Home » Sri Maha Vishnu » Sri Saligram Stotram

Sri Saligram Stotram

శ్రీ శాలగ్రామ స్తోత్రమ (Sri Saligram Stotram)

శ్రీరామం సహ లక్ష్మణం సకరుణం సీతాన్వితం సాత్త్వికం
వైదేహీముఖపద్మలుబ్ధమధుపం పౌలస్త్వసంహారిణమ్ ।
వన్దే వన్ద్యపదాంబుజం సురవరం భక్తానుకంపాకరం
శత్రుఘేన హనూమతా చ భరతేనాసేవితం రాఘవమ్ ॥ ౧॥

జయతి జనకపుత్రీ లోకభర్త్రీ నితాన్తం
జయతి జయతి రామః పుణ్యపుఞ్జస్వరూపః ।
జయతి శుభగరాశిర్లక్ష్మణో జ్ఞానరూపో
జయతి కిల మనోజ్ఞా బ్రహ్మజాతా హ్యయోధ్యా ॥ ౨॥

శ్రీ గణేశాయ నమః ।
అస్య శ్రీశాలగ్రామస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీభగవాన్ ఋషిః,
నారాయణో దేవతా, అనుష్టుప్ ఛన్దః,
శ్రీశాలగ్రామస్తోత్రమన్త్రజపే వినియోగః ॥

యుధిష్ఠిర ఉవాచ ।
శ్రీదేవదేవ దేవేశ దేవతార్చనముత్తమమ్ ।
తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి బ్రూహి మే పురుషోత్తమ ॥ ౧॥

శ్రీభగవానువాచ ।
గణ్డక్యాం చోత్తరే తీరే గిరిరాజస్య దక్షిణే ।
దశయోజనవిస్తీర్ణా మహాక్షేత్రవసున్ధరా ॥ ౨॥

శాలగ్రామో భవేద్దేవో దేవీ ద్వారావతీ భవేత్ ।
ఉభయోః సఙ్గమో యత్ర ముక్తిస్తత్ర న సంశయః ॥ ౩॥

శాలగ్రామశిలా యత్ర యత్ర ద్వారావతీ శిలా ।
ఉభయోః సఙ్గమో యత్ర ముక్తిస్తత్ర న సంశయః ॥ ౪॥

ఆజన్మకృతపాపానాం ప్రాయశ్చిత్తం య ఇచ్ఛతి ।
శాలగ్రామశిలావారి పాపహారి నమోఽస్తు తే ॥ ౫॥

అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ ।
విష్ణోః పాదోదకం పీత్వా శిరసా ధారయామ్యహమ్ ॥ ౬॥

శఙ్ఖమధ్యే స్థితం తోయం భ్రామితం కేశవోపరి ।
అఙ్గలగ్నం మనుష్యాణాం బ్రహ్మహత్యాదికం దహేత్ ॥ ౭॥

స్నానోదకం పివేన్నిత్యం చక్రాఙ్కితశిలోద్భవమ్ ।
ప్రక్షాల్య శుద్ధం తత్తోయం బ్రహ్మహత్యాం వ్యపోహతి ॥ ౮॥

అగ్నిష్టోమసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ ।
సమ్యక్ ఫలమవాప్నోతి విష్ణోర్నైవేద్యభక్షణాత్ ॥ ౯॥

నైవేద్యయుక్తాం తులసీం చ మిశ్రితాం విశేషతః పాదజలేన విష్ణోః ।
యోఽశ్నాతి నిత్యం పురతో మురారేః ప్రాప్నోతి యజ్ఞాయుతకోటిపుణ్యమ్ ॥ ౧౦॥

ఖణ్డితాః స్ఫుటితా భిన్నా వన్హిదగ్ధాస్తథైవ చ ।
శాలగ్రామశిలా యత్ర తత్ర దోషో న విద్యతే ॥ ౧౧॥

న మన్త్రః పూజనం నైవ న తీర్థం న చ భావనా ।
న స్తుతిర్నోపచారశ్చ శాలగ్రామశిలార్చనే ॥ ౧౨॥

బ్రహ్మహత్యాదికం పాపం మనోవాక్కాయసమ్భవమ్ ।
శీఘ్రం నశ్యతి తత్సర్వం శాలగ్రామశిలార్చనాత్ ॥ ౧౩॥

నానావర్ణమయం చైవ నానాభోగేన వేష్టితమ్ ।
తథా వరప్రసాదేన లక్ష్మీకాన్తం వదామ్యహమ్ ॥ ౧౪॥

నారాయణోద్భవో దేవశ్చక్రమధ్యే చ కర్మణా ।
తథా వరప్రసాదేన లక్ష్మీకాన్తం వదామ్యహమ్ ॥ ౧౫॥

