సర్ప ప్రార్ధనా (Sarpa Prarthana)

బ్రహ్మ లోకేచ సర్పః శేషనాగ పురోగమః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 1 ||

విష్ణు లోకే చ యేసర్పః వాసుకి ప్రముకాస్చయే:
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 2 ||

రుద్రలోకే చ యేసర్పః తక్షక ప్రముఖాస్థధా |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 3 ||

ఖాండవస్య తథాదాహే స్వర్గం యే చ సమాశ్రితాః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 4 ||

సర్పసత్రేయే సర్పాః ఆస్తికేన చరక్షితాః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 5 ||

ప్రళయే చైవ యే సర్పః కర్కోట ప్రముఖాశ్యయే |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 6 ||

ధర్మలోకేచయే సర్పాః వైతరన్యాం సమాశ్రితాః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 7 ||

యేసర్పః పార్వతాయేషు దరీసంధిషు సంస్థతాః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 8 ||

గ్రామేవాయది వారన్యే సర్పః ప్రచరంతిహి
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 9 ||

పృథివ్యాం చైవ యేసర్పాయే సర్ప బిలసంస్తితా
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 10 ||

రసాతలే చయే సర్పా అనంతాధ్యామహాబలాః
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 11 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!