Home » Stotras » Sri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati

Sri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంత్ర సమ్మేళన త్రిశతి (Sri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati)

అథవా శ్రీ శత్రుసంహార శివసుబ్రహ్మణ్యత్రిశతి
సృష్టి-స్థితి-సంహార-తిరోధాన-అనుగ్రహ-పంచకృత్య-
పంచబ్రహ్మ-హృదయాద్యంగ-శివపంచాక్షర-
అకారాదిక్షకారాంతమాతృకా-వర్ణం-సబీజమూలమంత్రసమ్మేలనాత్మక-
శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసర్వశత్రుసంహార-త్రిశత్యర్చనా ..
వందే గురుం గణపతిం స్కందమాదిత్యమంబికాం .
దుర్గాం సరస్వతీం లక్ష్మీం సర్వకార్యార్థసిద్ధయే ..
మహాసేనాయ విద్మహే షడాననాయ ధీమహి .
తన్నః స్కందః ప్రచోదయోత్ ..
నకారాదినామాని 50
ఓం నం సౌం ఈం నం ళం శ్రీం శరవణభవ హం సద్యోజాత
హాం హృదయ-బ్రహ్మ-సృష్టికారణ-సుబ్రహ్మణ్య
ఇతి మూలం ప్రతినామ యోజయేత్
శివ-నాథాయ నమః . నిర్లేపాయ . నిర్మమాయ . నిష్కలాయ . నిర్మోహాయ .
నిర్మలాయ . నిర్వికరాయ . నిరాభాసాయ . నిర్వికల్పాయ . నిత్యతృప్తాయ .
నివృత్తకాయ . నిరుపద్రవాయ . నిధీశాయ . నిర్మమప్రియాయ . నిత్యయోగినే .
నిత్యశుద్ధాయ . నిధీనాంపతయే . నిత్యనియమాయ . నిష్కారణాయ .
నిస్సంగాయ . నిధిప్రియాయ . నిత్యభృతయే . నిత్యవస్తునే .
నిత్యానందగురవే . నిత్యకల్యాణాయ నమః . 25
నిధాత్రే నమః . నిరామయాయ . నిత్యయోగిసాక్షిప్రియవాదాయ .
నాగేంద్రసేవితాయ . నారదోపదేశకాయ . నగ్నరూపాయ . నానాపాపధ్వంసినే .
నాగపీఠస్థాయ . నాదాంతగురవే . నాగసుతగురవే . నాదసాక్షిణే .
నాగపాశహరాయ . నాగాస్త్రధరాయ . నటనప్రియాయ . నందిధ్వజినే .
నవరత్నపాదుకాపాదాబ్జాయ . నటేశప్రియాయ . నవవైడూర్యహారకేయూరకుండలాయ .
నిమిషాత్మనే . నిత్యబుద్ధాయ . నమస్కారప్రియాయ . నాదబిందుకలామూర్తయే .
నిత్యకౌమారవీరబాహవే . నిత్యానందదేశికాయ . నకారాద్యంతసంపూర్ణాయ
నమః . 50
మకారాదినామాని 50
ఓం మం సౌం ఈం నం ళం హ్రీం రవణభవశ హిం వామదేవ హీం
శిరో- విష్ణు-స్థితికారణ-సుబ్రహ్మణ్య
ఇతి మూలం ప్రతినామ యోజయేత్ .
మహాబలాయ నమః . మహోత్సాహాయ . మహాబుద్ధయే . మహాబాహవే . మహామాయాయ .
మహాద్యుతయే . మహాధనుషే . మహాబాణాయ . మహాఖేటాయ . మహాశూలాయ .
మహాధనుర్ధరాయ . మహామయూరారూఢాయ . మహాదేవప్రియాత్మజాయ . మహాసత్త్వాయ .
మహాసౌమ్యాయ . మహాశక్తయే . మహామాయాస్వరూపాయ . మహానుభావాయ .
మహాప్రభవే . మహాగురవే . మహారసాయ . మహారథారూఢాయ . మహాభాగాయ .
మహామకుటాయ . మహాగుణాయ నమః . 75
మందారశేఖరాయ నమః . మహాహారాయ . మహామాతంగగమనాయ . మహాసంగీత-
రసికాయ . మధుపానప్రియాయ . మధుసూదనప్రియాయ . మహాప్రశస్తాయ .
మహావ్యక్తయే . మహావక్త్రాయ . మహాయశసే . మహామాత్రే .
మహామణిగజారూఢాయ . మహాత్మనే . మహాహవిషే . మహిమాకారాయ . మహామార్గాయ .
మదోన్మత్తభైరవపూజితాయ . మహావల్లీప్రియాయ . మదనాకారవల్లభాయ .
మందారకుసుమప్రియాయ . మాంసాకర్షణాయ . మండలత్రయవాసినే . మహాభోగాయ .
మహాసేనాన్యే . మకారాద్యంతసంపుర్ణాయ నమః .. 100
శకారాదినామాని 50
ఓం శిం సౌం ఈం నం ళం క్లీం వణభవశర హుం అఘోర హూం శిఖా-రుద్ర-
సంహారకారణ-సుబ్రహ్మణ్య
ఇతి మూలం ప్రతినామ యోజయేత్ .
శివానందగురవే నమః . శివసచ్చిదానందస్వరూపాయ .
శిఖండిమండలావాసాయ . శివప్రియాయ . శరవణోద్భూతాయ .
శివశక్తివదనాయ . శంకరప్రియసుతాయ . శూరపద్మాసురద్వేషిణే .
