శ్రీ  శనైశ్చర చాలీసా (Sri Shanaishchara Chalisa)

దోహా:

శ్రీ శనైశ్చర దేవజీ, సునహు శ్రవణ మమ టేర

కోటి విఘ్ననాశక ప్రభో, కరో న మమ హిత బేర

సోరఠా

తవ అస్తుతి హే నాథ, జోరి జుగల కర కరత హౌ

కరియే మోహి సనాథ, విఘ్నహరన హే రవి సువన

చౌపాయీ

శనిదేవ మై సుమిరౌ తోహి, విద్యాబుద్ధి జ్ఞాన దో మోహీ

తుమ్హరో నామ అనేక బఖానౌ, క్షుద్ర బుద్ధి మై జో కుచ్ జానౌ

అన్తక కొణ, రౌద్ర యమ గావూ, కృష్ణ బభ్రు శని సబహి సునావూ

పింగల మందసౌరి సుఖదాతా, హిత అనహిత సబజగకే జ్ఞాతా

నిత్త జపై జో నామ తుమ్హరా కరహు వ్యాధి దుఃఖ సె నిస్తారా

రాశి విషమవశ అనురన సురనర, పన్నగ శేష సహిత విద్యాధర

రాజా రంక రహిహిం జోకో, పశు పక్షీ వనచర సహబీ కో

కానన కిలా శివిర సేనాకర నాశ కరత గ్రామ్య నగర భర

డాలన విఘ్న సబహి కే సుఖమే వ్యాకుల హోహిం పడే దు: ఖమే

నాథ వినయ తుమసే యహ మేరీ, కరియే మోపర దయా థనేరీ

మమ హిత విషయ రాశి మహావాసా, కరియ ణ నాథ యహీ మమ ఆసా

జో గుడ ఉడద దే బార శనీచర, తిల జౌ లోహ అన్నధన బస్తర

దాన దియే సో హోయ్ సుఖారీ, సోయి శని సున యహ వినయ హమారీ

నాథ దయా తుమ మోపర కీజై కోటిక విఘ్న క్షణి మహా ఛీజై

వదంత ణథ జుగల కరి జోరీ, సునహు దయా కర వినతీ మోరీ

కబహు క తీరథ రాజ ప్రయాగా, సరయూ తీర సహిత అనురాగా

కబహు సరస్వతీ శుద్ధ నార మహు యా కహు గిరీ ఖోహ కందర మహ

ధ్యాన ధరత హై జో జోగి జనీ తాహి ధ్యాన మహ సూక్ష్మహోహి శని

హై అగమ్య క్యా కారూ బడాయీ, కరత ప్రణామ చరణ శిర నాయీ

జో విదేశ సే బార శనీచర, ముఢకర అవేగా నిజ ఘర పర

రహై సుఖీ శని దేవ దుహాయీ రక్షా వినిసుత రఖై బనాయీ

సంకట దేయ శనీచర తాహీ, జేతే దుఇఖీ హోయి మన మాహీ

సోయీ రవినందన కర జోరీ, వందన కరత మూఢ మతి థోరీ

బ్రహ్మ జగత బనావనహారా, విష్ణు సబహి నిత దేవ ఆహారా

హై త్రిశూలధారీ త్రిపురారీ, విభూదేవ మూరతి ఏక వారీ

ఇక హాయి ధారణ కరత శని నిత వందన సోయీ శని కో దమనచిత

జో నర పాఠ కరై మన చిత సే, సోన ఛూటై వ్యథా అమిత సే

హో సుపుత్ర ధన సన్తతి బాడే కలికాల కర జోడే ఠాడే

పశు కుటుంబ బాంధవ అది సే భరా భవన రహి హై నిత సబ సే

నానా భాతి ఖోగ సుఖ సారా, అన్య సమయ తజకర సంసారా

పావై ముక్తి అమర పద భాయీ జోనిత శని సమ ధ్యాన లాగాయీ

పడై పాత్ర జో నామ చని దస, రహై శనీశ్చర నిత ఉదకే బస

పీడా శని కీ బహున హోయీ, నిత శని సమ ధ్యాన లగాయీ

జో యహ పాఠ కరై చాలీసా, హోయ సుఖీ సఖీ జగదీశా

చాలీస దిన పడై సబేరే, పాతక నాశై శనీ ఘనేరే

రవి నందన కీ ఆస ప్రభు తాయీ జగత మోహ తమ నాశై భాయీ

యాకో పాఠ కరై జో కోయీ, సుఖ – సంపత్తి కీ కామీ న హాయీ

నిశిదిన ధ్యాన ధరై మన మాహీ అధి వ్యాధి డింగ ఆవై నాహీ

దోహా:

పాఠ శనైశ్చర దేవ కో, కీన్హౌ విమల తైయార

కరత పాఠ చాలీసా దిన, హో భవ సాగర పార

జో స్తుతి దశరథ జీ కి యో, సమ్ముఖ శని నిహార

సరస సుభాషా మే వహీ, లలితా లిఖే సుధార

ఇతి శనైశ్చర చాలీసా సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!