Home » Stotras » Sri Sai Baba Kakada Harathi

Sri Sai Baba Kakada Harathi

శ్రీ షిరిడి సాయి బాబా కాకడ ఆరతి (Sri Sai baba Kakada Harathi)

౧. జోడు నియాకర చరణి ఠేవిలా మాధా |
పరిసావీ వినంతీ మాఝి పండరీనాధా || ||౧||
అసోనసో భావ ఆలో తూఝియా ఠాయా |
కృపా దృష్టి పాహే మజకడే సద్గురురాయా || ||౨||
అఖండీత సావే ఐసే వాటతే పాయీ |
సాండూనీ సంకోచ్ ఠావ థోడా సా దేఈ || ||౩||
తుకామ్హణే దేవా మాఝీ వేడీ వాకుడీ |
నామేభవ పాశ్ హాతి ఆపుల్యా తోడీ || ||౪||

౨. ఉఠా పాండురంగా ప్రభాత్ సమయో పాతలా |
వైష్ణవాంచ మేళా గరుడ పారీ దాటలా || ||౧||
గరుడపారా పాసుని మహా ద్వారా పర్యంత |
సురవ రాంచీ మాందీ ఉభీ జోడు ని హాత్ || ||౨||
శుకసనకాదిక నారద తుంబుర భక్తాంచ్యా కోటీ |
త్రిశూలఢమరూ ఘేఉని ఉభా గిరిజేచా పతీ || ||౩||
కలియుగీచా భక్తనామా ఉభా కీర్తనీ |
పాఠీమాగే ఉభీడోలా లావునియ జనీ || ||౪||

౩. ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురు చరణ కమలదావా |
ఆదివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా ||౧||
గేలీ తుమ్హా సోడునియా భవ తమరజనీ విలయా |
పరిహి అజ్ఞానాసీ తుమచీ భులవి యోగమాయా ||౨||
శక్తిన అమ్హా యత్కించిత్ హీ తిజలా సారాయా |
తుహ్మీచ్ తీతే సారునిదావా ముఖజన తారాయా ||౩||
భో సాయినాథ మహారాజ భవతిమిరనాశక రవీ |
అజ్ఞానీ అమ్హీకితీ తవ వర్ణావీ ధోరవీ ||౪||
తీవర్ణితా భాగలే బహువదని శేషవిధి కవీ |
సకృపహోవుని మహిమా తుమచా తుమ్హీ చవదవావా ||౫||
ఆదివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా |
ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురు చరణ కమలదావా |
ఆదివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా |

భక్తమనీ సద్భావధరుని జే తుమ్హ అనుసరలే |
ధ్యాయాస్తవతే దర్శన తుమచే ద్వారి ఉభేఠేలే ||౬||
ధ్యానస్థా తుమ్హాస పాహుని మన అముచే ధాలే |
పరిత్వద్వచనామృతప్రాశాయా తే ఆతూరుఝాలే ||౭||
ఉఘడూని నేత్రకమాలా దీనబంధూ రమాకాంతా |
పాహి బా కృపాదృష్టీ బాల కాజశీ మాతా ||౮||
రంజవీ మధురవాణీ హరి తాప్ సాయినాథా |
అమ్హిచ్ ఆపులే కార్యాస్తవ తుజ కష్టవితో దేవా ||౯||
సహాన కరిశిల ఐకుని ధ్యావీ భేట్ కృష్ణదావా ||
ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురు చరణ కమలదావా |
ఆదివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా |

౪. ఉఠా పాండురంగా ఆతా దర్శన ధ్యాసకళా |
ఝాలా అరుణోదయ సరలీనిద్రేచీ వేళా ||౧||
సంత సాధూ మునీ అవఘే ఝాలేతీ గోళా |
సోడా శేజే సుఖ్ ఆతా బహుద్యా ముఖకమలా ||౨||
రంగమండపీ మహాద్వారీ ఝాలీసే దాటీ |
మన ఉతావీళా రూప వహావయా దృష్టీ ||౩||
రహీ రఖుమాబా ఈ తుమ్హా యే ఊ ద్యాదయా |
శేజే హాలవునీ జాగే కరా దేవరాయ ||౪||
గరుడ హనుమంత ఉభే పాహతీ వాట్ |
స్వర్గీచే సురవర ఘే ఉని ఆలే బోభాట్ ||౫||
ఝాలే ముక్తద్వార్ లాభ్ ఝాలా రోకడా |
విష్ణుదాస్ నామా ఉభా ఘే ఉని కాకడా ||౬||

౫. ఘే ఉని పంచారతీ కరూ బాబాంచీ ఆరతీ
ఉఠా ఉఠాహో బాంధవా ఓవాళు హరమాధవా|
కరూనియా స్థీరమన పాహు గంభీర హేధ్యాన
కృష్ణనాధా దత్తసాయీ జడోచిత్త తుఝే పాయీ ||

