ఇంద్ర కృత శ్రీ సురభి స్తోత్రం (Sri Surabhi Devi Stotram)
కామధేను స్తోత్రం (Kamadhenu Stotram)

Sri Surabhi devi Stotramనమో దేవ్యై మహా దేవ్యై సురాభయైచ నమో నమః
గవాంబీజ స్వరూపాయ నమస్తే జగదంబికే ||

నమో రాధ ప్రియయైచ పద్మాంశాయై నమో నమః
నమః కృష్ణ ప్రియాయై చ గవాం మాత్రే నమో నమః ||

కల్పవృక్ష స్వరూపాయై పాద్మాక్షే సర్వ సంపదామ్
శ్రీ దాయె ధన ధాయై చ బుద్ద్ధి దాయై నమో నమః ||

శుభ దాయై ప్రసన్నయై గోప్రదయై నమో నమః
యశోదాయై సౌక్యదాయై దర్మజ్ఞాయై నమో నమః ||

ఇధ స్తోత్రం మహా పుణ్యంభక్త యుక్తస్చ యః పటేత్
సాగోమాన్ ధనవాంశ్చైవ కీర్తిమాన్ పుణ్య వాన్ భవేత్ ||

నుస్నాతః సర్వ తీర్ధే షు సర్వ యగ్నేతు దీక్షితః
ఇహ లోకే సుఖం చుక్‌త్వా యాం థ్యంతేకృష్ణ మందిరం ||

సుచిరం సవసే త్తత్ర కురుతే కృష్ణ సేవనం
నపునర్చ వనంతస్య బ్రహ్మపుత్ర భవే భవేత్ ||

కామధేనువుకి మీరు పూజ చేయాలి అంటే కామదేనువు విఘ్రహం పెట్టుకొని పూజించాలి. అందుకొని మీకు కామధేనువు విగ్రహం కావాలంటే కింద ఉన్న బొమ్మను క్లిక్ చేసి కొనుక్కోండి….. కామదేనువును పూజించుకోండి….మంచి జరుగుతుంది…..

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!