Home » Ashtothram » Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu)

 1. ఓం గరుడాయ నమః
 2. ఓం వైనతేయాయ నమః
 3. ఓం ఖగపతయే నమః
 4. ఓం కాశ్యపాయ నమః
 5. ఓం అగ్నయే నమః
 6. ఓం మహాబలాయ నమః
 7. ఓం తప్తకాన్చనవర్ణాభాయ నమః
 8. ఓం సుపర్ణాయ నమః
 9. ఓం హరివాహనాయ నమః
 10. ఓం ఛన్దోమయాయ నమః || 10 ||
 11. ఓం మహాతేజసే నమః
 12. ఓం మహోత్సహాయ నమః
 13. ఓం మహాబలాయ నమః
 14. ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
 15. ఓం విశ్ణుభక్తాయ నమః
 16. ఓం కున్దేన్దుధవళాననాయ నమః
 17. ఓం చక్రపాణిధరాయ నమః
 18. ఓం శ్రీమతే నమః
 19. ఓం నాగారయే నమః
 20. ఓం నాగభూశణాయ నమః || 20 ||
 21. ఓం విగ్యానదాయ నమః
 22. ఓం విశేశగ్యాయ నమః
 23. ఓం విద్యానిధయే నమః
 24. ఓం అనామయాయ నమః
 25. ఓం భూతిదాయ నమః
 26. ఓం భువనదాత్రే నమః
 27. ఓం భూశయాయ నమః
 28. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
 29. ఓం సప్తఛన్దోమయాయ నమః
 30. ఓం పక్శిణే నమః || 30 ||
 31. ఓం సురాసురపూజితాయ నమః
 32. ఓం గజభుజే నమః
 33. ఓం కచ్ఛపాశినే నమః
 34. ఓం దైత్యహన్త్రే నమః
 35. ఓం అరుణానుజాయ నమః
 36. ఓం అమ్ఱుతాంశాయ నమః
 37. ఓం అమ్ఱుతవపుశే నమః
 38. ఓం ఆనన్దనిధయే నమః
 39. ఓం అవ్యయాయ నమః
 40. ఓం నిగమాత్మనే నమః || 40 ||
 41. ఓం నిరాహారాయ నమః
 42. ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయ నమః
 43. ఓం నిరవ్యాయ నమః
 44. ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
 45. ఓం పరస్మైజ్యోతిశే నమః
 46. ఓం పరాత్పరతరాయ నమః
 47. ఓం పరస్మై నమః
 48. ఓం శుభాన్గాయ నమః
 49. ఓం శుభదాయ నమః
 50. ఓం శూరాయ నమః || 50 ||
 51. ఓం సూక్శ్మరూపిణే నమః
 52. ఓం బ్ఱుహత్తనవే నమః
 53. ఓం విశాశినే నమః
 54. ఓం విదితాత్మనే నమః
 55. ఓం విదితాయ నమః
 56. ఓం జయవర్ధనాయ నమః
