Home » Stotras » Sri Ganesha Mahimna Stotram

Sri Ganesha Mahimna Stotram

శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రమ్ (Sri Ganesha Mahimna Stotram)

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవన-నికరో యత్ర గలిత- స్తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాఽత్ర మహతః ।
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః ॥ 1 ॥

గణేశం గాణేశాః శివమితి చ శైవాశ్చ విబుధా రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః ।
వదన్త్యేకే శాక్తా జగదుదయమూలాం పరిశివాం న జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ ॥ 2 ॥

తథేశం యోగజ్ఞా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం సమీమాంసా వేదాన్తిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ ।
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం చ సతతం ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధా ధియమితి ॥ 3 ॥

కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణిర్యథా ధీర్యస్య స్యాత్ స చ తదనురూపో గణపతిః ।
మహత్కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్ సూక్ష్మమణువద్ ధ్వనిర్జ్యోతిర్బిన్దుర్గగనసదృశః కిం చ సదసత్ ॥ 4 ॥

అనేకాస్యోఽపారాక్షి- కరచరణోఽనన్త-హృదయస్తథా నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః ।
అనన్తాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మైకసమయే త్వసంఖ్యాతానన్తాభిమత- ఫలదోఽనేకవిషయే ॥ 5 ॥

న యస్యాఽన్తో మధ్యో న చ భవతి చాదిః సుమహతామలిప్తః కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్ స చ పృథక్ ।
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో నమస్తస్మై దేవాయ సకలసురవన్ద్యాయ మహతే ॥ 6 ॥

గణేశాద్యం బీజం దహన-వనితా-పల్లవయుతం మనుశ్చైకార్ణోఽయం ప్రణవసహితోఽభీష్టఫలదమ్ ।
సబిన్దుశ్చాగాద్యాఙ్గణకఋషిఛన్దోఽస్య చ నిచృత్ స దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి చ శక్తిర్జపకృతామ్ ॥ 7 ॥

గకారో హేరమ్బః సగుణ ఇతి పునిర్గుణమయో ద్విధాఽప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః ।
స చేశశ్చోత్పత్తి-స్థితి- లయకరోఽయం ప్రథమకో యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః ॥ 8 ॥

గకారః కణ్ఠోర్ధ్వ గజముఖసమో మర్త్యసదృశో ణకారః కణ్డాధో జఠరసదృశాకార ఇతి చ ।
అధోభాగ ః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోఽస్య చ తను- ర్విభాతీత్థం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువఃసువః ॥ 9 ॥

గణేశేతి త్ర్యర్ణాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం సకృత్ప్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరమ్ ।
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం న విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః ॥ 10 ॥

గణేశేత్యాహ్వాం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః ప్రపశ్యఁస్తద్వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా ।
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాఽస్య భవతి ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా ॥ 11 ॥

గణేశో విశ్వేఽస్మిన్ స్థిత ఇహ చ విశ్వం గణపతౌ గణేశో యత్రాస్తే ధృతి- మతిరనైశ్వర్యమఖిలమ్ ।
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగలమయం తదేకాస్యం దృష్టేః సకల-విబుధాస్యేక్షణ- సమమ్ ॥ 12 ॥

బహుక్లేశైర్వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే చ హృదయే క్షణాత్ క్లేశాన్ ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్ ।
బనే విద్యారమ్భే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే ప్రవేశే ప్రాణాన్తే గణపతిపదం చాఽఽశు విశతి ॥ 13 ॥

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగలనిధి- ర్దయాలుర్హేరమబో వరద ఇతి చిన్తామణిరజః ।
వరానీశో ఢుణ్ఢిర్గజవదననామా శివసుతో మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి ॥ 14 ॥

మహేశోఽయం విష్ణుః సకవిరవిరిన్దుః కమలజః క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరూదధిః ।
కుజస్తారః శుక్రో గురురుడుబుధోఽగుశ్చ ధనదో యమః పాశో కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః ॥ 15 ॥

ముఖం వహ్విః పాదౌ హరిరపి విధాతా ప్రజననం రవిర్నేత్రే చన్ద్రో హృదయమపి కామోఽస్య మదనః ।
కరౌ శక్రః కట్యామవనిరూదరం భాతి దశనం గణేశస్యాసన్ వై క్రతుమయవపుశ్చైవ సకలమ్ ॥ 16 ॥

అనర్ధ్యాలంకారైరరుణ-వసనైర్భూషిత- తనుః కరీన్ద్రాస్యః సింహాసనముపగతో భాతి బుధరాట్ ।
స్థితః స్యాత్తన్మధ్యేఽప్యుదిత- రవిబిమ్బోపమ-రుచిః స్థితా సిద్ధిర్వామే మతిరితరగా చామరకరా ॥ 17 ॥

సమన్తాత్తస్యాసన్ ప్రవరమునిసిద్ధాః సురగణాః ప్రశంసన్తీత్యగ్రే వివిధనుతిభిః సాఽఞ్జలిపుటాః ।
బిడౌజాద్యైర్బ్రహ్మాదిభిరనువృతో భక్తనికరై- ర్గణక్రీడామోద-ప్రముద-వికటాద్యైః సహచరై ః ॥ 18 ॥

