శ్రీ చంద్ర కవచం  (Sri Chandra Kavacham)

అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా |
చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం

సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ |
వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ ||

ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ ||

అథః చంద్ర కవచమ్

శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః |
చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు నిశాపతిః || 1 ||

ప్రాణం క్షపకరః పాతు ముఖం కుముదబాంధవః |
పాతు కంఠం చ మే సోమః స్కంధే జైవాతృకస్తథా || 2 ||

కరౌ సుధాకరః పాతు వక్షః పాతు నిశాకరః |
హృదయం పాతు మే చంద్రో నాభిం శంకరభూషణః || 3 ||

మధ్యం పాతు సురశ్రేష్ఠః కటిం పాతు సుధాకరః |
ఊరూ తారాపతిః పాతు మృగాంకో జానునీ సదా || 4 ||

అబ్ధిజః పాతు మే జంఘే పాతు పాదౌ విధుః సదా |
సర్వాణ్యన్యాని చాంగాని పాతు చంద్రోఖిలం వపుః || 5 ||

ఫలశ్రుతిః
ఏతద్ధి కవచం దివ్యం భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 6 ||

ఇతి శ్రీ చంద్ర కవచం సంపూర్ణం

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!