దధి వామన స్తోత్రం (Dadhi Vamana Stotram)

హేమాద్రి శిఖరాకారం శుద్ధ స్ఫటిక సన్నిభం
పూర్ణ చంద్రనిభం దేవం ద్విభుజం స్మరేత్ || 1 ||

పద్మాసనస్థం దేవేశం చంద్ర మండల మధ్యగం
జ్వలత్ కాలానల ప్రఖ్యం తటిత్కోటి సమ ప్రభమ్ || 2 ||

సూర్య కోటి ప్రతీకాశం చంద్ర కోటి సుశీతలం
చంద్ర మండల మధ్యస్థం విష్ణుమవ్యయ మచ్యుతమ్ || 3 ||

శ్రీవత్స కౌస్తుభోరస్కం దివ్య రత్న విభూషితం
పీతాంబర ముదారాంగం వనమాలా విభూషితమ్ || 4 ||

సుందరం పుండరీకాక్షం కిరీటేన విరాజితం
షోడశ స్త్రీ పరీవృతం అప్సరో గణ సేవితమ్ || 5 ||

సనకాది మునిగణైః స్తూయమానం సమన్తతః
ఋక్యజుస్సామాధర్వైర్గీయమానం జనార్దనమ్ || 6 ||

చతుర్ముఖాద్యైః దేవేశైః స్తోత్రారాధన తత్పరైః
త్ర్యంబకో మహాదేవో నృత్యతే యస్య సన్నిధౌ || 7 ||

దధి మిశ్రాన్న కబలం రుక్మపాత్రం చ దక్షిణే
కరే తు చింతయేద్వామే పీయూషమమలం సుధీః || 8 ||

సాధకానాం ప్రయచ్ఛంతం అన్న పాన మనుత్తమం
బ్రాహ్మీ ముహూర్తేచోత్థాయ ధ్యాయేద్దేవ మధోక్షజమ్ || 9 ||

అతి సువిమల గాత్రం రుక్మ పాత్రస్థమన్నం
సులలిత దధి ఖండం పాణినా దక్షిణేన
కలశ మమృత పూర్ణం వామ హస్తే దధానం
తరతి సకల దుఃఖాద్వామనం భావయేద్యః || 10 ||

క్షీర మన్న మన్నదాతా లభేదన్నాద యేవ చ
పురస్తా దన్న మాప్నోతి పునరావృతి వర్జితమ్
ఆయురారోగ్య మైశ్వర్యం లభతే చాన్న సంపదః || 11 ||

ఇదం స్తోత్రం పటేద్యస్తు ప్రాతః కాలే ద్విజోత్తమః
అక్లేశాదన్నసిద్ధ్యర్థం జ్ఞాన సిద్ధ్యర్థమేవ చ || 12 ||

అభ్ర శ్శ్యామ శుభ్ర యజ్ఞోపవీతీ సత్కౌపీనః పీత కృష్ణాజిన శ్రీః
ఛత్రీ దండీ పుండరీకాయతాక్షః పాయాద్దేవో వామనో బ్రహ్మచారీ || 13 ||

అజిన దండ కమండలు మేఖలా రుచిర పావన వామన మూర్తయే
మిత జగత్త్రితయాయ జితారయే నిగమ వాక్పటవే వటవే నమః || 14 ||

శ్రీ భూమి సహితం దివ్యం ముక్తామణి విభూషితం
నమామి వామనం విష్ణుం భుక్తి ముక్తి ఫల ప్రదమ్ || 15 ||

వామనో బుద్ధి దాతా చ ద్రవ్యస్థో వామనః స్మృతః
వామన స్తారకోభాభ్యాం వామనాయ నమో నమః || 16 ||

ఇతి శ్రీ దధి వామన స్తోత్రం సంపూర్ణం

Dadhi Vamana Stotram in Hindi

हेमाद्रिशिखराकारं शुद्धस्फटिकसन्निभम् ।
पूर्णचन्द्रनिभं देवं द्विभुजं वामनं स्मरेत् ॥१॥

पद्मासनस्थं देवेशं चन्द्रमण्डलमध्यगम्।
ज्वलत्कालानलप्रख्यं तडित्कॊटिसमप्रभम् ॥२॥

सुर्यकॊटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्।
चन्द्रमण्डलमध्यस्थं विष्णुमव्ययमच्युतम् ॥३॥

श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं दिव्यरत्नविभूषितम्।
पीतांबरमुदाराङ्गं वनमालाविभूषितम् ॥४॥

सुन्दरं पुण्डरीकाक्षं किरीटेन विराजितम्।
षोडशस्त्रीयुतं संयगप्सरोगणसेवितम् ॥५॥

ऋग्यजुस्सामाथर्वाद्यैः गीयमानं जनार्दनम्।
चतुर्मुखाद्यैः देवेशैः स्तोत्राराधनतत्परैः ॥६॥

सनकाद्यैः मुनिगणैः स्तूयमानमहर्निशम्।
त्रियंबको महादेवो नृत्यते यस्य सन्निधौ॥७॥

दधिमिश्रान्नकवलं रुक्मपात्रं च दक्षिणे।
करे तु चिन्तयेद्वामे पीयूषममलं सुधीः ॥८॥

साधकानाम् प्रयच्छन्तं अन्नपानमनुत्तमम्।
ब्राह्मे मुहूर्तेचोत्थाय ध्यायेद्देवमधोक्षजम् ॥९॥

अतिसुविमलगात्रं रुक्मपात्रस्थमन्नम् सुललितदधिभाण्डं पाणिना दक्षिणेन ।
कलशममृतपूर्णं वामहस्ते दधानं तरति सकलदुःखान् वामनं भावयेद्यः ॥१०॥

क्षीरमन्नमन्नदाता लभेदन्नाद एव च।
पुरस्तादन्नमाप्नोति पुनरावर्तिवर्जितम् ॥११॥

आयुरारोग्यमैश्वर्यं लभते चान्नसंपदः।
इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु प्रातःकाले द्विजोत्तमः ॥१२॥

अक्लेशादन्नसिध्यर्थं ज्ञानसिध्यर्थमेव च।
अभ्रश्यामः शुद्धयज्ञोपवीती सत्कौपीनः पीतकृष्णाजिनश्रीः
छ्त्री दण्डी पुण्डरीकायताक्षः पायाद्देवो वामनो ब्रह्मचारी ॥१३॥

अजिनदण्डकमण्डलुमेखलारुचिरपावनवामनमूर्तये।
मितजगत्त्रितयाय जितारये निगमवाक्पटवे वटवे नमः॥१४॥

श्रीभूमिसहितं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम्।
नमामि वामनं विष्णुं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥१५॥

वामनो बुद्धिदाता च द्रव्यस्थो वामनः स्मृतः।
वामनस्तारकोभाभ्यां वामनाय नमो नमः ॥१६॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!