శ్రీ వారాహి అనుగ్రహాష్టకం(Sri Varahi Anugraha Ashtakam)

ఈశ్వర ఉవాచ
మాతర్జగద్రచన-నాటక-సూత్రధార
స్త్వద్రూపమాకలయితుం పరమార్థతోయమ్ ।
ఈశోప్యమీశ్వరపదం సముపైతి తాదృక్
కోన్యః స్తవం కిమివ తావకమాదధాతు ॥ ౧॥

నామాని కిన్తు గృణతస్తవ లోకతుణ్డే
నాడమ్బరం స్పృశతి దణ్డధరస్య దణ్డః ।
యల్లేశలమ్బిత-భవామ్బునిధిర్యతో యత్
త్వన్నామసంసృతిరియం నను నః స్తుతిస్తే ॥ ౨॥

త్వచ్చిన్తనాదర-సముల్లసదప్రమేయా
నన్దోదయాత్ సముదితః స్ఫుటరామహర్షః ।
మాతర్నమామి సుదినాని సదేత్యముం త్వా
మభ్యర్థయేర్థమితి పూరయతాద్ దయాలో ॥ ౩॥

ఇన్ద్రేన్దుమౌలి విజి కేశవమౌలిరత్న
రోచిశ్చయోజ్జ్వలిత పాదసరోజయుగ్మే ।
చేతో మతౌ మమ సదా ప్రతివిమ్బితా త్వం
భూయా భవాని విదధాతు సదోరుహారే ॥ ౪ ॥

లీలోద్ధృతక్షితితలస్య వరాహమూర్తే-
ర్వారాహమూర్తిరఖిలార్థకరీ త్వమేవ ।
ప్రాలేయరశ్మిసుకలోల్లసితావతంసా
త్వం దేవి వామతనుభాగహరా రహస్య ॥ ౫॥

త్వామమ్బ తప్తకన కోజ్జ్వలకాన్తిమన్త-
ర్యే చిన్తయన్తి యువతీతనుమాగలాన్తామ్ ।
చక్రాయుధత్రినయనామ్బరపోతృవక్‍త్రాం
తేషాం పదామ్బుజయుగం ప్రణమన్తి దేవాః ॥ ౬॥

త్వత్సేవనస్ఖలిత పాపచయస్య ఘాస-
ర్మోక్షోఽపి యత్ర న సతాం గణనానుఫైతి ।
దేవాసురోరగనృపాలనమస్య పాద-
స్తత్ర శ్రియః పటుగిరః కియషేవమస్తు ॥ ౭॥

కిం దుష్కరం త్వయి మనోవిషయం గతాయాం
కిం దుర్లభం త్వయి విధానవదర్చితాయామ్ ।
కిం దుష్కరం త్వయి సకృత్స్మృతిమాగతాయాం
కిం దుర్జయం త్వయి కృతస్తుతివాదపుసామ్ ॥ ౮॥

ఇతి శ్రీ వారాహే దేవీ అనుగ్రహాష్టకం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!