శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Ganesha Pancharatna Stotram)

ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకమ్
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకమ్
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 ||

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరమ్
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరమ్
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || 2 ||

సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరమ్
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరమ్
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || 3 ||

అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనమ్
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ప్ర
పంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణమ్
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్ || 4 ||

నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజమ్
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనమ్
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినామ్
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ || 5 ||

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యో‌న్వహమ్
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతామ్
సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సో‌చిరాత్ |

श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र(Sri Ganesha Pancharatna Stotram in Hindi)

मुदाकरात्त मोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् |
कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् |
अनायकैक नायकं विनाशितेभदैत्यकम् |
नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ||१||

नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् |
नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्धरम् |
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं |
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ||२||

समस्त लोकसंकरं निरस्तदैत्यकुंजरम्|
दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्|
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् |
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्||३||

अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्ति भाजनम् |
पुरारिपूर्व नन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम्|
प्रपंच नाशभीषणं धनंजयादि भूषणम्|
कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ||४||

नितान्तकान्तदन्तकान्ति – मन्तकान्तकात्मजम् |
अचिन्त्य – रुपमन्तहीन – मन्तरायकृन्तनम्|
ह्रदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् |
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्||५||

फलश्रुती
महागणेश पंचरत्नम् आदरेण योन्वहम् |
प्रजल्पति प्रभातके ह्रदि स्मरन् गणेश्वरम् |
अरोगितामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम् |
समाहितायु – रष्टभूतिमभ्युपैति सोSचिरात्| |

इति  श्रीमद आद्य शंकराचार्य विरचित स्तोत्र माला स्तोत्र सम्पूर्णम्

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!