షోడశ నామ కేతు స్తోత్రం (Shodasha Nama Ketu Stotram)

మృత్యు పుత్ర శ్శిఖీ కేతుశ్చానలోల్పు త మాపధృత్
బహురూపో ధ ధూమ్రాభశ్వేతః  కృష్ణశ్చ పీతద్రుత్
ఛాయారూపో ధ్వజః పుచ్చో జగత్ప్రళయ కృత్సధా
అదృ ష్ట రూపో ధృష్టశ్చ జంతూనాం భయ కారకః
నామ న్యే తాని కేతోశ్చన్యిం యః ప్రయతం పటేత్
కేతు పీడా నతశ్యాస్తి సర్పచోరాగ్ని భిర్బయం

Mr̥uthyu puthra śikhī kētuśchāanalōlpu tha maāpadhr̥uth
bahurūpō dha dhoomrabhaśhwētaḥ kr̥uṣhṇaścha pīthadruth
chāayārūpō dhwajaḥ pucchō jagatpraḷaya kr̥uthsadhā
adr̥uṣṭa rūpō dhr̥uṣṭhaścha janthūnaāṁ bhaya kārakaḥ
nāma nyēthāni kētōśchanyim yaḥ prayathaṁ paṭēth
kētu peeḍaā nathaśhyāasthi sarpachōrāgni bhirbayaṁ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!