శ్రీ వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Varahi devi Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఐం గ్లౌం నమో వరాహవదనాయై నమః |
 2. ఐం గ్లౌం నమో వారాహ్యై నమః ।
 3. ఐం గ్లౌం వరరూపిణ్యై నమః ।
 4. ఐం గ్లౌం క్రోడాననాయై నమః ।
 5. ఐం గ్లౌం కోలముఖ్యై నమః ।
 6. ఐం గ్లౌం జగదమ్బాయై నమః ।
 7. ఐం గ్లౌం తరుణ్యై నమః ।
 8. ఐం గ్లౌం విశ్వేశ్వర్యై నమః ।
 9. ఐం గ్లౌం శఙ్ఖిన్యై నమః ।
 10. ఐం గ్లౌం చక్రిణ్యై నమః ॥ 10 ॥
 11. ఐం గ్లౌం ఖడ్గశూలగదాహస్తాయై నమః ।
 12. ఐం గ్లౌం ముసలధారిణ్యై నమః ।
 13. ఐం గ్లౌం హలసకాది సమాయుక్తాయై నమః ।
 14. ఐం గ్లౌం భక్తానామభయప్రదాయై నమః ।
 15. ఐం గ్లౌం ఇష్టార్థదాయిన్యై నమః ।
 16. ఐం గ్లౌం ఘోరాయై నమః ।
 17. ఐం గ్లౌం మహాఘోరాయై నమః ।
 18. ఐం గ్లౌం మహామాయాయై నమః ।
 19. ఐం గ్లౌం వార్తాల్యై నమః ।
 20. ఐం గ్లౌం జగదీశ్వర్యై నమః ॥ 20 ॥
 21. ఐం గ్లౌం అణ్డే అణ్డిన్యై నమః ।
 22. ఐం గ్లౌం రుణ్డే రుణ్డిన్యై నమః ।
 23. ఐం గ్లౌం జమ్భే జమ్భిన్యై నమః ।
 24. ఐం గ్లౌం మోహే మోహిన్యై నమః ।
 25. ఐం గ్లౌం స్తమ్భే స్తమ్భిన్యై నమః ।
 26. ఐం గ్లౌం దేవేశ్యై నమః ।
 27. ఐం గ్లౌం శత్రునాశిన్యై నమః ।
 28. ఐం గ్లౌం అష్టభుజాయై నమః ।
 29. ఐం గ్లౌం చతుర్హస్తాయై నమః ।
 30. ఐం గ్లౌం ఉన్నతభైరవాఙ్గస్థాయై నమః ॥ 30 ॥
 31. ఐం గ్లౌం కపిలాలోచనాయై నమః ।
 32. ఐం గ్లౌం పఞ్చమ్యై నమః ।
 33. ఐం గ్లౌం లోకేశ్యై నమః ।
 34. ఐం గ్లౌం నీలమణిప్రభాయై నమః ।
 35. ఐం గ్లౌం అఞ్జనాద్రిప్రతీకాశాయై నమః ।
 36. ఐం గ్లౌం సింహారుద్రాయై నమః ।
 37. ఐం గ్లౌం త్రిలోచనాయై నమః ।
 38. ఐం గ్లౌం శ్యామలాయై నమః ।
 39. ఐం గ్లౌం పరమాయై నమః ।
 40. ఐం గ్లౌం ఈశాన్యై నమః ॥ 40 ॥
 41. ఐం గ్లౌం నీల్యై నమః ।
 42. ఐం గ్లౌం ఇన్దీవరసన్నిభాయై నమః ।
 43. ఐం గ్లౌం కణస్థానసమోపేతాయై నమః ।
 44. ఐం గ్లౌం కపిలాయై నమః ।
 45. ఐం గ్లౌం కలాత్మికాయై నమః ।
 46. ఐం గ్లౌం అమ్బికాయై నమః ।
 47. ఐం గ్లౌం జగద్ధారిణ్యై నమః ।
 48. ఐం గ్లౌం భక్తోపద్రవనాశిన్యై నమః ।
 49. ఐం గ్లౌం సగుణాయై నమః ।
 50. ఐం గ్లౌం నిష్కలాయై నమః ॥ 50 ॥
 51. ఐం గ్లౌం విద్యాయై నమః ।
 52. ఐం గ్లౌం నిత్యాయై నమః ।
 53. ఐం గ్లౌం విశ్వవశఙ్కర్యై నమః ।
 54. ఐం గ్లౌం మహారూపాయై నమః ।
 55. ఐం గ్లౌం మహేశ్వర్యై నమః ।
 56. ఐం గ్లౌం మహేన్ద్రితాయై నమః ।
 57. ఐం గ్లౌం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః ।
 58. ఐం గ్లౌం దేవ్యై నమః ।
 59. ఐం గ్లౌం పశూనామభయకారిణ్యై నమః ।
 60. ఐం గ్లౌం కాలికాయై నమః ॥ 60 ॥
 61. ఐం గ్లౌం భయదాయై నమః ।
 62. ఐం గ్లౌం బలిమాంసమహాప్రియాయై నమః ।
