శ్రీ కృష్ణార్జున కృత శివ స్తుతి: (Sri Krishnarjuna Kruta Shiva Stuti)

నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ చ |
పశూనాం పతయే నిత్యముగ్రాయ చ కపర్దినే ||
మహాదేవాయ భీమాయ త్ర్యంబకాయ చ శాంతయే |
ఈశానాయ మఖఘ్నాయ నమోస్త్వంధక ఘాతినే ||
కుమారా గురవే తుభ్యం నీలగ్రీవాయ వేధసే |
పినాకినే హవిష్యాయ సత్యాయ విభవే సదా ||
విలోహితాయ ధూమ్రాయ వ్యాధాయానపరాజితే |
నిత్యం నీలశిఖండాయ శూలినే దివ్యచక్షుషే ||
హోత్రే పోత్రే త్రినేత్రాయ వ్యాధాయ వసురేతసే |
అచింత్యాయాంబికాభర్త్రే సర్వదేవస్తుతాయ చ ||
వృషధ్వజాయముండాయ జటినే బ్రహ్మచారిణే |
తప్యమానాయ సలిలే బ్రహ్మణ్యాయాజితాయ చ ||
విశ్వాత్మనే విశ్వ సృజే విశ్వమావృత్య తిష్ఠతే |
నమో నమస్తే సేవ్యాయ భూతానాం ప్రభవే సదా ||
బ్రహ్మవక్త్రాయ సర్వాయ శంకరాయ శివాయ చ |
నమోస్తు వాచస్పతయే ప్రజానాం పతయే నమః ||
అభిగమ్యాయ కామ్యాయ స్తుత్యాయార్యాయ సర్వదా |
నమోస్తు దేవదేవాయ మహాభూతధరాయ చ |
నమో విశ్వస్య పతయే పతీనాం పతయే నమః ||
నమో విశ్వస్య పతయే మహతాం పతయే నమః |
నమః సహస్రశిరసే సహస్రభుజమృత్యవే ||
సహస్రనేత్రపాదాయ నమోసంఖ్యేయకర్మణే |
నమో హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యకవచాయ చ |
భక్తానుకంపినే నిత్యం సిద్ధ్యతాం నో వరః ప్రభో ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!