శ్రీ సీతా రామ స్తోత్రం  (Sri Seetha Rama Stotram)

అయోధ్యా పుర నేతారం మిథిలా పుర నాయికాం
రాఘవాణాం అలంకారం వైదేహీనాం అలంక్రియాం ||

రఘూణం కుల దీపం చ నిమీనం కుల దీపికం
సూర్య వంశ సముద్భూతమ్ సోమ వంశ సముద్భవాం ||

పుత్రం దశరథస్యాద్యమ్ పుత్రీం జనక భూపతే
వసిష్టాను మతాచారం శతానంద మతానుగం ||

కౌసల్యా గర్భ సంభూతం వేడి గర్భోదితం స్వయం
పుండరీక విశాలాక్షం స్ఫురదిందీ వరేక్షణాం ||

చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్ర బింబోపమాననం
మత్త మాతంగ గమనం మత్త హంస వధూ గతాం ||

చందనార్ద్ర భుజా మధ్యం కుంకుమార్ద్ర కుచస్థలీం
చాపాలంకృత హస్తాబ్జం పద్మాలంకృత పాణికాం ||

శరణాగత గోప్తారం ప్రణిపాత ప్రసాదికాం
కాలమేఘ నిభం రామం కార్త స్వర సమ ప్రభాం ||

దివ్య సింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్ర భూషణాం
అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్య క్షణ కాంక్షిణూ ||

అన్యోన్య సదృశాకారౌ త్రిలోక్య గ్రహ దంపతి
ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతాం ||

అనేన స్తోతి యః స్తుత్యం రామం సీతాంచ భక్తితః
తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాస్సంపదః సకలార్థదాః ||

ఏవం శ్రీరామ చంద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః
కృతం హనుమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదం
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామనవాప్నుయాత్ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!