 63. ఐం గ్లౌం జయభైరవ్యై నమః ।
 64. ఐం గ్లౌం కృష్ణాఙ్గాయై నమః ।
 65. ఐం గ్లౌం పరమేశ్వరవల్లభాయై నమః ।
 66. ఐం గ్లౌం నుదాయై నమః ।
 67. ఐం గ్లౌం స్తుత్యై నమః ।
 68. ఐం గ్లౌం సురేశాన్యై నమః ।
 69. ఐం గ్లౌం బ్రహ్మాదివరదాయై నమః ।
 70. ఐం గ్లౌం స్వరూపిణ్యై నమః ॥ 70 ॥
 71. ఐం గ్లౌం సురానామభయప్రదాయై నమః ।
 72. ఐం గ్లౌం వరాహదేహసమ్భూతాయై నమః ।
 73. ఐం గ్లౌం శ్రోణివారాలసే నమః ।
 74. ఐం గ్లౌం క్రోధిన్యై నమః ।
 75. ఐం గ్లౌం నీలాస్యాయై నమః ।
 76. ఐం గ్లౌం శుభదాయై నమః ।
 77. ఐం గ్లౌం శుభవారిణ్యై నమః ।
 78. ఐం గ్లౌం శత్రూణాం వాక్స్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 79. ఐం గ్లౌం కటిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 80. ఐం గ్లౌం మతిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ॥ 80 ॥
 81. ఐం గ్లౌం సాక్షీస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 82. ఐం గ్లౌం మూకస్తమ్భిన్యై నమః ।
 83. ఐం గ్లౌం జిహ్వాస్తమ్భిన్యై నమః ।
 84. ఐం గ్లౌం దుష్టానాం నిగ్రహకారిణ్యై నమః ।
 85. ఐం గ్లౌం శిష్టానుగ్రహకారిణ్యై నమః ।
 86. ఐం గ్లౌం సర్వశత్రుక్షయకరాయై నమః ।
 87. ఐం గ్లౌం శత్రుసాదనకారిణ్యై నమః ।
 88. ఐం గ్లౌం శత్రువిద్వేషణకారిణ్యై నమః ।
 89. ఐం గ్లౌం భైరవీప్రియాయై నమః ।
 90. ఐం గ్లౌం మన్త్రాత్మికాయై నమః ॥ 90 ॥
 91. ఐం గ్లౌం యన్త్రరూపాయై నమః ।
 92. ఐం గ్లౌం తన్త్రరూపిణ్యై నమః ।
 93. ఐం గ్లౌం పీఠాత్మికాయై నమః ।
 94. ఐం గ్లౌం దేవదేవ్యై నమః ।
 95. ఐం గ్లౌం శ్రేయస్కారిణ్యై నమః ।
 96. ఐం గ్లౌం చిన్తితార్థప్రదాయిన్యై నమః ।
 97. ఐం గ్లౌం భక్తాలక్ష్మీవినాశిన్యై నమః ।
 98. ఐం గ్లౌం సమ్పత్ప్రదాయై నమః ।
 99. ఐం గ్లౌం సౌఖ్యకారిణ్యై నమః ।
 100. ఐం గ్లౌం బాహువారాహ్యై నమః ॥ 100॥
 101. ఐం గ్లౌం స్వప్నవారాహ్యై నమః ।
 102. ఓం గ్లౌం భగవత్యై నమో నమః ।
 103. ఐం గ్లౌం ఈశ్వర్యై నమః ।
 104. ఐం గ్లౌం సర్వారాధ్యాయై నమః ।
 105. ఐం గ్లౌం సర్వమయాయై నమః ।
 106. ఐం గ్లౌం సర్వలోకాత్మికాయై నమః ।
 107. ఐం గ్లౌం మహిషనాశినాయై నమః ।
 108. ఐం గ్లౌం బృహద్వారాహ్యై నమః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీ వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

महा वाराह अष्टोत्तर शतनामा वलिः

 1. ॐ नमो वराहवदनायै नमः ।
 2. ॐ नमो वाराह्यै नमः ।
 3. ॐ वररूपिण्यै नमः ।
 4. ॐ क्रोडाननायै नमः ।
 5. ॐ कोलमुख्यै नमः ।
 6. ॐ जगदम्बायै नमः ।
 7. ॐ तरुण्यै नमः ।
 8. ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
 9. ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
