Home » Ashtakam » Sri Siva Ashtakam

Sri Siva Ashtakam

శ్రీ శివ అష్టకం (Sri Siva Ashtakam)

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వానాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజం
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే! || 1 ||

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం
జటాజూట గంగాతరంగై ర్విశాలం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 2 ||

ముదామాకరం మండనం ముండయంతం మహామండలం భస్మభూషా దారంతమ్
అనాదిం హ్యపారం మహామోహరూపం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 3 ||

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాపనాశనం సదా సుప్రకాశం
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 4 ||

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్థదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదా సన్న గేహం
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభి ర్వంద్యమానం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 5 ||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దథానం పదామ్భోజ నమ్రాయ కామం దధానం
బలీవర్దమానం సురాణాం ప్రధానం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 6 ||

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానంద పాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రం
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్ఛరిత్రం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 7 ||

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 8 ||

స్వయం యః ప్రభాతే నర శ్శూలపాణేః పఠేత్ స్త్రోత్రరత్నం త్విహ ప్రాప్యరత్నం
సుపుత్రం సుభాగ్యం సుమిత్రం కళత్రం విచిత్రై స్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి || 9 ||

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *