శ్రీ రామ స్తవః (శంభు కృతం) (Sri Shambu Kruta Srirama Stavah)

రాఘవం కరుణాకరం భవనాశనం దురితాపహం| మాధవం ఖగగామినం జలరూపిణం పరమేశ్వరమ్ |
పాలకం జనతారకం భవహారకం రిపుమారకం| త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 1 ||

భూధవం వనమాలినం ఘనరూపిణం ధరణీధరం| శ్రీహరిం త్రిగుణాత్మకం తులసీధవం మధురస్వరమ్ |
శ్రీకరం శరణప్రదం మధుమారకం వ్రజపాలకం| త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 2 ||

విఠ్ఠలం మథురాస్థితం రజకాంతకం గజమారకం| సన్నుతం బకమారకం వృకఘాతకం తురగార్దనమ్ |
నందజం వసుదేవజం బలియజ్ఞగం సురపాలకం| త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 3 ||

కేశవం కపివేష్టితం కపిమారకం మృగమర్దినం| సుందరం ద్విజపాలకం దితిజార్దనం దనుజార్దనమ్ |
బాలకం ఖరమర్దినం ఋషిపూజితం మునిచింతితం| త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 4 ||

శంకరం జలశాయినం కుశబాలకం రథవాహనం సరయూనతం|ప్రియపుష్పకం ప్రియభూసురం లవబాలకమ్ |
శ్రీధరం మధుసూదనం భరతాగ్రజం గరుడధ్వజం| త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 5 ||

గోప్రియం గురుపుత్రదం వదతాం వరం కరుణానిధిం|భక్తపం జనతోషదం సురపూజితం శ్రుతిభిః స్తుతమ్ |
భుక్తిదం జనముక్తిదం జనరంజనం నృపనందనం | త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 6 ||

చిద్ఘనం చిరజీవినం మణిమాలినం వరదోన్ముఖం| శ్రీధరం ధృతిదాయకం బలవర్ధనం గతిదాయకమ్ |
శాంతిదం జనతారకం శరధారిణం గజగామినం| త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 7 ||

శార్ఙ్గిణం కమలాననం కమలాదృశం పదపంకజం| శ్యామలం రవిభాసురం శశిసౌఖ్యదం కరుణార్ణవమ్ |
సత్పతిం నృపబాలకం నృపవందితం నృపతిప్రియం | త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 8 ||

నిర్గుణం సగుణాత్మకం నృపమండనం మతివర్ధనం| అచ్యుతం పురుషోత్తమం పరమేష్ఠినం స్మితభాషిణమ్ |
ఈశ్వరం హనుమన్నుతం కమలాధిపం జనసాక్షిణం| త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || 9 ||

ఈశ్వరోక్తమే తదుత్తమాదరాచ్ఛతనామకం| యః పఠేద్భువి మానవస్తవ భక్తిమాంస్తపనోదయే |
త్వత్పదం నిజబంధుదారసుతైర్యుతశ్చిరమేత్య నో| సోఽస్తు తే పదసేవనే బహుతత్పరో మమ వాక్యతః || 10 ||

ఇతి శ్రీశంభు కృత శ్రీ రామ స్తవః సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!