వశిత్వాద్యష్టాష్టాదశ-దిగఖిలాల్లోలమనువాగ్ ధృతిః పాదూః ఖడ్గోఽఞ్జనరసబలాః సిద్ధయ ఇమాః ।
సదా పృష్ఠే తిష్టన్త్యానిమిషిదృశస్తన్ముఖలయా గణేశం సేవన్తేఽత్యతినికటసూపాయనకరాః ॥ 19 ॥

మృగాంకాస్యా రమ్భాప్రభృతిగణికా యస్య పురతః సుసంగీత కుర్వన్త్యపి కుతుకగన్ధర్వసహితాః ।
ముదః పారో నాఽత్రేత్యనుపమపదే దోర్విగలితా స్థిరం జాతం చిత్తం చరణమవలోక్యాస్య విమలమ్ ॥ 20 ॥

హరేణాఽయం ధ్యాతస్త్రిపురమథనే చాఽసురవధే గణేశః పార్వత్యా బలివిజయకాలేఽపి హరిణా ।
విధాత్రా సంసృష్టావురగపతినా క్షోణిధరణే నరైః సిద్ధౌ ముక్తౌ త్రిభువనజయే పుష్పధనుషా ॥ 21 ॥

అయం సుప్రాసాదే సుర ఇవ నిజానన్దభువనే మహాన్ శ్రీమానాద్యో లఘుతరగృహే రంకసదృశః ।
శివద్వారే ద్వాఃస్థో నృప ఇవ సదా భూపతిగృహే స్థితో భూత్వోమాంకే శిశుగణపతిర్లాలనపరః ॥ 22 ॥

అముష్మిన్ సన్తుష్టే గజవదన ఏవాపి విబుధే తతస్తే సన్తుష్టాస్త్రిభువనగతాః స్యుర్బుధగణాః ।
దయాలుర్హేరమ్బో న చ భవతి యస్మింశ్చ పురుషే వృథా సర్వం తస్య ప్రజననమతః సాన్ద్రతమసి ॥ 23 ॥

వరేణ్యో భూశుణ్డిర్భృగు-గురు-కుజా-ముద్గలముఖా హ్యపారాస్తద్భక్తా జప-హవన-పూజా-స్తుతిపరాః ।
గణేశోఽయం భక్తప్రియ ఇతి చ సర్వత్ర గదితం విభక్తిర్యత్రాస్తే స్వయమపి సదా తిష్ఠతి గణః ॥ 24 ॥

మృదః కాశ్చిద్ధాతోశ్ఛద- విలిఖితా వాఽపి దృషదః స్మృతా వ్యాజాన్మూర్తిః పథి యది బహిర్యేన సహసా ।
అశుద్ధోఽద్ధా ద్రష్టా ప్రవదతి తదాహ్వాం గణపతేః శ్రుత్వా శుద్ధో మర్త్యో భవతి దురితాద్ విస్మయ ఇతి ॥ 25 ॥

బహిర్ద్వారస్యోర్ధ్వం గజవదన-వర్ష్మేన్ధనమయం ప్రశస్తం వా కృత్వా వివిధ కుశలైస్తత్ర నిహితమ్ ।
ప్రభావాత్తన్మూర్త్యా భవతి సదనం మంగలమయం విలోక్యానన్దస్తాం భవతి జగతో విస్మయ ఇతి ॥ 26 ॥

సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్నసమయే మృదో మూర్తి కృత్వా గణపతితిథౌ ఢుణ్ఢిసదృశీమ్ ।
సమర్చన్త్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వ సదనే విలోక్యానన్దస్తామ్ ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి ॥ 27 ॥

తథా హ్యేకః శ్లోకో వరయతి మహిమ్నో గణపతేః కథం స శ్లోకే ఽస్మిన్ స్తుత ఇతి భవేత్ సమ్ప్రపఠితే ।
స్మృతం నామాస్యైకం సకృదిదమనన్తాహ్వయసమం యతో యస్యైకస్య స్తవనసదృశం నాఽన్యదపరమ్ ॥ 28 ॥

గజవదన విభో యద్- వర్ణితం వైభవం తే త్విహ జనుషి మమేత్థం చారు తద్దర్శయాశు ।
త్వమసి చ కరుణాయాః సాగరః కృత్స్నదాతా- అప్యతి తవ భృతకోఽహం సర్వదా చిన్తకోఽస్మి ॥ 29 ॥

సుస్తోత్రం ప్రపఠతు నిత్యమేతదేవ స్వానన్దం ప్రతి గమనేఽప్యయం సుమార్గః ।
సచిన్త్యం స్వమనసి తత్పదారవిన్దం స్థాప్యాగ్రే స్తవనఫలం నతీః కరిష్యే ॥ 30 ॥

గణేశదేవస్యం మహాత్మ్యమేతద్ యః శ్రావయేద్వాఽపి పఠేచ్చ తస్య ।
క్లేశా లయం యాన్తి లభేచ్చ శీఘ్రం స్త్రీ-పుత్ర- విద్యార్థ-గృహం చ ముక్తిమ్ ॥ 31 ॥

ఇతి శ్రీపుష్పదన్త విరచితం శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!