శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి స్తోత్రం (Sri Subrahmanya Swamy stotram )

subrahmanya ashtakam

ఓం ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః |
లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ ||

సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ |
అప్రమేయం మహాశాంతం అచలం నిర్వికారకమ్ ||

నిరాలంబం నిరాభాసం సత్తామాత్రమగోచరమ్ |
ఏవం త్వాం మేధయా బుద్ధ్యా సదా పశ్యంతి సూరయః ||

ఏవమజ్ఞానగాఢాంధతమోపహతచేతసః |
న పశ్యంతి తథా మూఢాః సదా దుర్గతి హేతవే ||

విష్ణ్వాదీని స్వరూపాణి లీలాలోకవిడంబనమ్ |
కర్తుముద్యమ్య రూపాణి వివిధాని భవంతి చ ||

తత్తదుక్తాః కథాః సమ్యక్ నిత్యసద్గతిప్రాప్తయే |
భక్త్యా శ్రుత్వా పఠిత్వా చ దృష్ట్యా సంపూజ్య శ్రద్ధయా ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి భవదారాధనాత్ఖలు |
మమ పూజామనుగ్రాహ్య సుప్రసీద భవానఘ ||

చపలం మన్మథవశమమర్యాదమసూయకమ్ |
వంచకం దుఃఖజనకం పాపిష్ఠం పాహి మాం ప్రభో ||

సుబ్రహ్మణ్యస్తోత్రమిదం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః |
తే సర్వే ముక్తిమాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః ||

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!