శ్రీ  సిద్దేశ్వరి దేవి కవచం (Sri Siddeshwari Devi Kavacham)

సంసారతారణీ సిద్దా పూర్వశ్యామ్‌ పాతుమాంసదా బ్రాహ్మణి పాతు చాగ్నేయం దక్షిణే దక్షిణ్‌ ప్రియా || 1 ||

నేకృత్యాంచండముండాచ పాతుమాం సర్వతాసదా త్రిరూప సాంతాదేవి ప్రతీక్షం పాతుమాం సదా || 2 ||

వాయువ్యం త్రిపురాపాతు హైతురే రుద్రనాయక ఈశానేపదంనేత్రాచ పాతు ఊర్ద్వ త్రిలింగకా || 3 ||

దక్షపార్శేవే మహామాయా వామపార్శ్వే హరప్రియా మస్తకంపాతుమేదేవీ సదాసిద్ధ మనోహర || 4 ||

బాలంమే పాతు రుద్రాణి నేత్రే భువనసుందరీ సర్వతా పాతుమే వాక్యం సదా త్రిపురసుందరీ || 5 ||

శృశానే ఖైరవీపాతు స్కందౌమేసర్వతాస్వయం, ఉగ్రపార్శ్వే మహాబ్రాహ్మ్‌ హస్తారక్షతు చాంబికా || 6 ||

హృదయంపాకు వజ్రాంగీ నిమ్న నాభిర్‌ నాభిస్తరే ఆగతాపరమేశనీ పరమానంద విగ్రహ || 7 ||

ప్రిస్తధా కుముదాపాతు సర్వతా సర్వదా వతాత్‌ గోపనీయం సదాదేవీ న కాస్మైచిత్‌ ప్రకాశయేత్‌ || 8 ||

యకశ్యత్‌ రినూయాదేవ్‌ తత్కవచం బైరవోద్రితం సంగ్రామే సంజయేత్‌ శత్రూం మాతంగ్‌ మివ్‌ కేసరీ || 9 ||

నాశస్త్రాణి నచఅస్త్రాణి తద్దేహే ప్రవేశంతి వేయ్‌ స్మశానే ప్రాంతారే దుర్గే ఘోరే నిగృంధనే || 10 ||

నౌకాయాం గిరి దుర్లేచ సంకటే ప్రాణసంశయే మంత్ర తంత్ర భయే ప్రాప్తే విష్వహినీ భయేషు చా || 11 ||

దుర్గతి సంత్రాసేత్‌ ఘోరం ప్రయాతి కమలాపాదం వంద్యవకాక్‌ వంధ్యా వామృతావస్తాచ యాంగనా || 12 ||

శృత్వా స్తోత్రం లభేత్‌ పుత్రం నశినిదానం చిరుజీవితం గురౌ మంత్రా తధా దేవీ వందనే యశ్య శోతమా || 13 ||

ధీర్యస్య సమతామేతి తస్య సిద్దిర్న సంక్షయ || 14 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!