శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రమ్ (Sri Ganesha Mahimna Stotram)

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవన-నికరో యత్ర గలిత- స్తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాఽత్ర మహతః ।
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః ॥ 1 ॥

గణేశం గాణేశాః శివమితి చ శైవాశ్చ విబుధా రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః ।
వదన్త్యేకే శాక్తా జగదుదయమూలాం పరిశివాం న జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ ॥ 2 ॥

తథేశం యోగజ్ఞా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం సమీమాంసా వేదాన్తిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ ।
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం చ సతతం ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధా ధియమితి ॥ 3 ॥

కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణిర్యథా ధీర్యస్య స్యాత్ స చ తదనురూపో గణపతిః ।
మహత్కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్ సూక్ష్మమణువద్ ధ్వనిర్జ్యోతిర్బిన్దుర్గగనసదృశః కిం చ సదసత్ ॥ 4 ॥

అనేకాస్యోఽపారాక్షి- కరచరణోఽనన్త-హృదయస్తథా నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః ।
అనన్తాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మైకసమయే త్వసంఖ్యాతానన్తాభిమత- ఫలదోఽనేకవిషయే ॥ 5 ॥

న యస్యాఽన్తో మధ్యో న చ భవతి చాదిః సుమహతామలిప్తః కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్ స చ పృథక్ ।
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో నమస్తస్మై దేవాయ సకలసురవన్ద్యాయ మహతే ॥ 6 ॥

గణేశాద్యం బీజం దహన-వనితా-పల్లవయుతం మనుశ్చైకార్ణోఽయం ప్రణవసహితోఽభీష్టఫలదమ్ ।
సబిన్దుశ్చాగాద్యాఙ్గణకఋషిఛన్దోఽస్య చ నిచృత్ స దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి చ శక్తిర్జపకృతామ్ ॥ 7 ॥

గకారో హేరమ్బః సగుణ ఇతి పునిర్గుణమయో ద్విధాఽప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః ।
స చేశశ్చోత్పత్తి-స్థితి- లయకరోఽయం ప్రథమకో యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః ॥ 8 ॥

గకారః కణ్ఠోర్ధ్వ గజముఖసమో మర్త్యసదృశో ణకారః కణ్డాధో జఠరసదృశాకార ఇతి చ ।
అధోభాగ ః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోఽస్య చ తను- ర్విభాతీత్థం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువఃసువః ॥ 9 ॥

గణేశేతి త్ర్యర్ణాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం సకృత్ప్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరమ్ ।
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం న విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః ॥ 10 ॥

గణేశేత్యాహ్వాం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః ప్రపశ్యఁస్తద్వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా ।
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాఽస్య భవతి ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా ॥ 11 ॥

గణేశో విశ్వేఽస్మిన్ స్థిత ఇహ చ విశ్వం గణపతౌ గణేశో యత్రాస్తే ధృతి- మతిరనైశ్వర్యమఖిలమ్ ।
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగలమయం తదేకాస్యం దృష్టేః సకల-విబుధాస్యేక్షణ- సమమ్ ॥ 12 ॥

బహుక్లేశైర్వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే చ హృదయే క్షణాత్ క్లేశాన్ ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్ ।
బనే విద్యారమ్భే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే ప్రవేశే ప్రాణాన్తే గణపతిపదం చాఽఽశు విశతి ॥ 13 ॥

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగలనిధి- ర్దయాలుర్హేరమబో వరద ఇతి చిన్తామణిరజః ।
వరానీశో ఢుణ్ఢిర్గజవదననామా శివసుతో మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి ॥ 14 ॥

మహేశోఽయం విష్ణుః సకవిరవిరిన్దుః కమలజః క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరూదధిః ।
కుజస్తారః శుక్రో గురురుడుబుధోఽగుశ్చ ధనదో యమః పాశో కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః ॥ 15 ॥

ముఖం వహ్విః పాదౌ హరిరపి విధాతా ప్రజననం రవిర్నేత్రే చన్ద్రో హృదయమపి కామోఽస్య మదనః ।
కరౌ శక్రః కట్యామవనిరూదరం భాతి దశనం గణేశస్యాసన్ వై క్రతుమయవపుశ్చైవ సకలమ్ ॥ 16 ॥

అనర్ధ్యాలంకారైరరుణ-వసనైర్భూషిత- తనుః కరీన్ద్రాస్యః సింహాసనముపగతో భాతి బుధరాట్ ।
స్థితః స్యాత్తన్మధ్యేఽప్యుదిత- రవిబిమ్బోపమ-రుచిః స్థితా సిద్ధిర్వామే మతిరితరగా చామరకరా ॥ 17 ॥

సమన్తాత్తస్యాసన్ ప్రవరమునిసిద్ధాః సురగణాః ప్రశంసన్తీత్యగ్రే వివిధనుతిభిః సాఽఞ్జలిపుటాః ।
బిడౌజాద్యైర్బ్రహ్మాదిభిరనువృతో భక్తనికరై- ర్గణక్రీడామోద-ప్రముద-వికటాద్యైః సహచరై ః ॥ 18 ॥