 10. ॐ चक्रिण्यै नमः ॥ १०॥
 11. ॐ खड्गशूलगदाहस्तायै नमः ।
 12. ॐ मुसलधारिण्यै नमः ।
 13. ॐ हलसकादि समायुक्तायै नमः ।
 14. ॐ भक्तानामभयप्रदायै नमः ।
 15. ॐ इष्टार्थदायिन्यै नमः ।
 16. ॐ घोरायै नमः ।
 17. ॐ महाघोरायै नमः ।
 18. ॐ महामायायै नमः ।
 19. ॐ वार्ताल्यै नमः ।
 20. ॐ जगदीश्वर्यै नमः ॥ २०॥
 21. ॐ अण्डे अण्डिन्यै नमः ।
 22. ॐ रुण्डे रुण्डिन्यै नमः ।
 23. ॐ जम्भे जम्भिन्यै नमः ।
 24. ॐ मोहे मोहिन्यै नमः ।
 25. ॐ स्तम्भे स्तम्भिन्यै नमः ।
 26. ॐ देवेश्यै नमः ।
 27. ॐ शत्रुनाशिन्यै नमः ।
 28. ॐ अष्टभुजायै नमः ।
 29. ॐ चतुर्हस्तायै नमः ।
 30. ॐ उन्नतभैरवाङ्गस्थायै नमः ॥ ३०॥
 31. ॐ कपिलालोचनायै नमः ।
 32. ॐ पञ्चम्यै नमः ।
 33. ॐ लोकेश्यै नमः ।
 34. ॐ नीलमणिप्रभायै नमः ।
 35. ॐ अञ्जनाद्रिप्रतीकाशायै नमः ।
 36. ॐ सिंहारुद्रायै नमः ।
 37. ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
 38. ॐ श्यामलायै नमः ।
 39. ॐ परमायै नमः ।
 40. ॐ ईशान्यै नमः ॥ ४०॥
 41. ॐ नील्यै नमः ।
 42. ॐ इन्दीवरसन्निभायै नमः ।
 43. ॐ कणस्थानसमोपेतायै नमः ।
 44. ॐ कपिलायै नमः ।
 45. ॐ कलात्मिकायै नमः ।
 46. ॐ अम्बिकायै नमः ।
 47. ॐ जगद्धारिण्यै नमः ।
 48. ॐ भक्तोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
 49. ॐ सगुणायै नमः ।
 50. ॐ निष्कलायै नमः ॥ ५०॥
 51. ॐ विद्यायै नमः ।
 52. ॐ नित्यायै नमः ।
 53. ॐ विश्ववशङ्कर्यै नमः ।
 54. ॐ महारूपायै नमः ।
 55. ॐ महेश्वर्यै नमः ।
 56. ॐ महेन्द्रितायै नमः ।
 57. ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ।
 58. ॐ देव्यै नमः ।
 59. ॐ पशूनामभयकारिण्यै नमः ।
 60. ॐ कालिकायै नमः ॥ ६०॥
 61. ॐ भयदायै नमः ।
 62. ॐ बलिमांसमहाप्रियायै नमः ।
 63. ॐ जयभैरव्यै नमः ।
 64. ॐ कृष्णाङ्गायै नमः ।
 65. ॐ परमेश्वरवल्लभायै नमः ।
 66. ॐ नुदायै नमः ।
 67. ॐ स्तुत्यै नमः ।
 68. ॐ सुरेशान्यै नमः ।
 69. ॐ ब्रह्मादिवरदायै नमः ।
 70. ॐ स्वरूपिण्यै नमः ॥ ७०॥
 71. ॐ सुरानामभयप्रदायै नमः ।
 72. ॐ वराहदेहसम्भूतायै नमः ।
 73. ॐ श्रोणिवारालसे नमः ।
 74. ॐ क्रोधिन्यै नमः ।
 75. ॐ नीलास्यायै नमः ।
 76. ॐ शुभदायै नमः ।
 77. ॐ शुभवारिण्यै नमः ।
 78. ॐ शत्रूणां वाक्स्तम्भनकारिण्यै नमः ।
 79. ॐ कटिस्तम्भनकारिण्यै नमः ।
 80. ॐ मतिस्तम्भनकारिण्यै नमः ॥ ८०॥
 81. ॐ साक्षीस्तम्भनकारिण्यै नमः ।
 82. ॐ मूकस्तम्भिन्यै नमः ।
 83. ॐ जिह्वास्तम्भिन्यै नमः ।
 84. ॐ दुष्टानां निग्रहकारिण्यै नमः ।
 85. ॐ शिष्टानुग्रहकारिण्यै नमः ।
 86. ॐ सर्वशत्रुक्षयकरायै नमः ।
 87. ॐ शत्रुसादनकारिण्यै नमः ।
