శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఓం విష్ణవే నమః
 2. ఓం లక్ష్మీ పతయేనమః
 3. ఓం కృష్ణాయ నమః
 4. ఓం వైకుంఠాయ నమః
 5. ఓం గరుడధ్వజాయ నమః
 6. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
 7. ఓం జగన్నాధాయ నమః
 8. ఓం వాసుదేవాయ నమః
 9. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
 10. ఓం హంసాయ నమః
 11. ఓం శుభప్రదాయ నమః
 12. ఓం మాధవాయ నమః
 13. ఓం పద్మనాభాయ నమః
 14. ఓం హృషీకేశాయ నమః
 15. ఓం సనాతనాయ నమః
 16. ఓం నారాయణాయ నమః
 17. ఓ మధు పతయే నమః
 18. ఓం తర్ క్ష్య వాహనాయ నమః
 19. ఓం దైత్యాంతకాయ నమః
 20. ఓం శింశుమారాయ నమః
 21. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
 22. ఓం స్థితికర్త్రే నమః
 23. ఓం పరాత్పరాయ నమః
 24. ఓం వనమాలినే నమః
 25. ఓం యజ్ఞ రూపాయ నమః
 26. ఓం చక్ర రూపాయ నమః
 27. ఓం గదాధరాయే నమః
 28. ఓం కేశవాయ నమః
 29. ఓం మాధవాయ నమః
 30. ఓం భూతావాసాయ నమః
 31. ఓం సముద్రమధరాయ నమః
 32. ఓం హరయే నమః
 33. ఓం గోవిందాయ నమః
 34. ఓం బ్రహ్మజనకాయ నమః
 35. ఓం కైటభాసురమర్ధనాయ నమః
 36. ఓం శ్రీధరాయ నమః
 37. ఓం కామజనకాయ నమః
 38. ఓం శేషశాయినే యనమః
 39. ఓం చతుర్భుజాయ నమః
 40. ఓం పాంచజన్య ధరాయ నమః
 41. ఓం శ్రీమతే నమః
 42. ఓం శర్ జ్ఞపాణయే నమః
 43. ఓం జనార్ధనాయ నమః
 44. ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
 45. ఓం దేవాయ నమః
 46. ఓం సూర్యచంద్రలోచనాయ నమః
 47. ఓం మత్స్య రూపాయ నమః
 48. ఓం కూర్మతనవే నమః
 49. ఓం క్రోడరూపాయ నమః
 50. ఓం హృషీకేశాయ నమః
 51. ఓం వామనాయ నమః
 52. ఓం భార్గవాయ నమః
 53. ఓం రామాయ నమః
 54. ఓం హలినే నమః
 55. ఓం కల్కి నే నమః
 56. ఓం హమాననాయ నమః
 57. ఓం విశ్వంభరాయ నమః
 58. ఓం ఆదిదేవాయ నమః
 59. ఓం దేవదేవాయ నమః
 60. ఓం శ్రీధరాయ నమః
 61. ఓం కపిలాయ నమః
 62. ఓం ధృవాయ నమః
 63. ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః
 64. ఓం అచ్యుతాయ నమః
 65. ఓం అనంతాయ నమః
 66. ఓం ముకుందాయ నమః
 67. ఓం దధివాహనాయ నమః
 68. ఓం ధన్వంతర్యై నమః
 69. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
 70. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః
 71. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
 72. ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః
 73. ఓం మురారాతయే నమః
 74. ఓం అదోక్షజాయ నమః
 75. ఓం వృషభాయ నమః
 76. ఓం మోహినీరూపాయ నమః
 77. ఓం సంకర్షణాయ నమః
 78. ఓం పృధివే నమః
 79. ఓం క్షీరాబ్దిశాయినే నమః
 80. ఓం భూతాత్మనే నమః
 81. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
 82. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
 83. ఓం నారాయణాయ నమః
 84. ఓం గజేంద్రవరదాయ నమః
 85. ఓం త్రిధామ్నే నమః
 86. ఓం ప్రహ్లాదపరిపాలనాయ నమః
 87. ఓం శ్వేతద్వీపవాసినే నమః
 88. ఓం అవ్యయాయ నమః
 89. ఓం సూర్యమండలమధ్యగాయ నమః
 90. ఓం అనాదిమధ్యాంతరహితాయ నమః
 91. ఓం భగవతే నమః
 92. ఓం శంకరప్రియాయ నమః
 93. ఓం నీలతనవే నమః
 94. ఓం ధరామంతాయ నమః
 95. ఓం వేదాత్మనే నమః
 96. ఓం బాదరాయణాయ నమః
 97. ఓం భాగీరధీజన్మభూమినే నమః
 98. ఓం పాదపద్మాయ నమః
 99. ఓం సతాంప్రభవే నమః
 100. ఓం ఘనశ్యామాయ నమః
 101. ఓం జగత్కారణాయ నమః
 102. ఓం అవ్యయాయ నమః
 103. ఓం దశావతారయ నమః
 104. ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః
 105. ఓం దామోదరాయ నమః
 106. ఓం విరూడ్రూపాయ నమః
 107. ఓం భూతభవ్యభవత్ర్పభవే నమః
 108. ఓం శ్రీ క్షీరాబ్ధిశయననాయ నమః

ఇతి శ్రీ క్షీరాబ్ధి శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!