సర్వ దేవ కృత లక్ష్మీ స్తోత్రం (sarva deva krutha lakshmi stotram)

Sarva deva kruta lakshmi stotram

క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమాశీలే పరాత్పరే |
శుద్ధసత్త్వస్వరూపే చ కోపాదిపరివర్జితే || 1 ||

ఉపమే సర్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే |
త్వయా వినా జగత్సర్వం మృతతుల్యం చ నిష్ఫలమ్ || 2 ||

సర్వసంపత్స్వరూపా త్వం సర్వేషాం సర్వరూపిణీ |
రాసేశ్వర్యధిదేవీ త్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః || 3 ||

కైలాసే పార్వతీ త్వం చ క్షీరోదే సింధుకన్యకా |
స్వర్గే చ స్వర్గలక్ష్మీస్త్వం మర్త్యలక్ష్మీశ్చ భూతలే || 4 ||

వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మీర్దేవదేవీ సరస్వతీ |
గంగా చ తులసీ త్వం చ సావిత్రీ బ్రహ్మలోకతః || 5 ||

కృష్ణప్రాణాధిదేవీ త్వం గోలోకే రాధికా స్వయం |
రాసే రాసేశ్వరీ త్వం చ బృందావన వనే వనే || 6 ||

కృష్ణప్రియా త్వం భాండీరే చంద్రా చందనకాననే |
విరజా చంపకవనే శతశృంగే చ సుందరీ || 7 ||

పద్మావతీ పద్మవనే మాలతీ మాలతీవనే |
కుందదంతీ కుందవనే సుశీలా కేతకీవనే || 8 ||

కదంబమాలా త్వం దేవీ కదంబకాననేఽపి చ |
రాజలక్ష్మీః రాజగేహే గృహలక్ష్మీర్గృహే గృహే || 9 ||

ఇత్యుక్త్వా దేవతాస్సర్వాః మునయో మనవస్తథా |
రురుదుర్నమ్రవదనాః శుష్కకంఠోష్ఠ తాలుకాః || 1౦ ||

ఇతి లక్ష్మీస్తవం పుణ్యం సర్వదేవైః కృతం శుభం |
యః పఠేత్ప్రాతరూత్థాయ స వై సర్వం లభేద్ధ్రువమ్ || 11 ||

అభార్యో లభతే భార్యాం వినీతాం సుసుతాం సతీం |
సుశీలాం సుందరీం రమ్యామతిసుప్రియవాదినీమ్ || 12 ||

పుత్రపౌత్రవతీం శుద్ధాం కులజాం కోమలాం వరాం |
అపుత్రో లభతే పుత్రం వైష్ణవం చిరజీవినమ్ || 13 ||

పరమైశ్వర్యయుక్తం చ విద్యావంతం యశస్వినం |
భ్రష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం భ్రష్టశ్రీర్లభతే శ్రియమ్ || 14 ||

హతబంధుర్లభేద్బంధుం ధనభ్రష్టో ధనం లభేత్ |
కీర్తిహీనో లభేత్కీర్తిం ప్రతిష్ఠాం చ లభేద్ధ్రువమ్ || 15 ||

సర్వమంగలదం స్తోత్రం శోకసంతాపనాశనం |
హర్షానందకరం శశ్వద్ధర్మ మోక్షసుహృత్ప్రదమ్ || 16 ||

ఇతి సర్వ దేవ కృత లక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!