 57. ఓం దార్డ్యాన్గాయ నమః
 58. ఓం జగదీశాయ నమః
 59. ఓం జనార్దనమఃాధ్వజాయ నమః
 60. ఓం సతాంసన్తాపవిచ్ఛేత్రే నమః || 60 ||
 61. ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః
 62. ఓం కల్యాణదాయ నమః
 63. ఓం కాలాతీతాయ నమః
 64. ఓం కలాధరసమప్రభాయ నమః
 65. ఓం సోమపాయ నమః
 66. ఓం సురసన్ఘేశాయ నమః
 67. ఓం యగ్యాన్గాయ నమః
 68. ఓం యగ్యభూశణాయ నమః
 69. ఓం మహాజవాయ నమః
 70. ఓం జితామిత్రాయ నమః || 70 ||
 71. ఓం మన్మథప్రియబాన్ధవాయ నమః
 72. ఓం శన్ఖభ్ఱుతే నమః
 73. ఓం చక్రధారిణే నమః
 74. ఓం బాలాయ నమః
 75. ఓం బహుపరాక్రమాయ నమః
 76. ఓం సుధాకుంభధరాయ నమః
 77. ఓం ధీమతే నమః
 78. ఓం దురాధర్శాయ నమః
 79. ఓం దురారిఘ్నే నమః
 80. ఓం వజ్రాన్గాయ నమః || 80 ||
 81. ఓం వరదాయ నమః
 82. ఓం వన్ద్యాయ నమః
 83. ఓం వాయువేగాయ నమః
 84. ఓం వరప్రదాయ నమః
 85. ఓం వినుతానన్దనాయ నమః
 86. ఓం శ్రీదాయ నమః
 87. ఓం విజితారాతిసన్కులాయ నమః
 88. ఓం పతద్వరిశ్ఠరాయ నమః
 89. ఓం సర్వేశాయ నమః
 90. ఓం పాపఘ్నే నమః || 90 ||
 91. ఓం పాపనాశనాయ నమః
 92. ఓం అగ్నిజితే నమః
 93. ఓం జయఘోశాయ నమః
 94. ఓం జగదాహ్లాదకారకాయ నమః
 95. ఓం వజ్రనాసాయ నమః
 96. ఓం సువక్త్రాయ నమః
 97. ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః
 98. ఓం మదభన్జనాయ నమః
 99. ఓం కాలగ్యాయ నమః
 100. ఓం కమలేశ్టాయ నమః || 100 ||
 101. ఓం కలిదోశనివారణాయ నమః
 102. ఓం విద్యున్నిభాయ నమః
 103. ఓం విశాలాన్గాయ నమః
 104. ఓం వినుతాదాస్యవిమోచనాయ నమః
 105. ఓం స్తోమాత్మనే నమః
 106. ఓం త్రయీమూర్ధ్నే నమః
 107. ఓం భూమ్నే నమః
 108. ఓం గాయత్రలోచనాయ నమః
 109. ఓం సామగానరతాయ నమః
 110. ఓం స్రగ్వినే నమః || 110 ||
 111. ఓం స్వచ్ఛన్దగతయే నమః
 112. ఓం అగ్రణ్యే నమః
 113. ఓం శ్రీ పక్శిరాజపరబ్రహ్మణే నమః || 113 ||

