శ్రీ నరసింహ షోడశరత్నమాలికా స్తోత్రం (Sri Narasimha Shodasa Ratna Malika Stotram )

నమస్తే నారసింహభగవన్ జ్వాలామాలాస్వరూపిణే
ప్రహ్లాదాహ్లాదవరదాయ నారదవందితాంఘ్రియుగళే ||1||

నమస్తే నారసింహభగవన్ శంఖచక్రధారిణే
యోగానందస్వరూపాయ యోగమార్గప్రదర్శినే ||2||

నమస్తే నారసింహభగవన్ నిఠలాక్షస్వరూపిణే
అరిషడ్వర్గహంతాయ మహాబలస్వరూపిణే ||3||

నమస్తే నారసింహభగవన్ అహోబలనివాసినే
కుంకుమచందనాంకితాయ వేదవేదాంగరూపిణే ||4||

నమస్తే నారసింహభగవన్ ఘటికాచలనివాసినే
దంష్ట్రాయుధాయ భద్రాయ పంచాననస్వరూపిణే ||5||

నమస్తే నారసింహభగవన్ వేదాచలనివాసినే
వనమాలాధరాయ శాంతాయ మంత్రరాజైకరూపిణే ||6||

నమస్తే నారసింహభగవన్ సర్వయంత్రవిదారిణే
సర్వతంత్రస్వరూపాయ భక్తానందకారిణే ||7||

నమస్తే నారసింహభగవన్ చండవిక్రమరూపిణే
గరుడారూఢాయ దేవాయ పరమహంసస్వరూపిణే ||8||

నమస్తే నారసింహభగవన్ కమలకోమలచరణే
ప్రణతజనవత్సలాయ లక్ష్మీమానసవిహారిణే ||9||

నమస్తే నారసింహభగవన్ బంధమోచనకారిణే
వాంచితార్ధప్రదాతాయ పాపసంఘవిదారిణే ||10||

నమస్తే నారసింహభగవన్ దారుణరోగనివారిణే
వారిజభవపూజితాయ విశ్వస్థితికారిణే ||11||

నమస్తే నారసింహభగవన్ మకరకుండలధారిణే
నక్షత్రగ్రహాధీశాయ స్తంభావిర్భావరూపిణే ||12||

నమస్తే నారసింహభగవన్ షోడశకళాస్వరూపిణే
ధ్యానమగ్నాయ సతతం ఆగళాద్రుద్రరూపిణే ||13||

నమస్తే నారసింహభగవన్ సర్వోపద్రవవారిణే
జ్ఞానాంజనస్వరూపాయ నాదబ్రహ్మస్వరూపిణే ||14||

నమస్తే నారసింహభగవన్ గుణాతీతస్వరూపిణే
త్రిభువనైకపాలకాయ శంకరఃప్రాణరక్షిణే ||15||

నమస్తే నారసింహభగవన్ జటాజూటధారిణే
భార్గవపవనాత్మజసన్నుతాయ శింశుమారస్వరూపిణే ||16||

సర్వం శ్రీ నారసింహ దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!