శ్రీ గణేశ పంచచామర స్తోత్రం (Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram)

నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం
నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్
త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి
మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశాం కరే

గణేశ్వరః కృపానిధిర్జగత్పతిః పరాత్పరః
ప్రభుస్స్వలీల యాభవచ్ఛివాన్మదావళాననః
గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు
ప్రపూజయంతి దేహినస్సమాప్నువంతి చేప్సితమ్

చతుఃపుమర్థదాయిభిశ్చతుష్కరైర్విలంబినా
సహోదరేణ సోదరేణ పద్మజాండసంతతేః
పదద్వయేన చాపదాం నివారకేణ భాసురాం
భజే భవాత్మజం ప్రభుం ప్రసన్నవక్త్రమద్వయమ్

బలిష్ఠమూషకాదిరాజపృష్ఠనిష్ఠవిష్టర-
ప్రతిష్ఠితంగణప్రబర్హ పారమేష్ఠ్యశోభితమ్
గరిష్ఠమాత్మభక్తకార్యవిఘ్నవర్గభంజనే
పటిష్ఠమాశ్రితావనే భజామి విఘ్ననాయకమ్

భజామి శూర్పకర్ణమగ్రజం గుహస్య శంకరా-
త్మజం గజాననం సమస్తదేవబృందవందితమ్
మహాంతరాయ శాంతిదం మతిప్రదం మనీషిణాం
గతిం శ్రుతిస్మృతిస్తుతం గణేశ్వరం మదీశ్వరమ్

యదంఘ్రిపల్లవస్మృతిర్నిరంతరాయ సిద్ధిదా
యమేవ బుద్ధిశాలినస్స్మరంత్యహర్నిశం హృది
యమాశ్రితస్తరత్యలంఘ్య కాలకర్మబంధనం
తమేవచిత్సుఖాత్మకం భజామి విఘ్ననాయకమ్

కరాంబుజస్ఫురద్వరాభయాక్షసూత్ర పుస్తక
సృణిస్సబీజపూరకంజపాశదంత మోదకాన్
వహన్కిరీటకుండలాది దివ్యభూషణోజ్జ్వలో
గజాననో గణాధిపః ప్రభుర్జయత్యహర్నిశమ్

గిరీంద్రజామహేశయోః పరస్పరానురాగజం
నిజానుభూతచిత్సుఖం సురైరుపాస్యదైవతమ్
గణేశ్వరం గురుం గుహస్య విఘ్నవర్గఘాతినం
గజాననం భజామ్యహం నదైవమన్యమాశ్రయే

గణేశపంచచామరస్తుతిం పఠధ్వమాదరాత్
మనీషితార్థదాయకం మనీషిణః కలౌయుగే
నిరంతరాయ సిద్ధిదం చిరంతనోక్తిసమ్మతం
నిరంతరం గణేశభక్తి శుద్ధచిత్తవృత్తయః

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!