శ్రీ విష్ణు శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Sathanama Stotram)

వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినం
జనార్దనం హరిం కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుఢద్వజం|| 1 ||

వరాహం పుండరీకాక్షం నృసింహం నరకాంతకం
అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుం అనంత మజ మవ్యయం|| 2 ||

నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిందం కీర్తి భాజనం
గోవర్ధనోద్దరం దేవం భూధరం భువనేశ్వరం|| 3 ||

వేత్తారం యజ్ఞ పురుషం యజ్ఞేశం యజ్ఞవాహకం
చక్రపాణిం గదాపాణిం శంఖపాణిం నరోత్తమం|| 4 ||

వైకుంఠం దుష్టదమనం భూగర్భం పీతవాసనం
త్రివిక్రమం త్రికాలజ్ఞం త్రిమూర్తిం నందికేశ్వరం|| 5 ||

రామం రామం హయగ్రీవం భీమం రౌద్రం భవోద్భవం
శ్రీపతిం శ్రీధరం శ్రీశం మంగళం మంగళాయుధం|| 6 ||

దామోదరం దయోపేతం కేశవం కేశిసూదనం
వరేణ్యం వరదం విష్ణుం ఆనందం వసుదేవజం|| 7 ||

హిరణ్యరేతసం దీప్తం పురాణం పురుషోత్తమం
సకలం నిష్కళం శుద్ధం నిర్గుణం గుణశాశ్వతం|| 8 ||

హిరణ్య తనుసంకాశం సుర్యాయుత సమప్రభం
మేఘశ్యామం చతుర్బాహు కుశలం కమలేక్షణం|| 9 ||

జ్యోతిరూప మరూపం చ స్వరూపం రూపసంస్థితం
సర్వజ్ఞం సర్వరూపస్థవం సర్వేశం సర్వతో ముఖం|| 10 ||

జ్ఞానం కూటస్థ మచలం జ్ఞానప్రదం పరమం ప్రభుం
యోగీశం యోగనిష్ణాతం యోగినం యోగ రూపిణం|| 11 ||

ఈశ్వరం సర్వభూతానాం వందే భూతమయం ప్రభుం
ఇతి నామశాతం దివ్యం వైష్ణవం ఖలు పాపహం|| 12 ||

వ్యాసేన కథితం పూర్వం సర్వపాప ప్రణాశనం
యఃపఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స భావే ద్వైష్ణవోనరః|| 13||

సర్వ పాపవిశుద్ధాత్మా విష్ణు సాయుజ్య మాప్నుయాత్
చాంద్రాయణ సహస్రాణి కన్యాదాన శతాని చ|| 14 ||

గవాంలక్ష సహస్రాణి ముక్తిభాగీ భావేన్నరః
అశ్వమేధాయుతం పుణ్యం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః|| 15 ||

ఇతి శ్రీ విష్ణు శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!