శ్రీ శాలగ్రామ స్తోత్రమ (Sri Saligram Stotram)

శ్రీరామం సహ లక్ష్మణం సకరుణం సీతాన్వితం సాత్త్వికం
వైదేహీముఖపద్మలుబ్ధమధుపం పౌలస్త్వసంహారిణమ్ ।
వన్దే వన్ద్యపదాంబుజం సురవరం భక్తానుకంపాకరం
శత్రుఘేన హనూమతా చ భరతేనాసేవితం రాఘవమ్ ॥ ౧॥

జయతి జనకపుత్రీ లోకభర్త్రీ నితాన్తం
జయతి జయతి రామః పుణ్యపుఞ్జస్వరూపః ।
జయతి శుభగరాశిర్లక్ష్మణో జ్ఞానరూపో
జయతి కిల మనోజ్ఞా బ్రహ్మజాతా హ్యయోధ్యా ॥ ౨॥

శ్రీ గణేశాయ నమః ।
అస్య శ్రీశాలగ్రామస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీభగవాన్ ఋషిః,
నారాయణో దేవతా, అనుష్టుప్ ఛన్దః,
శ్రీశాలగ్రామస్తోత్రమన్త్రజపే వినియోగః ॥

యుధిష్ఠిర ఉవాచ ।
శ్రీదేవదేవ దేవేశ దేవతార్చనముత్తమమ్ ।
తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి బ్రూహి మే పురుషోత్తమ ॥ ౧॥

శ్రీభగవానువాచ ।
గణ్డక్యాం చోత్తరే తీరే గిరిరాజస్య దక్షిణే ।
దశయోజనవిస్తీర్ణా మహాక్షేత్రవసున్ధరా ॥ ౨॥

శాలగ్రామో భవేద్దేవో దేవీ ద్వారావతీ భవేత్ ।
ఉభయోః సఙ్గమో యత్ర ముక్తిస్తత్ర న సంశయః ॥ ౩॥

శాలగ్రామశిలా యత్ర యత్ర ద్వారావతీ శిలా ।
ఉభయోః సఙ్గమో యత్ర ముక్తిస్తత్ర న సంశయః ॥ ౪॥

ఆజన్మకృతపాపానాం ప్రాయశ్చిత్తం య ఇచ్ఛతి ।
శాలగ్రామశిలావారి పాపహారి నమోఽస్తు తే ॥ ౫॥

అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ ।
విష్ణోః పాదోదకం పీత్వా శిరసా ధారయామ్యహమ్ ॥ ౬॥

శఙ్ఖమధ్యే స్థితం తోయం భ్రామితం కేశవోపరి ।
అఙ్గలగ్నం మనుష్యాణాం బ్రహ్మహత్యాదికం దహేత్ ॥ ౭॥

స్నానోదకం పివేన్నిత్యం చక్రాఙ్కితశిలోద్భవమ్ ।
ప్రక్షాల్య శుద్ధం తత్తోయం బ్రహ్మహత్యాం వ్యపోహతి ॥ ౮॥

అగ్నిష్టోమసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ ।
సమ్యక్ ఫలమవాప్నోతి విష్ణోర్నైవేద్యభక్షణాత్ ॥ ౯॥

నైవేద్యయుక్తాం తులసీం చ మిశ్రితాం విశేషతః పాదజలేన విష్ణోః ।
యోఽశ్నాతి నిత్యం పురతో మురారేః ప్రాప్నోతి యజ్ఞాయుతకోటిపుణ్యమ్ ॥ ౧౦॥

ఖణ్డితాః స్ఫుటితా భిన్నా వన్హిదగ్ధాస్తథైవ చ ।
శాలగ్రామశిలా యత్ర తత్ర దోషో న విద్యతే ॥ ౧౧॥

న మన్త్రః పూజనం నైవ న తీర్థం న చ భావనా ।
న స్తుతిర్నోపచారశ్చ శాలగ్రామశిలార్చనే ॥ ౧౨॥

బ్రహ్మహత్యాదికం పాపం మనోవాక్కాయసమ్భవమ్ ।
శీఘ్రం నశ్యతి తత్సర్వం శాలగ్రామశిలార్చనాత్ ॥ ౧౩॥

నానావర్ణమయం చైవ నానాభోగేన వేష్టితమ్ ।
తథా వరప్రసాదేన లక్ష్మీకాన్తం వదామ్యహమ్ ॥ ౧౪॥

నారాయణోద్భవో దేవశ్చక్రమధ్యే చ కర్మణా ।
తథా వరప్రసాదేన లక్ష్మీకాన్తం వదామ్యహమ్ ॥ ౧౫॥

