శ్రీ వరుణ స్తుతి (Sri Varuna Stuthi)

వరుణంచ ప్రవక్ష్యామి పాశహస్తం మహాలం
శంఖస్ఫటిక వర్ణాభం సిత హారాంబరావృతం
సముత్పతంతు ప్రదిశోనభస్వతీః
సర్వా ఆపః పృధివీంతర్పయంతు
అపాంరసాః ఓషధీన్ జీవయంతు
వర్ధంతు చౌషధయో విశ్వరూపాః
వరుణను గ్రహాత్సర్వం జీవశక్తిర్వివర్ధతు
భూమింసించతు పర్జన్యః పయసాపూర్ణ రూపిణా
జీవశక్తి వివృద్ధ్యర్ధం ఓషధీనాం చ వృద్ధయే
మరుద్భిః ప్రచ్యుతా మేఘావర్షంతు పృధివీమను
జలం ప్రాణం చామృతంచ జీవితం దేహిదేహినాం
మరుద్భిః ప్రచ్యుతా మేఘావర్షంతు పృధివీమను
ప్రజాపతిః సలిలదః వరుణోయాదపాంపతిః
మరుద్భిః ప్రచ్యుతా మేఘావర్షంతు పృధివీమను
ఆనందదో వర్షతు మేఘ వృందః
ఆనందదాజలధరా స్సంతతం భవంతు
ఆనందదోవుణ ఏష సదాస్తుమహ్యం
ఆనందినీ రోషధయోభవంతు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!