శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశ నామ స్తోత్రం (Sri Subramanya Shodasa nama stotram)

షడ్వక్త్రం, శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం  |
శక్తిం వజ్ర మధో త్రిశూల మభయం కేటం ధనుహ్ స్వస్తికం ||

పాశం కుక్కుట మంకుశంచ వరదం దౌబిర్దదానం సదా |
ధ్యాయే దీప్సిత సిద్ధిదిం శివసుతం స్కందం సురారాధితం ||

సుబ్రహ్మణ్య ప్రాణమామ్యహం సర్వజ్ఞ సర్వదా సదా |
అభీష్ట ఫల స్థిత్యర్ధం ప్రవక్షై నామషోడశం ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!