శూరపద్మాసురహంత్రే . శూరాంగధ్వంసినే . శుక్లరూపాయ .
శుద్ధాయుధధరాయ . శుద్ధవీరప్రియాయ . శుద్ధవీరయుద్ధప్రియాయ .
శుద్ధమానసనిలయాయ . శూన్యషట్కవర్జితాయ . శుద్ధతత్త్వసంపుర్ణాయ .
శంఖచక్రకులిశధ్వజరేఖాంఘ్రిపంకజాయ . శుద్ధయోగినీగణదాత్రే .
శోకపర్వతదంష్ట్రాయ . శుద్ధరణప్రియపండితాయ .
శరభవేగాయుధధరాయ . శరపతయే . శాకినీ డాకినీ సేవితపాదాబ్జాయ .
శంఖపద్మనిధి సేవితాయ నమః . 125
శతసహస్రాయుధధరమూర్తయే నమః . శివపూజకమానసనిలయాయ .
శివదీక్షాగురవే . శూరవాహనాధిరూఢాయ . శోకరోగనివారణాయ .
శుచయే . శుద్ధాయ . శుద్ధకీర్తయే . శుచిశ్రవసే . శక్తయే .
శత్రుక్రోధవిమర్దనాయ . శ్వేతప్రభాయ . శ్వేతమూర్తయే . శ్వేతాత్మకాయ .
శారణకులాంతకాయ . శతమూర్తయే . శతాయుధాయ . శరీరత్రయనాయకాయ .
శుభలక్షణాయ . శుభాశుభవీక్షణాయ . శుక్రశోణితమధ్యస్థాయ .
శుండాదండఫూత్కారసోదరాయ . శూన్యమార్గతత్పరసేవితాయ . శాశ్వతాయ .
శికారాద్యంతసంపూర్ణాయ నమః .. 150
వకారాదినామాని 50
ఓం వం సౌం ఈం నం ళం ఐం ణభవశరవ హేం తత్పురుష హైం మహేశ్వర-
తిరోభావకారణ-సుబ్రహ్మణ్య
ఇతి మూలం ప్రతినామ యోజయేత్
వల్లీమానసహంసికాయ నమః . విష్ణవే . విదుషే . విద్వజ్జనప్రియాయ .
వేలాయుధధరాయ . వేగవాహనాయ . వామదేవముఖోత్పన్నాయ .
విజయకర్త్రే . విశ్వరూపాయ . వింధ్యస్కందాద్రినటనప్రియాయ .
విశ్వభేషజాయ . వీరశక్తిమానసనిలయాయ . విమలాసనోత్కృష్టాయ .
(విలాసనోత్కృష్టదేహాయ) వాగ్దేవీనాయకాయ . వౌషడంతసంపూర్ణాయ .
వాచామగోచరాయ . వాసనాగంధద్రవ్యప్రియాయ . వాదబోధకాయ .
వాదవిద్యాగురవే . వాయుసారథ్యమహారథారూఢాయ . వాసుకిసేవితాయ .
వాతులాగమపూజితాయ . విధిబంధనాయ . విశ్వామిత్రమఖరక్షితాయ .
వేదాంతవేద్యాయ నమః . 175
వీతరాగసేవితాయ నమః . వేదచతుష్టయస్తుత్యాయ (స్తుతాయ).
వీరప్రముఖసేవితాయ . విశ్వభోక్త్రే . విశాం పతయే .
విశ్వయోనయే . విశాలాక్షాయ . వీరసేవితాయ . విక్రమోపరివేషాయ .
వరదాయ . వరప్రదానాం శ్రేష్ఠాయ . వర్ధమానాయ . వారిసుతాయ .
వానప్రస్థాయ . వీరబాహ్వాదిసేవితాయ . విష్ణుబ్రహ్మాదిపూజితాయ .
వీరాయుధసమావృతాయ . వీరశూరమర్దనాయ . వ్యాసాదిమునిపూజితాయ .
వ్యాకరణాదిశాస్త్రనవోత్కృష్టాయ . విశ్వతోముఖాయ . వాసవాది-
పూజితపాదాబ్జాయ . వసిష్ఠహృదయాంభోజనిలయాయ . వాంఛితార్థప్రదాయ .
వకారాద్యంతసంపూర్ణాయ నమః . 200
యకారాదినామాని 50
ఓం యం సౌం ఈం నం ళం సౌః భవశరవణ హోం ఈశాన హౌం నేత్రత్రయ-
సదాశివానుగ్రహకారణ-సుబ్రహ్మణ్య
ఇతి మూలం ప్రతినామ యోజయేత్ .
యోగిహృత్పద్మవాసినే నమః . యాజ్ఞికవర్ధినే . యజనాది షట్కర్మ-
తత్పరాయ . యజుర్వేదస్వరూపాయ . యజుషే . యజ్ఞేశాయ . యజ్ఞశ్రియే .
యజ్ఞరాజే . యజ్ఞపతయే . యజ్ఞమయాయ . యజ్ఞభూషణాయ .
యజ్ఞఫలదాయ . యజ్ఞాంగభువే . యజ్ఞభూతాయ . యజ్ఞసంరక్షిణే .
యజ్ఞపండితాయ . యజ్ఞవిధ్వంసినే . యజ్ఞమేషగర్వహరాయ .
యజమానస్వరూపాయ . యమాయ . యమధర్మపూజితాయ . యమాద్యష్టాంగసాధకాయ .
యుద్ధగంభీరాయ . యుద్ధహరణాయ . యుద్ధనాథాయ నమః . 225
యుగాంతకృతే నమః . యుగావృత్తాయ . యుగనాథాయ . యుగధర్మప్రవర్తకాయ .
యుగమాలాధరాయ . యోగినే . యోగవరదాయ . యోగినాం వరప్రదాయ .
యోగీశాయ . యోగానందాయ . యోగభోగాయ . యోగాష్టాంగసాక్షిణే .
యోగమార్గతత్పరసేవితాయ . యోగయుక్తాయ . యోగపురుషాయ . యోగనిధయే .
యోగవిదే . యోగసిద్ధిదాయ . యుద్ధశత్రుభయంకరాయ .
యుద్ధశోకమర్దనాయ . యశస్వినే . యశస్కరాయ . యంత్రిణే .