 88. ॐ शत्रुविद्वेषणकारिण्यै नमः ।
 89. ॐ भैरवीप्रियायै नमः ।
 90. ॐ मन्त्रात्मिकायै नमः ॥ ९०॥
 91. ॐ यन्त्ररूपायै नमः ।
 92. ॐ तन्त्ररूपिण्यै नमः ।
 93. ॐ पीठात्मिकायै नमः ।
 94. ॐ देवदेव्यै नमः ।
 95. ॐ श्रेयस्कारिण्यै नमः ।
 96. ॐ चिन्तितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
 97. ॐ भक्तालक्ष्मीविनाशिन्यै नमः ।
 98. ॐ सम्पत्प्रदायै नमः ।
 99. ॐ सौख्यकारिण्यै नमः ।
 100. ॐ बाहुवाराह्यै नमः ॥ १००॥
 101. ॐ स्वप्नवाराह्यै नमः ।
 102. ॐ भगवत्यै नमो नमः ।
 103. ॐ ईश्वर्यै नमः ।
 104. ॐ सर्वाराध्यायै नमः ।
 105. ॐ सर्वमयायै नमः ।
 106. ॐ सर्वलोकात्मिकायै नमः ।
 107. ॐ महिषनाशिनायै नमः ।
 108. ॐ बृहद्वाराह्यै नमः ॥ १०८॥
 109. इति वाराह्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali in English

 1. OM namo varAha-vadanAyai namaH |
 2. OM namo vArAhyai namaH |
 3. OM vara-rUpiNyai namaH |
 4. OM kroDAnanAyai namaH |
 5. OM kola-mukhyai namaH |
 6. OM jagadambAyai namaH |
 7. OM taruNyai namaH |
 8. OM vishveshvaryai namaH |
 9. OM shaNkhinyai namaH |
 10. OM chakriNyai namaH || 10||
 11. OM khaDga-shUla-gadA-hastAyai namaH |
 12. OM musala-dhAriNyai namaH |
 13. OM halasakAdi samAyuktAyai namaH |
 14. OM bhaktAnAm-abhaya-pradAyai namaH |
 15. OM iShTArtha-dAyinyai namaH |
 16. OM ghorAyai namaH |
 17. OM mahA-ghorAyai namaH |
 18. OM mahA-mAyAyai namaH |
 19. OM vArtAlyai namaH |
 20. OM jagadIshvaryai namaH || 20||
 21. OM aNDe aNDinyai namaH |
 22. OM ruNDe ruNDinyai namaH |
 23. OM jambhe jambhinyai namaH |
 24. OM mohe mohinyai namaH |
 25. OM stambhe stambhinyai namaH |
 26. OM deveshyai namaH |
 27. OM shatru-nAshinyai namaH |
 28. OM aShTa-bhujAyai namaH |
 29. OM chatur-hastAyai namaH |
 30. OM unmatta-bhairava aNgasthAyai namaH || 30||
 31. OM kapilA-lochanAyai namaH |
 32. OM panchamyai namaH |
 33. OM lokeshyai namaH |
 34. OM nIla-maNi-prabhAyai namaH |
 35. OM anjanAdri-pratIkAshAyai namaH |
 36. OM siMhA-rudrAyai namaH |
 37. OM trilochanAyai namaH |
 38. OM shyAmalAyai namaH |
 39. OM paramAyai namaH |
 40. OM IshAnyai namaH || 40||
 41. OM nIlyai namaH |
 42. OM indIvara-sannibhAyai namaH |
 43. OM kaNa-sthAna-samo-petAyai namaH |
 44. OM kapilAyai namaH |
 45. OM kalAtmikAyai namaH |
 46. OM ambikAyai namaH |
