శ్రీ మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (Sri Maha Mruthyunjaya Stotram)

రుద్రం పశుపతిం స్థాణుం నీలకంఠముమాపతిమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧ ||

నీలకంఠం కాలమూర్తిం కాలజ్ఞం కాలనాశనమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౨ ||

నీలకంఠం విరూపాక్షం నిర్మలం నిలయప్రదమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౩ ||

వామదేవం మహాదేవం లోకనాథం జగద్గురుమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౪ ||

దేవదేవం జగన్నాథం దేవేశం వృషభధ్వజమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౫ ||

గంగాధరం మహాదేవం సర్వాభరణభూషితమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౬ ||

త్ర్యక్షం చతుర్భుజం శాంతం జటామకుటధారిణమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౭ ||

భస్మోద్ధూళితసర్వాంగం నాగాభరణభూషితమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౮ ||

అనంతమవ్యయం శాంతం అక్షమాలాధరం హరమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౯ ||

ఆనందం పరమం నిత్యం కైవల్యపదదాయినమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౦ ||

అర్ధనారీశ్వరం దేవం పార్వతీప్రాణనాయకమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౧ ||

ప్రళయస్థితికర్తారమాదికర్తారమీశ్వరమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౨ ||

వ్యోమకేశం విరూపాక్షం చంద్రార్ధకృతశేఖరమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౩ ||

గంగాధరం శశిధరం శంకరం శూలపాణినమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౪ ||

అనాథః పరమానందం కైవల్యఃపదగామినమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౫ ||

స్వర్గాపవర్గదాతారం సృష్టిస్థిత్యంతకారణమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౬ ||

కల్పాయుర్దేహి మే పుణ్యం యావదాయురరోగతామ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౭ ||

శివేశానాం మహాదేవం వామదేవం సదాశివమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౮ ||

ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకర్తారమీశ్వరం గురుమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧౯ ||

మార్కండేయకృతం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి నాగ్నిచౌరభయం క్వచిత్ || ౨౦ ||

శతావర్తం ప్రకర్తవ్యం సంకటే కష్టనాశనమ్ |
శుచిర్భూత్వా పఠేత్ స్తోత్రం సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ || ౨౧ ||

మృత్యుంజయ మహాదేవ త్రాహి మాం శరణాగతమ్ |
జన్మమృత్యుజరారోగైః పీడితం కర్మబంధనైః || ౨౨ ||

తావకస్త్వద్గతః ప్రాణస్త్వచ్చిత్తోzహం సదా మృడ |
ఇతి విజ్ఞాప్య దేవేశం త్ర్యంబకాఖ్యమనం జపేత్ || ౨౩ ||

నమః శివాయ సాంబాయ హరయే పరమాత్మనే |
ప్రణతక్లేశనాశాయ యోగినాం పతయే నమః || ౨౪ ||

అపమృత్యు భయాన్ని దూరం చేసే మహామృత్యుంజయ స్తోత్రం

ఇతి శ్రీ మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!