శివ నిందా స్తుతి (Shiva Nindha Stuthi)

ఇసుక రేణువులోన దూరియుందువు నీవు
బ్రహ్మాండమంతయును నిండియుందువు నీవు
చివురాకులాడించు గాలిదేవర నీవు
ఘన కానలను గాల్చు కారుచిచ్చువు నీవు

క్రిమికీటకాదులకు మోక్షమిత్తువు నీవు
కాలయమునిబట్టి కాలదన్ను నీవు
పెండ్లి జేయరాగ మరుని మండించినావు
పెండ్లియాడి సతికి సగమిచ్చినావు

దక్షయాగము ద్రుంచి సురలందరిని గొట్టి
వికటాట్టహాసమున భయపెట్టినావు
కడలి చిలుకు వేళ కాలకూటము బుట్ట
దాని త్రావి సురల గాచినావు

ఈ తిక్క శివునితో వేగలేననుచూ
ముక్కంటి కోపాన్ని ఓపలేననుచూ
వదిలిపోదమన్న వేరు దైవము లేదు
నీవు తప్ప నాకు గతియు లేదు

ఏమిసేతును దేవ సర్దుకొందును లెమ్ము
అమ్మవారి నడిగి మసలుకొందు
దూరముగ నీవున్న నా భయము హెచ్చును
నాదాపు నుండుటకు నీవొప్పుకొనుము

నీ ఆలితో గూడి నాగుండెలోనుండి
ఏడేడు లోకాల నేలుకొనుము
నా ఋణము తీర్చుకొన ఇవ్వుమొక చిరువరము
నా మనము నీ పదము నుండునటుల.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!