 47. OM jagad-dhAriNyai namaH |
 48. OM bhaktopadrava-nAshinyai namaH |
 49. OM saguNAyai namaH |
 50. OM niShkalAyai namaH || 50||
 51. OM vidyAyai namaH |
 52. OM nityAyai namaH |
 53. OM vishva-vashaNkaryai namaH |
 54. OM mahArUpAyai namaH |
 55. OM maheshvaryai namaH |
 56. OM mahendritAyai namaH |
 57. OM vishva-vyApinyai namaH |
 58. OM devyai namaH |
 59. OM pashU-nAma-bhaya-kAriNyai namaH |
 60. OM kAlikAyai namaH || 60||
 61. OM bhayadAyai namaH |
 62. OM bali-mAMsa-mahApriyAyai namaH |
 63. OM jaya-bhairavyai namaH |
 64. OM kRiShNANgAyai namaH |
 65. OM parameshvara-vallabhAyai namaH |
 66. OM nudAyai namaH |
 67. OM stutyai namaH |
 68. OM sureshAnyai namaH |
 69. OM brahmAdi-varadAyai namaH |
 70. OM svarUpiNyai namaH || 70||
 71. OM surAnAmabhayapradAyai namaH |
 72. OM varAha-deha-sambhUtAyai namaH |
 73. OM shroNivArAlase namaH |
 74. OM krodhinyai namaH |
 75. OM nIlAsyAyai namaH |
 76. OM shubhadAyai namaH |
 77. OM shubhavAriNyai namaH |
 78. OM shatrUNAM vAk-stambhana-kAriNyai namaH |
 79. OM kaTi-stambhana-kAriNyai namaH |
 80. OM mati-stambhana-kAriNyai namaH || 80||
 81. OM sAkShI-stambhana-kAriNyai namaH |
 82. OM mUka-stambhinyai namaH |
 83. OM jihvA-stambhinyai namaH |
 84. OM duShTAnAM nigraha-kAriNyai namaH |
 85. OM shiShTAnugraha-kAriNyai namaH |
 86. OM sarva-shatru-kShayakarAyai namaH |
 87. OM shatru-sAdana-kAriNyai namaH |
 88. OM shatru-vidveShaNa-kAriNyai namaH |
 89. OM bhairavI-priyAyai namaH |
 90. OM mantrAtmikAyai namaH || 90||
 91. OM yantra-rUpAyai namaH |
 92. OM tantra-rUpiNyai namaH |
 93. OM pIThAtmikAyai namaH |
 94. OM deva-devyai namaH |
 95. OM shreyas-kAriNyai namaH |
 96. OM chintitArtha-pradAyinyai namaH |
 97. OM bhakta alakShmI-vinAshinyai namaH |
 98. OM sampat-pradAyai namaH |
 99. OM saukhya-kAriNyai namaH |
 100. OM bAhu-vArAhyai namaH || 100||
 101. OM svapna-vArAhyai namaH |
 102. OM bhagavatyai namo namaH |
 103. OM Ishvaryai namaH |
 104. OM sarvArAdhyAyai namaH |
 105. OM sarva-mayAyai namaH |
 106. OM sarvalokAtmikAyai namaH |
 107. OM mahiSha-nAshinAyai namaH |
 108. OM bRihad-vArAhyai namaH || 108||

Ithi Sri varahyashtottara shata namavali sampoornam

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!