కృష్ణే శిలాతలే యత్ర సూక్ష్మం చక్రం చ దృశ్యతే ।
సౌభాగ్యం సన్తతిం ధత్తే సర్వ సౌఖ్యం దదాతి చ ॥ ౧౬॥

వాసుదేవస్య చిహ్నాని దృష్ట్వా పాపైః ప్రముచ్యతే ।
శ్రీధరః సుకరే వామే హరిద్వర్ణస్తు దృశ్యతే ॥ ౧౭॥

వరాహరూపిణం దేవం కూర్మాఙ్గైరపి చిహ్నితమ్ ।
గోపదం తత్ర దృశ్యేత వారాహం వామనం తథా ॥ ౧౮॥

పీతవర్ణం తు దేవానాం రక్తవర్ణం భయావహమ్ ।
నారసింహో భవేద్దేవో మోక్షదం చ ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౧౯॥

శఙ్ఖచక్రగదాకూర్మాః శఙ్ఖో యత్ర ప్రదృశ్యతే ।
శఙ్ఖవర్ణస్య దేవానాం వామే దేవస్య లక్షణమ్ ॥ ౨౦॥

దామోదరం తథా స్థూలం మధ్యే చక్రం ప్రతిష్ఠితమ్ ।
పూర్ణద్వారేణ సఙ్కీర్ణా పీతరేఖా చ దృశ్యతే ॥ ౨౧॥

ఛత్రాకారే భవేద్రాజ్యం వర్తులే చ మహాశ్రియః ।
చిపిటే చ మహాదుఃఖం శూలాగ్రే తు రణం ధ్రువమ్ ॥ ౨౨॥

లలాటే శేషభోగస్తు శిరోపరి సుకాఞ్చనమ్ ।
చక్రకాఞ్చనవర్ణానాం వామదేవస్య లక్షణమ్ ॥ ౨౩॥

వామపార్శ్వే చ వై చక్రే కృష్ణవర్ణస్తు పిఙ్గలమ్ ।
లక్ష్మీనృసింహదేవానాం పృథగ్వర్ణస్తు దృశ్యతే ॥ ౨౪॥

లమ్బోష్ఠే చ దరిద్రం స్యాత్పిఙ్గలే హానిరేవ చ ।
లగ్నచక్రే భవేద్యాధిర్విదారే మరణం ధ్రువమ్ ॥ ౨౫॥

పాదోదకం చ నిర్మాల్యం మస్తకే ధారయేత్సదా ।
విష్ణోర్ద్దష్టం భక్షితవ్యం తులసీదలమిశ్రితమ్ ॥ ౨౬॥

కల్పకోటిసహస్రాణి వైకుణ్ఠే వసతే సదా ।
శాలగ్రామశిలాబిన్దుర్హత్యాకోటివినాశనః ॥ ౨౭॥

తస్మాత్సమ్పూజయేద్ధ్యాత్వా పూజితం చాపి సర్వదా ।
శాలగ్రామశిలాస్తోత్రం యః పఠేచ్చ ద్విజోత్తమః ॥ ౨౮॥

స గచ్ఛేత్పరమం స్థానం యత్ర లోకేశ్వరో హరిః ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ॥ ౨౯॥

దశావతారో దేవానాం పృథగ్వర్ణస్తు దృశ్యతే ।
ఈప్సితం లభతే రాజ్యం విష్ణుపూజామనుక్రమాత్ ॥ ౩౦॥

కోట్యో హి బ్రహ్మహత్యానామగమ్యాగమ్యకోటయః ।
తాః సర్వా నాశమాయాన్తి విష్ణునైవేద్యభక్షణాత్ ॥ ౩౧॥

విష్ణోః పాదోదకం పీత్వా కోటిజన్మాఘనాశనమ్ ।
తస్మాదష్టగుణం పాపం భూమౌ బిన్దునిపాతనాత్ ॥ ౩౨॥

రఘువర! యదభూస్త్వం తాదృశో వాయసస్య
ప్రణత ఇతి దయాలుర్యస్య చైద్యస్య కృష్ణ! ।
ప్రతిభవమపరాద్ధుర్ముగ్ధసాయుజ్యదోభూర్-
వద కిము పదమాగస్తస్య తేఽస్తిక్షమాయాః ॥ ౧॥

మహ్యం మనః ఫలమిదం మధుకైటభారే
మత్ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహ ఏష ఏవ ।
త్వద్భృత్యభృత్యపరిచారకభృత్యభృత్య-
భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మర లోకనాథ ॥ ౨॥

। ఇతి శ్రీభవిష్యోత్తరపురాణే శ్రీకృష్ణయుధిష్ఠిరసంవాదే
శాలగ్రామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!