యంత్రనాయకాయ . యకారాద్యంతసంపుర్ణాయ నమః .. 250
మాతృకాక్షరాదినామాని 50
ఓం నమః శివాయ సౌం ఈం నం ళం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః వశరవణభ
హం అధోముఖ హః అస్త్ర-పరబ్రహ్మ-పంచకృత్యకారణ సుబ్రహ్మణ్య
ఇతి మూలం ప్రతినామ మాతృకాబీజమను యోజయేత్ .
అం మూలం అస్త్రశివాస్త్రపాశుపతవైష్ణవబ్రహ్మాస్త్రధృతే నమః .
ఆం … . ఆనందసుందరాకారాయ . ఇం … . ఇంద్రాణీమాంగల్యరక్షకాయ .
ఈం … ఈషణాత్రయవర్జితాయ . ఉం … ఉమాసుతాయ . ఊం … ఊర్ధ్వరేతః సుతాయ .
ఋం … ఋణత్రయవిమోచనాయ . ౠం … ఋతంభరాత్మజ్యోతిషే .
ఌం … లుప్తాచారమనోదూరాయ . ౡం … లూతభావపాశభేదినే .
ఏం … ఏణాంకధరసత్పుత్రాయ . ఐం … ఐశానపదసందాయినే .
ఓం … ఓంకారార్థశ్రీమద్గురవే . ఔం … ఔన్నత్యప్రదాయకాయ
అం … అస్త్రకుక్కుటక్షురికా వృషభశుద్ధాస్త్రధరాయ .
అః … అద్వైతపరమానందచిద్విలాసమహానిధయే .
కం … కార్యకాణనిర్ముక్తాయ . ఖం … ఖండేందుమౌలితనయాయ .
గం … గద్యపద్యప్రీతిజ్ఞాయ . ఘం … ఘనగంభీరభూషణాఢ్యాయ .
ఙం … ఙకారాకారకద్వంద్వసర్వసంధ్యాఽఽత్మచిన్మయాయ .
చం … చిదానందమహాసింధుమధ్యరత్నశిఖామణయే .
ఛం … ఛేదితాశేషదైత్యౌఘాయ . జం … జరామరణనివర్తకాయ .
ఝం … ఝల్లరీవాద్యసుప్రియాయ . 275
ఞం … జ్ఞానోపదేశకర్త్రే . టం … టంకితాఖిలలోకాయ .
ఠం … ఠకారమధ్యనిలయాయ . డం … డక్కానినాదప్రీతికరాయ .
ఢం … ఢాలితాసురకులాంతకాయ .
ణం … ణబిందుత్రయవన్మధ్యబింద్వాశ్లిష్టసువల్లికాయ .
తం … తుంబురునారదార్చితాయ . థం … స్థూలసూక్ష్మప్రదర్శకాయ .
దం … దాంతాయ . ధం … ధనుర్బాణనారాచాస్త్రధరాయ .
నం … నిష్కంటకాయ . పం … పిండిపాలముసలదండఖడ్గఖేటకధరాయ .
ఫం … ఫణిలోకవిభూషణాయ . బం … బహుదైత్యవినాశకాయ .
భం … భక్తసాలోక్యసారూప్యసామీప్యసాయుజ్యదాయినే .
మం … మహాశక్తిశూలగదాపరశుపాశాంకుశధృతే .
యం … యంత్రతంత్రభేదినే . రం … రజస్సత్త్వగుణాన్వితాయ .
లం … లోకాతీతగుణోపేతాయ . వం … వికల్పపరివర్జితాయ .
శం … శంఖచక్రకులిశధ్వజధరాయ . షం … షట్చక్రస్థాయ .
సం … సర్వమంత్రార్థసర్వజ్ఞత్వముఖ్యబీజస్వరూపాయ .
హం … హృదయాంబుజమధ్యస్థవిరజవ్యోమనాయకాయ .
ళం … లోకైకనాథాయ నమః .. 300..
క్షం … ఏకపంచదశా(ఞ్చాదశా)క్షరసంపూర్ణాయ నమః .
అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం లృం లౄం ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః
కం ఖం గం ఘం ఙం చం ఛం జం ఝం ఞం టం ఠం డం ఢం ణం
తం థం దం ధం నం పం ఫం బం భం మం
యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం
నమః శివాయ వభణవరశ హం హిం హుం హేం హోం హం
సద్యోజాత-వామదేవ-అఘోర-తత్పురుష-ఈశాన-అధోముఖ-
హాం హీం హూం హైం హౌం హః హృదయ-శిరః-శిఖా-కవచ-
నేత్రత్రయ-అస్త్ర-బ్రహ్మ-విష్ణు-రుద్ర-మహేశ్వర-
సదాశివ-పరబ్రహ్మ-సృష్టి-స్థితి-సంహార-తిరోభావ-
అనుగ్రహ-పంచకృత్యకారణాయ జగద్భువే వచద్భువే విశ్వభువే
రుద్రభువే బ్రహ్మభువే అగ్నిభువే లం వం రం యం హం సం సర్వాత్మకాయ
ఓం హ్రీం వ్రీం సౌః శరవణభవ ఓం సర్వలోకం మమ వశమానాయ
మమ శత్రుసంక్షోభణం కురు కురు మమ శత్రూన్నాశయ నాశయ, మమ
శత్రూన్మారయ మారయ షణ్ముఖాయ మయూరవాహనాయ సర్వరాజభయనాశనాయ
స్కందేశ్వరాయ వభణవరశ క్షాం క్షీం క్షూం క్షైః క్షౌః క్షః
హుం ఫట్ స్వాహా నమః ..
ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యమంత్రసమ్మేలనత్రిశతీ సమాప్తా

