శ్రీ శివ ప్రోక్త దశహరా గంగా స్తోత్రం (Sri Shiva proktha dussehra ganga stotram )

Siva prokta ganga stotram

ఓం నమః శివాయై గంగాయై శివదాయై నమో నమః |
నమస్తే విష్ణురూపిణ్యై బ్రహ్మమూర్త్యై నమోస్తుతే ||
నమస్తే రుద్రరూపిణ్యై శాంకర్యై తే నమోనమః |
సర్వదేవ స్వరూపిణ్యై నమో భేషజమూర్తయే ||
సర్వస్య సర్వవ్యాధీనాం భిషక్ శ్రేష్ఠ్యై నమోస్తుతే
స్థాస్ను జంగమ సంభూత విషహంత్ర్యై నమోస్తుతే ||
సంసార విషనాశిన్యై జీవనాయై నమోస్తుతే |
తాపత్రితయసంహత్ర్యై ప్రాణేశ్యైతే నమో నమః ||
శాంతి సంతానకారిణ్యై నమస్తే శుద్ధమూర్తయే |
సర్వస్వం శుద్ధికారిణ్యై నమః పాపారిమూర్తయే ||
భుక్తిముక్తి ప్రదాయిన్యై భద్రదాయై నమోనమః |
భోగోపభోగ్యదాయినై భోగవత్త్యై నమోస్తుతే ||
మందాకిన్యై నమస్తేస్తు స్వర్గదాయై నమో నమః |
నమస్త్రైలోక్యభూషాయై త్రిపథాయై నమో నమః ||
నమ స్త్రిశుక్ల సంస్థాయై క్షమావత్యై నమో నమః |
త్రిహుతాశన సంస్థాయై తేజోవత్యై నమో నమః ||
నందాయై లింగధారిణ్యై సుధాధారాత్మనే నమః |
నమస్తే విశ్వముఖ్యాయై రేవత్యై తే నమో నమః ||
బృహత్యైతే నమస్తేస్తు లోకధాత్ర్యై నమోస్తుతే |
నమస్తే విశ్వమిత్రాయై నందిన్యై తే నమో నమః ||
పృథ్వ్యై శివామృతాయైచ సువృషాయై నమో నమః |
పరాపరశతాధ్యాయై తారాయై తే నమో నమః ||
పాశజాల నికృంతిన్యై అభిన్నాయై నమోస్తుతే |
కాంతాయైచ వరిష్ఠాయై వరదాయై నమో న

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!