Home » Kavacham » Sri Seetha Rama Stotram

Sri Seetha Rama Stotram

శ్రీ సీతా రామ స్తోత్రం  (Sri Seetha Rama Stotram)

అయోధ్యా పుర నేతారం మిథిలా పుర నాయికాం
రాఘవాణాం అలంకారం వైదేహీనాం అలంక్రియాం ||

రఘూణం కుల దీపం చ నిమీనం కుల దీపికం
సూర్య వంశ సముద్భూతమ్ సోమ వంశ సముద్భవాం ||

పుత్రం దశరథస్యాద్యమ్ పుత్రీం జనక భూపతే
వసిష్టాను మతాచారం శతానంద మతానుగం ||

కౌసల్యా గర్భ సంభూతం వేడి గర్భోదితం స్వయం
పుండరీక విశాలాక్షం స్ఫురదిందీ వరేక్షణాం ||

చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్ర బింబోపమాననం
మత్త మాతంగ గమనం మత్త హంస వధూ గతాం ||

చందనార్ద్ర భుజా మధ్యం కుంకుమార్ద్ర కుచస్థలీం
చాపాలంకృత హస్తాబ్జం పద్మాలంకృత పాణికాం ||

శరణాగత గోప్తారం ప్రణిపాత ప్రసాదికాం
కాలమేఘ నిభం రామం కార్త స్వర సమ ప్రభాం ||

దివ్య సింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్ర భూషణాం
అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్య క్షణ కాంక్షిణూ ||

అన్యోన్య సదృశాకారౌ త్రిలోక్య గ్రహ దంపతి
ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతాం ||

అనేన స్తోతి యః స్తుత్యం రామం సీతాంచ భక్తితః
తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాస్సంపదః సకలార్థదాః ||

ఏవం శ్రీరామ చంద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః
కృతం హనుమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదం
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామనవాప్నుయాత్ ||

Hanumath Pancharatna Stotram

శ్రీ హనుమత్ పంచరత్న స్తోత్రం (Hanumath Pancharatna Stotram) వీతా ఖిలవిషయేచ్చం జాతానందాసృపులకమత్యచ్చమ్ సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మాజమద్య భావయే హృద్యం || 1 || తరుణాఋణముఖ కమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగం సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమాన మంజునాభాగ్యం || 2 || శంబర వైరిశరాతి గమంబుజదల...

Sri Hanuman Chalisa

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా (Sri Hanuman Chalisa) దోహా శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార బరణౌం రఘువర విమల యశ  జో దాయకు ఫలచార || బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార బల...

Sri Haridra Ganesha Kavacham

श्री हरिद्रा गणेश कवचम् (Sri Haridra Ganesha Kavacham) श्रीगणेशाय नमः ईश्वर उवाच  शृणु वक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिकरं प्रिये । पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सर्वसङ्कटात् ॥ १॥ अज्ञात्वा कवचं देवि गणेशस्य मनुं...

Sri Shiva Kavacham

శ్రీ శివ కవచము (Sri Shiva Kavacham) ఓంనమోభగవతేసదాశివాయ సకలతత్వాత్మకాయ! సర్వమంత్రస్వరూపాయ! సర్వయంత్రాధిష్ఠితాయ! సర్వతంత్రస్వరూపాయ! సర్వతత్వవిదూరాయ! బ్రహ్మరుద్రావతారిణే నీలకంఠాయ! పార్వతీమనోహరప్రియాయ! సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ! భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ! మహామణి ముకుటధారణాయ! మాణిక్యభూషణాయ! సృష్టిస్థితిప్రలయకాల- రౌద్రావతారాయ! దక్షాధ్వరధ్వంసకాయ! మహాకాలభేదనాయ! మూలధారైకనిలయాయ! తత్వాతీతాయ! గంగాధరాయ! సర్వదేవాదిదేవాయ! షడాశ్రయాయ! వేదాంతసారాయ!...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!