీషణ్ముఖ బుజంగ స్తుతిః సమాప్తా ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!