Sri Saravanabhava Mantrakshara Shatakam

శ్రీ శరవనభవ మంత్రాక్షరషట్కం (Sri Saravanabhava Mantrakshara Shatakam) శక్తిస్వరూపాయ శరోద్భవాయ శక్రార్చితాయాథ శచీస్తుతాయ | శమాయ శంభుప్రణవార్థదాయ శకారరూపాయ నమో గుహాయ || 1|| రణన్మణిప్రోజ్జ్వలమేఖలాయ రమాసనాథప్రణవార్థదాయ | రతీశపూజ్యాయ రవిప్రభాయ రకారరూపాయ నమో గుహాయ || 2|| వరాయ...

Sri Ekadantha Ganesha Stotram

శ్రీ ఏకదన్త గణేశ స్తోత్రమ్ (Sri Ekadantha Ganesha Stotram) శ్రీ గణేశాయ నమః మదాసురం సుశాన్తం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః । భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదన్తం సమాయయుః ॥ ౧॥ ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ ।...

Namaskara Ashtakam

నమస్కారాష్టకం (Namaskara Ashtakam) అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే అనంతా తులాతే కసేరే నమావే అనంతాముఖాచా శిణే శేష గాత నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా || 1 || స్మరావేమనీత్వత్పదా నిత్యభావే ఉరావేతరీ భక్తిసాఠీ స్వభావే తరావే జగా తారునీమాయా తాతా...

Pradosha Stotra Ashtakam

ప్రదోష స్తోత్రాష్టకం (Pradosha Stotra Ashtakam) సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవ్రీమి సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి | సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః సారోzయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || 1 || యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!