శివషడక్షరస్తోత్రం (Shiva Shadakshara Stotram)

Shiva shadakshara stotramఓంకారం బిందుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః |
కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః || ౧ ||

నమంతి ఋషయో దేవా నమంత్యప్సరసాం గణాః |
నరా నమంతి దేవేశం నకారాయ నమో నమః || ౨ ||

మహాదేవం మహాత్మానం మహాధ్యానం పరాయణమ్ |
మహాపాపహరం దేవం మకారాయ నమో నమః || ౩ ||

శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారకమ్ |
శివమేకపదం నిత్యం శికారాయ నమో నమః || ౪ ||

వాహనం వృషభో యస్య వాసుకిః కంఠభూషణమ్ |
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమో నమః || ౫ ||

యత్ర యత్ర స్థితో దేవః సర్వవ్యాపీ మహేశ్వరః |
యో గురుః సర్వదేవానాం యకారాయ నమో నమః || ౬ ||

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే || ౭ ||

ఇతి  శ్రీరుద్రయామలె ఉమామహెశ్వరసంవాదే  శివషడక్షరస్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!