౬. కాకడ ఆరతి కరీతో సాయినాథ దేవా
చిన్మయరుపదా ఖవీ ఘేవుని బాలక లఘుసేవా
కామక్రోధ మదమత్సర ఆతుని కాకడా కేలా
వైరాగ్యాచే తూఫ్ ఘాలుని మీతో బిజవీలా
సాయినాథ గురుభక్తి జ్వలనే తోమీ పేటవిలా
తద్వృత్తీ జాళునీ గురూనే ప్రకాశ పాడిలా
ద్వైతతమా నాసూనీ మిళవీ తత్స్వరూపిజీవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘేవుని బాలక లఘుసేవ ||
కాకడ ఆరతి కరీతో సాయినాథ దేవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘేవుని బాలక లఘుసేవా

భూఖేచర వ్యాపునీ ఆవఘే హృత్కమలీ రాహసీ
తోచి దత్త దేవ శిరిడీ రాహుని పావసీ
రాహున యేధే అన్యస్త్రహి తో భక్తాస్తవ ధావసీ
నిరసునియా సంకటా దాసా అనుభవ ధావసీ
నకలేత్వల్లీ లాహీ కోణ్యా దేవావా మానవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘేవుని బాలక లఘుసేవ ||
కాకడ ఆరతి కరీతో సాయినాథ దేవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘేవుని బాలక లఘుసేవా

త్వద్దుశదుందుభీనే సారే అంబర్ హే కోందలే
సగుణమూర్తి పాహణ్యా ఆతుర జన శిరిడి ఆలే
ప్రాశుని త్వద్వచనామృత అముచే దేహభాన్ హరఫలే
సోడునియా దురభిమాన మానస త్వచ్ఛరణి వాహిలే
కృపాకరోని సాయిమావులే దాస పదరి ఘ్యావా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘేవుని బాలక లఘుసేవ ||
కాకడ ఆరతి కరీతో సాయినాథ దేవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘేవుని బాలక లఘుసేవా

౭. భక్తీచియా పోటీ బోధ్ కాకడ జ్యోతి ||౧||
పంచప్రాణ జీవే భావే ఓవాళూ ఆరతీ ||౨||
ఓవాళూ ఆరతీ మాఝా పండరీనాధా మాఝా సాయినాథ ||౩||
దోన్ హీ కర జోడూనీ చరణీ ఠేవిలా మాధా ||౪||
కాయ మహిమా వర్ణూ ఆతా సాంగణే కితీ ||౫||
కోటి బ్రహ్మ హత్య ముఖ పాహతా జాతీ ||౬||
రాహీ రఖుమాభాయీ ఉభ్యా దోఘి దోబాహీ |
మయూర పింఛ ఛామరే ఢాళితి సాయీంచా ఠాయీ ||౭||
తుకామ్హణే దీవఘే ఉని ఉన్మనీత శోభా |
వీఠేవరీ ఉభా దిసే లావణ్య గాభా ||౮||

౮. ఉఠా సాదుసంత సాదా ఆపులాలే హిత ||
జా ఈల్ జా ఈల్ హా నరదేహా మగకైచా భగవంత
ఉఠోనియా పహటే బాబా ఉభా ఆసే విటే
చరణ తయాన్‍చే గోమటే అమృత దృష్టీ అవలోకా
ఉఠా ఉఠా హోవేగేసీ చలా జా ఉయారా ఉళాసీ
జడతిల పాతకాన్ చ్యారాశీ కాకడ ఆరతి దేఖిలియా
జాగే కరా రుక్మిణీవర దేవ ఆహే నిజసురాంత
వేగీ లింబలోణ్ కరా దృష్టీ హో ఈల్ తయాసీ
ద్వారీ భాజంత్రీ వాజతీ ఢోలు ఢమామే గర్జతీ
హోతసే కాకడ ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు రాయాచీ
సింహనాద శంఖభేరి ఆనంద హోతసే మహాద్వారీ
కేసవరాజ విఠేవరీ నామచరణ వందితో

౯. సాయినాథ గురు మాఝే ఆయీ
మజలాఠావ ద్యావా పాయీ
దత్తరాజ గురు మాఝే ఆయీ
మజలాఠావ ద్యావా పాయీ
సాయినాథ గురు మాఝే ఆయీ
మజలాఠావ ద్యావా పాయీ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై |

౧౦. ప్రభాతసమయీ నభా శుభ రవిప్రభా పాకలీ
స్మరే గురు సదా అశా సమయిత్యా ఛళే నా కలీ
హ్మణోని కర జోడునీ కరు అతా గురు ప్రార్థనా
సమర్థగురు సాయినాథ్ పురవీ మనోవాసనా ||౧||

