శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ స్తుతి (Sri Rathnagarbha Ganesha Stuti)

వామదేవ తనూభవం నిజవామభాగ నమాశ్రితం
వల్లభామాశ్లిష్య తన్యుఖ వల్లు వీక్షణ దీక్షితం
వాతనంధన వామ్చితార్ధ విదాయినీం సుఖదాయనం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణం || 1 ||

కారణం జగతాం కలాధర ధారణం శుభకారిణం
కాయకాంతి జితారుణం కృతభక్త పాపవిదారిణం
వాదివాక్పహకారిణం వారాణసీ సంచారినం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణం || 2 ||

మొహసాగర తారకం మాయావి కుహనా వారకం
మృత్యుభయ పరిహారికం రివు కృత్యదోష నివారకం
పూజ కాశాపూరకం పుణ్యార్ద సత్కృతి కారకం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణం || 3 ||

అఖుదైత్య రధాంగ మరుణ మయూఖ మర్దిసుఖార్ధినం
శేఖరికృత చంద్రరేఖ ముదార సుగుణ మధారుణం
శ్రిఖనిం శ్రితభక్త నిర్జర శాఖినం లేఖాననం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణం || 4 ||

తుంగ మూషిక వాహనం పురపుంగవాది విమోహనం
మంగలాయతనం మహాజన భంగశాంతి విధాయినం
అంగజాంతక నందనం సుఖభ్రుంగ పద్మోధచందనం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణం || 5 ||

రాఘవేశ్వర రక్షకం రక్షాఘ దక్షణ శిక్షకం
శ్రీఘ్రనం శ్రిత మౌని వచ నమోఘతా సంపాదనం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణం || 6 ||

కంచన శ్రుతి గోప్య భావ మకించనాం శ్చ దయార సై
స్సించితా నిజవీక్షనేన సమంచితార్ద సుఖాస్పధం
పంచవక్త్ర సుతం సురద్వి ద్వంచనా ధృత కౌశలం
వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణం || 7 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!