శ్రీ భూదేవీ కృత శ్రీ ఆదివరాహ స్తోత్రం (Sri Bhudevi Kruta Sri Adi Varaha Stotram)

నమస్తే దేవ దేవేశ వరాహవదనాచ్యుత |
క్షీరసాగరసంకాశ వజ్రశృంగ మహాభుజ | ౧ |

అనేకదివ్యాభరణయజ్ఞసూత్రవిరాజిత |
అరుణారుణాంబరధర దివ్యరత్నవిభూషిత || ౨ ||

ఉద్యద్భానుప్రతీకాశపాదపద్మ నమో నమః |
బాలచంద్రాభదంష్ట్రాగ్ర మహాబలపరాక్రమః || ౩ ||

దివ్యచందనలిప్తాంగ తప్తకాంచనకుండల |
ఇంద్రనీలమణిద్యోతిహేమాంగదవిభూషిత || ౪ ||

వజ్రదంష్ట్రాగ్రనిర్భిన్నహిరణ్యాక్షమహాబల |
పుండరీకాభిరామాక్ష సామస్వనమనోహర || ౫ ||

శృతిసీమంతభూషాత్మన్సర్వాత్మన్చారువిక్రమః |
చతురాననశంభుభ్యాంవందితాయతలోచనా || ౬ ||

సర్వవిద్యామయాకారశబ్దాతీత నమో నమః |
ఆనందవిగ్రహానంత కాలకాల నమో నమః || ౭ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!