వేదసార శివ స్తవ: (VedaSara Shiva Stavah)

పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యం |
జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరామి || 1 ||

మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యఞ్గభూషం |
విరూపాక్షమింద్వర్క వహ్నిం త్రినేత్రం సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రం || 2 ||

గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీత రూపం |
భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాఞ్గం భవానీకళత్రం భజే పంచవక్త్రం || 3 ||

శివాకాంతశంభో శశాంకార్థమౌళే మహేశాన శూలిన్ జటాజూటధారిన్ |
త్వమేకోజగద్వ్యాపకోవిశ్వరూపః ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో పూర్ణరూప || 4 ||

పరాత్మానమేకం జగద్బీజమాద్యం నిరీహం నిరాకారమోంకారవేద్యం |
యతోజాయతే పాల్యతే యేన విశ్వం తమీశం భజే లీయతే యత్ర విశ్వం || 5 ||

నభూమిర్నచాపో నవహ్నిర్నవాయుః నచాకాశమాస్తే న తంద్రా ననిద్రా |
నగ్రీష్మో నశీతం నదేశో నవేషో నయస్యాస్తి మూర్తిస్త్రిమూర్తిం తమీడే || 6 ||

అజం శాశ్వతం కారణం కారణానాం శివం కేవలం భాసకం భాసకానాం |
తురీయం తమః పారమాద్యంతహీనం ప్రపద్యే పరం పావనం ద్వైతహీనం || 7 ||

నమస్తే నమస్తే విభో విశ్వమూర్తే నమస్తే నమస్తే చిదానందమూర్తే |
నమస్తే నమస్తే తపోయోగగమ్య నమస్తే నమస్తే శృతిఙ్ఞానగమ్య || 8 ||

ప్రభో శూలపాణే విభో విశ్వనాథ మహాదేవశంభో మహేశ త్రినేత్ర |
శివాకాంతశాంతస్స్మరారే పురారే త్వదన్యో వరేణ్యో న మాన్యో న గణ్యః || 9 ||

శంభో మహేశ కరుణామయ శూలపాణే గౌరీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్ |
కాశీపతే కరుణయా జగదేతదేకః త్వం హంసి పాసి విదధాసి మహేశ్వరోసి || 10 ||

త్వత్తో జగద్భవతి దేవ భవస్స్మరారే త్వయ్యేవతిష్ఠతి జగన్మృడ విశ్వనాథ |
త్వయ్యేవగఛ్ఛతి లయం జగదేతదీశ లిఞ్గాత్మకం హర చరాచర విశ్వరూపిన్ || 11 ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృత వేదసార శివస్తవః  సంపూర్ణం ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!