Home » Stotras » Sri Kanchi Kamakshi Stotram

Sri Kanchi Kamakshi Stotram

శ్రీ కంచి కామాక్షీ స్తోత్రమ్ (Sri Kanchi Kamakshi Stotram)

కాంచినూపురరత్నకఙ్కణలసత్కేయూరహారోజ్జ్వలాం
కాశ్మీరారుణకఞ్చుకాఞ్చితకుచాం కస్తూరికాచర్చితామ్ ।
కల్హారాఞ్చితకల్పకోజ్జ్వలముఖీం కారుణ్యకల్లోలినీం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౧॥

కామారాతిమనఃప్రియాం కమలభూసేవ్యాం రమారాధితాం
కన్దర్పాధికదర్పదానవిలసత్సౌన్దర్యదీపాఙ్కురామ్ ।
కీరాలాపవినోదినీం భగవతీం కామ్యప్రదానవ్రతాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౨॥

కాదమ్బప్రమదాం విలాసగమనాం కల్యాణకాఞ్చీరవాం
కల్యాణాచలపాదపద్మయుగలాం కాన్త్యా స్ఫురన్తీం శుభామ్ ।
కల్యాణాచలకార్ముకప్రియతమాం కాదమ్బమాలాశ్రియం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౩॥

గన్ధర్వామరసిద్ధచారణవధూధ్యేయాం పతాకాఞ్చితాం
గౌరీం కుఙ్కుమపఙ్కపఙ్కితకుచద్వన్ద్వాభిరామాం శుభామ్ ।
గమ్భీరస్మితవిభ్రమాఙ్కితముఖీం గఙ్గాధరాలిఙ్గితాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౪॥

విష్ణుబ్రహ్మముఖామరేన్ద్రవిలసత్కోటీరపీఠస్థలాం
లాక్షారఞ్జితపాదపద్మయుగలాం రాకేన్దుబిమ్బాననామ్ ।
వేదాన్తాగమవేద్యచిన్త్యచరితాం విద్వజ్జనైరావృతాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౫॥

మాకన్దద్రుమమూలదేశమహితే మాణిక్యసింహాసనే
దివ్యాం దీపితహేమకాన్తినివహాం వస్త్రావృతాం తాం శుభామ్ ।
దివ్యాకల్పితదివ్యదేహభరితాం దృష్టిప్రమోదార్పితాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౬॥

ఆధారాదిసమస్తచక్రనిలయామాద్యన్తశూన్యాముమాం
ఆకాశాదిసమస్తభూతనివహాకారామశేషాత్మికామ్ ।
యోగీన్ద్రైరపి యోగినీశతగణైరారాధితామమ్బికాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౭॥

హ్రీఙ్కారప్రణవాత్మికాం ప్రణమతాం శ్రీవిద్యవిద్యామయీం
ఐం క్లీం సౌం రుచి మన్త్రమూర్తినివహాకారామశేషాత్మికామ్ ।
బ్రహ్మానన్దరసానుభూతిమహితాం బ్రహ్మప్రియంవాదినీం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౮॥

సిద్ధానన్దజనస్య చిన్మయసుఖాకారాం మహాయోగినీం
మాయావిశ్వవిమోహినీం మధుమతీం ధ్యాయేత్ శుభాం బ్రాహ్మణీమ్ ।
ధ్యేయాం కిన్నరసిద్ధచారణవధూ ధ్యేయాం సదా యోగిభిః
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౯॥

కామారికామాం కమలాసనస్థాం
కామ్యప్రదాం కఙ్కణచూడహస్తాం ।
కాఞ్చీనివాసాం కనకప్రభాసాం
కామాక్షిదేవీం కలయామి చిత్తే ॥ ౧౦॥

ఇతి శ్రీ కాంచి కామాక్షీస్తోత్రం సంపూర్ణం।

Sri Dattatreya Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ దత్తాత్రేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Dattatreya Dwadasa Nama Stotram) ప్రథమస్తు మహాయోగీ ద్వితీయ ప్రభురీశ్వరః తృతీయశ్చ త్రిమూర్తిశ్చ చతుర్థో జ్ఞాన సాగరః పంచమో జ్ఞాన విజ్ఞానం షష్ఠస్యాత్ సర్వమంగళమ్ సప్తమః పుండరీకాక్షో అష్టమో దేవ వల్లభః నవమో...

Sri Kurma Stotram

శ్రీ కూర్మ స్తోత్రం (Sri Kurma Stotram) నమామ తే దేవ పదారవిందం ప్రపన్న తాపోపశమాతపత్రం | యన్మూలకేతా యతయోంజసోరు సంసారదుఃఖం బహిరుతీక్షపంతి || 1 || ధాతర్యదస్మిన్భవ ఈశ జీవా స్తాపత్రయేణోపహతా న శర్మ | ఆత్మన్లభంతే భగవంస్తవాంఘ్రి చ్ఛాయాం...

Sri Mahishasuramardhini ashtottara Sathanamavali

శ్రీ మహిషాసుర మర్ధిని అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Mahishasura Mardini ashtottara Shatanamavali) ఓం మాహత్యై నమః ఓం చేతనాయై నమః ఓం మాయాయై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం మహేశ్వర్యై నమః ఓం మహోదరాయై నమః ఓం మహాకాళ్యై...

Manidweepa Varnana Stotram

మణిద్వీప వర్ణన (Manidweepa Varnana) మహా శక్తి మణిద్వీప నివాసిని ముల్లోకాలకు మూల ప్రకాశిని మణిద్వీపములో మంత్రం రూపిణి మన మనస్సుల లో కొలువై ఉంది || 1 || సుగంధ పరిమళ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణపూలు అచంచలబగు...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!