కృష్ణే శిలాతలే యత్ర సూక్ష్మం చక్రం చ దృశ్యతే ।
సౌభాగ్యం సన్తతిం ధత్తే సర్వ సౌఖ్యం దదాతి చ ॥ ౧౬॥

వాసుదేవస్య చిహ్నాని దృష్ట్వా పాపైః ప్రముచ్యతే ।
శ్రీధరః సుకరే వామే హరిద్వర్ణస్తు దృశ్యతే ॥ ౧౭॥

వరాహరూపిణం దేవం కూర్మాఙ్గైరపి చిహ్నితమ్ ।
గోపదం తత్ర దృశ్యేత వారాహం వామనం తథా ॥ ౧౮॥

పీతవర్ణం తు దేవానాం రక్తవర్ణం భయావహమ్ ।
నారసింహో భవేద్దేవో మోక్షదం చ ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౧౯॥

శఙ్ఖచక్రగదాకూర్మాః శఙ్ఖో యత్ర ప్రదృశ్యతే ।
శఙ్ఖవర్ణస్య దేవానాం వామే దేవస్య లక్షణమ్ ॥ ౨౦॥

దామోదరం తథా స్థూలం మధ్యే చక్రం ప్రతిష్ఠితమ్ ।
పూర్ణద్వారేణ సఙ్కీర్ణా పీతరేఖా చ దృశ్యతే ॥ ౨౧॥

ఛత్రాకారే భవేద్రాజ్యం వర్తులే చ మహాశ్రియః ।
చిపిటే చ మహాదుఃఖం శూలాగ్రే తు రణం ధ్రువమ్ ॥ ౨౨॥

లలాటే శేషభోగస్తు శిరోపరి సుకాఞ్చనమ్ ।
చక్రకాఞ్చనవర్ణానాం వామదేవస్య లక్షణమ్ ॥ ౨౩॥

వామపార్శ్వే చ వై చక్రే కృష్ణవర్ణస్తు పిఙ్గలమ్ ।
లక్ష్మీనృసింహదేవానాం పృథగ్వర్ణస్తు దృశ్యతే ॥ ౨౪॥

లమ్బోష్ఠే చ దరిద్రం స్యాత్పిఙ్గలే హానిరేవ చ ।
లగ్నచక్రే భవేద్యాధిర్విదారే మరణం ధ్రువమ్ ॥ ౨౫॥

పాదోదకం చ నిర్మాల్యం మస్తకే ధారయేత్సదా ।
విష్ణోర్ద్దష్టం భక్షితవ్యం తులసీదలమిశ్రితమ్ ॥ ౨౬॥

కల్పకోటిసహస్రాణి వైకుణ్ఠే వసతే సదా ।
శాలగ్రామశిలాబిన్దుర్హత్యాకోటివినాశనః ॥ ౨౭॥

తస్మాత్సమ్పూజయేద్ధ్యాత్వా పూజితం చాపి సర్వదా ।
శాలగ్రామశిలాస్తోత్రం యః పఠేచ్చ ద్విజోత్తమః ॥ ౨౮॥

స గచ్ఛేత్పరమం స్థానం యత్ర లోకేశ్వరో హరిః ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ॥ ౨౯॥

దశావతారో దేవానాం పృథగ్వర్ణస్తు దృశ్యతే ।
ఈప్సితం లభతే రాజ్యం విష్ణుపూజామనుక్రమాత్ ॥ ౩౦॥

కోట్యో హి బ్రహ్మహత్యానామగమ్యాగమ్యకోటయః ।
తాః సర్వా నాశమాయాన్తి విష్ణునైవేద్యభక్షణాత్ ॥ ౩౧॥

విష్ణోః పాదోదకం పీత్వా కోటిజన్మాఘనాశనమ్ ।
తస్మాదష్టగుణం పాపం భూమౌ బిన్దునిపాతనాత్ ॥ ౩౨॥

రఘువర! యదభూస్త్వం తాదృశో వాయసస్య
ప్రణత ఇతి దయాలుర్యస్య చైద్యస్య కృష్ణ! ।
ప్రతిభవమపరాద్ధుర్ముగ్ధసాయుజ్యదోభూర్-
వద కిము పదమాగస్తస్య తేఽస్తిక్షమాయాః ॥ ౧॥

మహ్యం మనః ఫలమిదం మధుకైటభారే
మత్ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహ ఏష ఏవ ।
త్వద్భృత్యభృత్యపరిచారకభృత్యభృత్య-
భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మర లోకనాథ ॥ ౨॥

। ఇతి శ్రీభవిష్యోత్తరపురాణే శ్రీకృష్ణయుధిష్ఠిరసంవాదే
శాలగ్రామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!