వశిత్వాద్యష్టాష్టాదశ-దిగఖిలాల్లోలమనువాగ్ ధృతిః పాదూః ఖడ్గోఽఞ్జనరసబలాః సిద్ధయ ఇమాః ।
సదా పృష్ఠే తిష్టన్త్యానిమిషిదృశస్తన్ముఖలయా గణేశం సేవన్తేఽత్యతినికటసూపాయనకరాః ॥ 19 ॥

మృగాంకాస్యా రమ్భాప్రభృతిగణికా యస్య పురతః సుసంగీత కుర్వన్త్యపి కుతుకగన్ధర్వసహితాః ।
ముదః పారో నాఽత్రేత్యనుపమపదే దోర్విగలితా స్థిరం జాతం చిత్తం చరణమవలోక్యాస్య విమలమ్ ॥ 20 ॥

హరేణాఽయం ధ్యాతస్త్రిపురమథనే చాఽసురవధే గణేశః పార్వత్యా బలివిజయకాలేఽపి హరిణా ।
విధాత్రా సంసృష్టావురగపతినా క్షోణిధరణే నరైః సిద్ధౌ ముక్తౌ త్రిభువనజయే పుష్పధనుషా ॥ 21 ॥

అయం సుప్రాసాదే సుర ఇవ నిజానన్దభువనే మహాన్ శ్రీమానాద్యో లఘుతరగృహే రంకసదృశః ।
శివద్వారే ద్వాఃస్థో నృప ఇవ సదా భూపతిగృహే స్థితో భూత్వోమాంకే శిశుగణపతిర్లాలనపరః ॥ 22 ॥

అముష్మిన్ సన్తుష్టే గజవదన ఏవాపి విబుధే తతస్తే సన్తుష్టాస్త్రిభువనగతాః స్యుర్బుధగణాః ।
దయాలుర్హేరమ్బో న చ భవతి యస్మింశ్చ పురుషే వృథా సర్వం తస్య ప్రజననమతః సాన్ద్రతమసి ॥ 23 ॥

వరేణ్యో భూశుణ్డిర్భృగు-గురు-కుజా-ముద్గలముఖా హ్యపారాస్తద్భక్తా జప-హవన-పూజా-స్తుతిపరాః ।
గణేశోఽయం భక్తప్రియ ఇతి చ సర్వత్ర గదితం విభక్తిర్యత్రాస్తే స్వయమపి సదా తిష్ఠతి గణః ॥ 24 ॥

మృదః కాశ్చిద్ధాతోశ్ఛద- విలిఖితా వాఽపి దృషదః స్మృతా వ్యాజాన్మూర్తిః పథి యది బహిర్యేన సహసా ।
అశుద్ధోఽద్ధా ద్రష్టా ప్రవదతి తదాహ్వాం గణపతేః శ్రుత్వా శుద్ధో మర్త్యో భవతి దురితాద్ విస్మయ ఇతి ॥ 25 ॥

బహిర్ద్వారస్యోర్ధ్వం గజవదన-వర్ష్మేన్ధనమయం ప్రశస్తం వా కృత్వా వివిధ కుశలైస్తత్ర నిహితమ్ ।
ప్రభావాత్తన్మూర్త్యా భవతి సదనం మంగలమయం విలోక్యానన్దస్తాం భవతి జగతో విస్మయ ఇతి ॥ 26 ॥

సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్నసమయే మృదో మూర్తి కృత్వా గణపతితిథౌ ఢుణ్ఢిసదృశీమ్ ।
సమర్చన్త్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వ సదనే విలోక్యానన్దస్తామ్ ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి ॥ 27 ॥

తథా హ్యేకః శ్లోకో వరయతి మహిమ్నో గణపతేః కథం స శ్లోకే ఽస్మిన్ స్తుత ఇతి భవేత్ సమ్ప్రపఠితే ।
స్మృతం నామాస్యైకం సకృదిదమనన్తాహ్వయసమం యతో యస్యైకస్య స్తవనసదృశం నాఽన్యదపరమ్ ॥ 28 ॥

గజవదన విభో యద్- వర్ణితం వైభవం తే త్విహ జనుషి మమేత్థం చారు తద్దర్శయాశు ।
త్వమసి చ కరుణాయాః సాగరః కృత్స్నదాతా- అప్యతి తవ భృతకోఽహం సర్వదా చిన్తకోఽస్మి ॥ 29 ॥

సుస్తోత్రం ప్రపఠతు నిత్యమేతదేవ స్వానన్దం ప్రతి గమనేఽప్యయం సుమార్గః ।
సచిన్త్యం స్వమనసి తత్పదారవిన్దం స్థాప్యాగ్రే స్తవనఫలం నతీః కరిష్యే ॥ 30 ॥

గణేశదేవస్యం మహాత్మ్యమేతద్ యః శ్రావయేద్వాఽపి పఠేచ్చ తస్య ।
క్లేశా లయం యాన్తి లభేచ్చ శీఘ్రం స్త్రీ-పుత్ర- విద్యార్థ-గృహం చ ముక్తిమ్ ॥ 31 ॥

ఇతి శ్రీపుష్పదన్త విరచితం శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!