శ్రీ వింధ్య వాసిని స్తోత్రం (Sri Vindhya Vasini Stotram)

నిశుంభ శుంభ మర్దినీ ప్రచండ ముండ ఖండనీ
వనే రణే ప్రకాశినీ భజామి వింధ్యవాసినీ || 1 ||

త్రిశూల ముండ ధారిణీ ధరా విఘాత హారిణీ
గృహే గృహే నివాసినీ భజామి వింధ్యవాసినీ|| 2 ||

దరిద్ర దుఃఖ హారిణీ సదా విభూతి కారిణీ
వియోగ శోక హారిణీ భజామి వింధ్యవాసినీ || 3 ||

లసత్ సులోల లోచన లతాసదే వరప్రద
కపాల శూల ధారిణీ భజామి వింధ్యవాసినీ || 4 ||

కరోముదా గదాధరీ శివాం శివప్రదాయినీ
వరా వరాననం శుభా భజామి వింధ్యవాసినీ|| 5 ||

ఋషీంద్ర యామినీ ప్రద త్రిదాస్య రూప ధారిణీ
జలే స్థలే నివాసినీ భజామి వింధ్యవాసినీ || 6 ||

విశిష్ట సృష్టికారిణీం విశాల రూప ధారిణీమ్
మహోదరే విశాలినీ భజామి వింధ్యవాసినీ || 7 ||

పురంధరాది సేవితం మురాది వంశ ఖండనీ
విశుధ్ద బుద్ధి కారిణీ భజామి వింధ్యవాసినీ || 8 ||

ఇతి శ్రీ వింధ్య వాసిని స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.