శ్రీ ఈశ్వర ప్రార్థనా స్తోత్రం (Sri Eswara Prardhana Stotram)

ఈశ్వరం శరణం యామి క్రోధమోహాదిపీడితః
అనాథం పతితం దీనం పాహి మాం పరమేశ్వర

ప్రభుస్త్వం జగతాం స్వామిన్ వశ్యం సర్వం తవాస్తి చ
అహమజ్ఞో విమూఢోస్మి త్వాం న జానామి హే ప్రభో

బ్రహ్మా త్వం చ తథా విష్ణుస్త్వమేవ చ మహేశ్వరః
తవ తత్త్వం న జానామి పాహి మాం పరమేశ్వర

త్వం పితా త్వం చ మే మాతా త్వం బన్ధుః కరుణానిధే
త్వాం వినా నహి చాన్యోస్తి మమ దుఃఖవినాశకః

అన్తకాలే త్వమేవాసి మమ దుఃఖ వినాశకః
తస్మాద్వై శరణోహం తే రక్ష మాం హే జగత్పతే

పితాపుత్రాదయః సర్వే సంసారే సుఖభాగినః
విపత్తౌ పరిజాతాయాం కోపి వార్తామ్ న పృచ్ఛతి

కామక్రోధాదిభిర్యుక్తో లోభమోహాదికైరపి
తాన్వినశ్యాత్మనో వైరీన్ పాహి మాం పరమేశ్వర

అనేకే రక్షితాః పూర్వం భవతా దుఃఖపీడితాః
క్వ గతా తే దయా చాద్య పాహి మాం హే జగత్పతే

న త్వాం వినా కశ్చిదస్తి సంసారే మమ రక్షకః
శరణం త్వాం ప్రపన్నోహం త్రాహి మాం పరమేశ్వర

ఈశ్వర ప్రార్థనాస్తోత్రం యోగానన్దేన నిర్మితమ్
యః పఠేద్భక్తిసంయుక్తస్తస్యేశః సంప్రసీదతి

ఇతి శ్రీ యోగానన్ద తీర్థ విరచితం ఈశ్వర ప్రార్థనా స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.