తమా నిరసి భాను హా గురుహి నాసి అజ్ఞనతా
పరంతు గురచీ కరీ నర విహీ కథీ సామ్యతా
పున్హా తిమిర జన్మ ఘే గురు కృపేని అజ్ఞాననా
సమర్థగురు సాయినాథ్ పురవీ మనోవాసనా ||౨||

రవి ప్రగట హో ఉని త్వరిత ఘాలవీ ఆలసా
తసా గురుహి సోడవీ సకల దుష్కృతీ లాలసా
హరోనీ అభిమానహి జడవి త్వత్పదీ భావనా
సమర్థగురు సాయినాథ్ పురవీ మనోవాసనా ||౩||

గురూసి ఉపమా దిసే విధిహరీహరాంచి వుణి
కుఠోనిమగ్ హే ఇతీ కవనీయా వుగీ పాహుణి
తుఝీచ ఉపమా తులా బరవి శోభతే సజ్జనా
సమర్థగురు సాయినాథ్ పురవీ మనోవాసనా ||౪||

సమాధి వుతరోనియా గురు చలా మశీధీకడే
త్వదీయ వచనోక్తితీ మధుర వారితీ సాకడే
అజాతరిపు సద్గురో అఖిల పాతకా భంజన
సమర్థగురు సాయినాథ్ పురవీ మనోవాసనా ||౫||

అహా సుసమయా సియా గురు ఉఠోనియా బైసలే
విలోకుని పదాశ్రితా త్వదియ ఆపదే నాసిలే
అసా సుహిత కారియా జగతి కోణిహీ అన్యనా
సమర్థగురు సాయినాథ్ పురవీ మనోవాసనా ||౬||

అశే బహుత శాహణా పరిణజ్యా గురూంచి కృపా
న తత్స్వహిత త్యాకళే కరిత సే రికామ్యా గపా
జరీ గురుపదా ధరీ సుధృడ భక్తినేతో మనా
సమర్థగురు సాయినాథ్ పురవీ మనోవాసనా ||౭||

గురో వినతిమీ కరీ హృదయమందిరి యా బసా
సమస్తజగ్ హే గురుస్వరుపచీ ఠసో మానసా
ఘడో సతత సత్కృతీ మతిహి దే జగత్పావనా
సమర్థగురు సాయినాథ్ పురవీ మనోవాసనా ||౮||

౧౧. ప్రేమేయా అష్టకాశీ ఫడుని గురువరా ప్రార్ధితీ జే ప్రభాతి
త్యాంచేచిత్తాసిదేతో అఖిలహరునియా భ్రాంతి మీనిత్యశాంతి
ఐసేహే సాయినాథేకధుని సుచవిలే జేవి యాబాలకాశీ
తేవీత్యా కృష్ణపాయీ నముని సవినయే అర్పితో అష్టకాశీ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై.

౧౨. సాయి రహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోంకా పాలన్ కరనా || _౨_ ||
జానా తుమనే జగత్పసారా సబ్ హి ఝూఠ్ జమానా || _౨_ ||
సాయి రహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోంకా పాలన్ కరనా || _౨_ ||
మై అంధాహూ బందా ఆపకా ముఝసే ప్రభు దిఖలానా || _౨_ ||
సాయి రహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోంకా పాలన్ కరనా || _౨_ ||
దాసగణూ కహే అబ్ క్యా బోలు థక్ గయి మేరీ రసనా || _౨_ ||
సాయి రహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోంకా పాలన్ కరనా || _౨_ ||

౧౩. రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మోరే సాయీ
తుమ బిన నహి ముఝే మా బాప్ భాయీ || రహమ్ నజర్ కరో ||

మై అంధా హూ బందా తుమ్హారా |
మై అంధా హూ బందా తుమ్హారా |
మై నాజాను మై నాజాను
మై నాజాను అల్లా ఇలాహి || రహమ్ నజర్ కరో ||

రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మోరే సాయీ
తుమ బిన నహి ముఝే మా బాప్ భాయీ || రహమ్ నజర్ కరో ||

ఖాలీ జమానా మైనే గవాయా |
ఖాలీ జమానా మైనే గవాయా |
సాథీ ఆకిర్ కా సాథీ ఆకిర్ కా
సాథీ ఆకిర్ కా కియా న కోయీ || రహమ్ నజర్ కరో ||

రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మోరే సాయీ
తుమ బిన నహి ముఝే మా బాప్ భాయీ || రహమ్ నజర్ కరో ||

అప్నే మస్‍జిద్ కా ఝాడూ గనూ హై |
అప్నే మస్‍జిద్ కా ఝాడూ గనూ హై |
మాలిక్ హమారే మాలిక్ హమారే
మాలిక్ హమారే తుమ్ బాబా సాయి || రహమ్ నజర్ కరో ||

రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మోరే సాయీ
తుమ బిన నహి ముఝే మా బాప్ భాయీ || రహమ్ నజర్ కరో ||

౧౪. తుజ కాయదే ఉసాపళ్యామీ ఖాయాంతరయో
తుజ కాయదే ఉ సద్గురూమీ ఖాయాంతరీ
మీ దుబళి బటిక నామ్యాచి జాణ శ్రీహరి
మీ దుబళి బటిక నామ్యాచి జాణ శ్రీహరి

ఉచ్ఛిష్ట తులా దేణే హి గోష్ట నా బరియో
ఉచ్ఛిష్ట తులా దేణే హి గోష్టనా బరి
తూ జగన్నాథ్ తు జదేఊ కశిరే భాకరి
తూ జగన్నాథ్ తు జదేఊ కశిరే భాకరి

నకో అంత మదీయ పాహుసఖ్యా భగవంతా శ్రీకాంతా
మధ్యాహ్న రాత్రి ఉలటోని గేలి హి ఆతా అణు చిత్తా
జాహో ఈల్ తుఝారే కాకడా కిరా ఉళాంతరియో
జాహో ఈల్ తుఝారే కాకడా కిరా ఉళాంతరీ
అణతీల్ భక్త నైవేద్యహి నానాపరి
అణతీల్ భక్త నైవేద్య హి నానాపరి

తుజ కాయదే ఉసాపళ్యామీ ఖాయాంతరయో
తుజ కాయదే ఉ సద్గురూమీ ఖాయాంతరీ
మీ దుబళి బటిక నామ్యాచి జాణ శ్రీహరి
మీ దుబళి బటిక నామ్యాచి జాణ శ్రీహరి

౧౫. శ్రీ సద్గురు బాబా సాయీ ఓ
శ్రీ సద్గురు బాబా సాయీ
తుజవాచుని ఆశ్రయ నాహీ భూతలీ
తుజవాచుని ఆశ్రయ నాహీ భూతలీ

మీ పాపి పతిత ధీమందా ఓ
మీ పాపి పతిత ధీమందా
తారణేమలా గురునాథా ఝఢకరీ
తారణేమలా సాయినాథా ఝఢకరీ

తు శాంతి క్షమే చా మేరూ ఓ
తూ శాంతి క్షమే చా నేరూ
తుమి భవర్ణవీచే తారూ గురువరా
తుమి భవర్ణవీచే తారూ గురువరా

గురువరా మజసి పామరా అతా ఉద్ధరా
త్వరితలవలాహి త్వరితలవలాహి
మీ బుడతో భవభయడోహి ఉద్దరా
మీ బుడతో భవభయడోహి ఉద్దరా

శ్రీ సద్గురు బాబా సాయీ ఓ
శ్రీ సద్గురు బాబా సాయీ
తుజవాచుని ఆశ్రయ నాహీ భూతలీ
తుజవాచుని ఆశ్రయ నాహీ భూతలీ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై |

రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్ మహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై |

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram

శ్రీ యంత్రోద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం (Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram) నమామి దూతం రామస్య, సుఖదం చ సురద్రుమం ౹ పీనవృత మహాబాహుం, సర్వశతృ నివారణం ॥ నానారత్న సమాయుక్త, కుండలాది విరాజితం ౹ సర్వదాభీష్ట దాతారం, సతాం వై దృడ...

Shri Saibaba Madhyana Harathi

శ్రీ సాయిబాబా మధ్యాహ్న హారతి (Sri Saibaba Madhyana Harathi) శ్రీ సత్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై చేకొనుమా పంచారతి సాయి బాబా నీకే హారతి ఈయగ హారతి రారే సాయి బాబాకే హారతి భక్తులార రారండి కలసి...

Sri Vamana Stotram

శ్రీ వామన స్తోత్రం (Sri Vamana Stotram) అదితిరువాచ || యజ్ఞేశ యజ్ఞపురుషాచ్యుత తీర్థపాద తీర్థశ్రవశ్శ్రవణ మంగళనామధేయ | ఆపన్నలోకవృజినోపశమోదాఽఽద్య శం నః కృధీశ భగవన్నసి దీననాథః || ౧ || విశ్వాయ విశ్వభవన స్థితి సంయమాయ స్వైరం గృహీత పురుశక్తి...

Rathasapthami Visistatha

రథసప్తమి విశిష్టత (Rathasapthami Visistatha) మాఘ శుక్ల సప్తమిని ‘మహాసప్తమి’ మరియు ‘రథసప్తమి’గా వ్యవహరిస్తారు. సప్తమి అనగా ఏడింటి సముదాయము. అయిదు జ్ఞానేంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఈ ఏడింటిని సప్తమి అని అందురు. ఇంద్రియాణి హయాన్యాహు: మన: ప్రగ్రహ ఏవచ |...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!