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali in English

 1. om garuDAya namaha
 2. om vainateyAya namaha
 3. om khagapataye namaha
 4. om kashyapaya namaha
 5. om Agnaye namaha
 6. om Mahabalaya namaha
 7. om taptakanchanavarNAbhAya namaha
 8. om suparnaya namaha
 9. om harivahanaya namaha
 10. om Chandomayaya namaha | | 10 | |
 11. om mahAtejase namaha
 12. om mahotsahAya namaha
 13. om mahAbalAya namaha
 14. om brahmaNyAya namaha
 15. om vishNubhaktAya namaha
 16. om kundendudhavaLAnanAya namaha
 17. om chakrapANidharAya namaha
 18. om shrlmate namaha
 19. om nAgAraye namaha
 20. om nAgabhUshaNAya namaha | | 20 | |
 21. om vigyAnadAya namaha
 22. om visheshagyAya namaha
 23. om vidyAnidhaye namaha
 24. om anAmayAya namaha
 25. om bhUtidAya namaha
 26. om bhuvanadAtre namaha
 27. om bhUshayAya namaha
 28. om bhaktavatsalAya namaha
 29. om saptaChandomayAya namaha
 30. om pakshiNe namaha | | 30 | |
 31. om surAsurapUjitAya namaha
 32. om gajabhuje namaha
 33. om kacChapAshine namaha
 34. om daityahantre namaha
 35. om aruNAnujAya namaha
 36. om amRutAMshAya namaha
 37. om amRutavapushe namaha
 38. om Anandanidhaye namaha
 39. om avyayAya namaha
 40. om nigamAtmane namaha | | 40 | |
 41. om nirAhArAya namaha
 42. om nistraiguNyAya namaha
 43. om niravyAya namaha
 44. om nirvikalpAya namaha
 45. om parasmaijyotishe namaha
 46. om parAtparatarAya namaha
 47. om parasmai namaha
 48. om shubhAngAya namaha
 49. om shubhadAya namaha
 50. om shUrAya namaha || 50 ||
 51. om sUkshmarUpiNe namaha
 52. om bRuhattanave namaha
 53. om vishAshine namaha
 54. om viditAtmane namaha
 55. om viditAya namaha
 56. om jayavardhanAya namaha
 57. om dArDyAngAya namaha
 58. om jagadlshAya namaha
 59. om janArdanamahAdhvajAya namaha
 60. om satAMsantApavicChetre namaha || 60 ||
 61. om jarAmaraNavarjitAya namaha
 62. om kalyANadAya namaha
 63. om kAIAtltAya namaha
 64. om kalAdharasamaprabhAya namaha
 65. om somapAya namaha
 66. om surasangheshAya namaha
 67. om yagyAngAya namaha
 68. om yagyabhUshaNAya namaha
 69. om mahAjavAya namaha
 70. om jitAmitrAya namaha || 70 ||
 71. om manmathapriyabAndhavAya namaha
 72. om shankhabhRute namaha
 73. om chakradhAriNe namaha
 74. om bAlAya namaha
 75. om bahuparAkramAya namaha
 76. om sudhAkuMbhadharAya namaha
 77. om dhlmate namaha
 78. om durAdharshAya namaha
 79. om durArighne namaha
 80. om vajrAngAya namaha || 80 ||
 81. om varadAya namaha
 82. om vandyAya namaha
 83. om vAyuvegAya namaha
 84. om varapradAya namaha
 85. om vinutAnandanAya namaha
 86. om shrldAya namaha
 87. om vijitArAtisankulAya namaha
 88. om patadvarishTharAya namaha
 89. om sarveshAya namaha
 90. om pApaghne namaha || 90 ||
 91. om pApanAshanAya namaha
 92. om agnijite namaha
 93. om jayaghoshAya namaha
 94. om jagadAhlAdakArakAya namaha
 95. om vajranAsAya namaha
 96. om suvaktrAya namaha
 97. om shatrughnAya namaha
 98. om madabhanjanAya namaha
 99. om kAlagyAya namaha
 100. om kamaleshTAya namaha || 100 ||
 101. om kalidoshanivAraNAya namaha
 102. om vidyunnibhAya namaha
 103. om vishAlAngAya namaha
 104. om vinutAdAsyavimochanAya namaha
 105. om stomAtmane namaha
 106. om traylmUrdhne namaha
 107. om bhUmne namaha
 108. om gAyatralochanAya namaha
 109. om sAmagAnaratAya namaha
 110. om sragvine namaha || 110 ||
 111. om svacChandagataye namaha
 112. om agraNye namaha

om shrlpakshirAjaparabrahmaNe namaha

Kali Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ కాళీకారాది నామశతాష్టక నామావలీ (Kali Ashtottara Shatanamavali) ఓం కాల్యై నమః । ఓం కపాలిన్యై నమః । ఓం కాన్తాయై నమః । ఓం కామదాయై నమః । ఓం కామసున్దర్యై నమః । ఓం కాలరాత్రయై నమః...

Sri Sudarsana Ashtottara Sathanamavali

శ్రీ సుదర్శన అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Sudarsana Ashtottara Sathanamavali) ఓం సుదర్శనాయ నమః ఓం చక్రరాజాయ నమః ఓం తేజోవ్యూహాయ నమః ఓం మహాద్యుతయే నమః ఓం సహస్రబాహవే నమః ఓం దీప్తాంగాయ నమః ఓం అరుణాక్షాయ నమః ఓం...

Sri Saraswati Ashtottaram

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి () ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహా మయాయై నమః ఓం వరప్రదాయై నమః ఓం శ్రీ ప్రదాయై నమః ఓం శ్రీ పద్మానిలయాయై నమః ఓం పద్మాక్ష్యై నమః ఓం...

Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali) ఓం వేంకటేశాయ నమః ఓం శ్రీనివాసాయ నమః ఓం లక్ష్మీ పతయే నమః ఓం అనామయాయ నమః ఓం అమృతాంశాయ నమః ఓం జగద్వంద్యాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!