షోడశ గణపతి స్తోత్రం (Sri Shodasha Ganapathy Stotram)

విఘ్నేశవిధి మార్తాండ చండేంద్రోపేంద్ర వందితః |
నమో గణపతే తుభ్యం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే ||

ప్రథమం బాల విఘ్నేశం, ద్వితీయం తరుణం భవేత్ |
తృతీయం భక్త విఘ్నేశం, చతుర్థం వీరవిఘ్నకమ్ ||
పంచమం శక్తి విఘ్నేశం, షష్ఠం ధ్వజ గణాధిపమ్ |
సప్తమం పింగళదేవ మష్ట మోచ్చిష్టనాయకమ్ ||
నవమం విఘ్నరాజం చ దశమం క్షిప్ర నాయకమ్ ||
ఏకాదశం తు హేరంబం, ద్వాదశం లక్ష్మీ నాయకమ్ ||
త్రయోదశం మహావిఘ్నం భువనేశం చతుర్దశమ్ |
నృత్తాఖ్యం పంచదశకం, షోడశోర్ధ్వ గణాధిపమ్ ||
గణేశ షోడశం నామ ప్రయతః ప్రాతరుత్థతః |
సంస్మరేత్ సర్వకుశలం స ప్రయాతిన సంశయః ||

కార్యారంభే గణేశశ్చ పూజనీయః ప్రయత్నతః |
సర్వే విఘ్నాశ్శమం యాంతి గణేశస్తవ పాఠతః ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనం |
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం మోక్షార్థీ పరమం పరమ్ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!