Home » Stotras » Sri Shyamala Sahasranama Stotram

Sri Shyamala Sahasranama Stotram

శ్రీ శ్యామలా సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Shyamala Sahasranama Stotram)

నామసారస్తవః
సర్వశృంగారశోభాఢ్యాం తుంగపీనపయోధరాం |
గంగాధరప్రియాం దేవీం మాతంగీం నౌమి సంతతం || 1||

శ్రీమద్వైకుంఠనిలయం శ్రీపతిం సిద్ధసేవితం |
కదాచిత్స్వప్రియం లక్ష్మీర్నారాయణమపృచ్ఛత || 2||

లక్ష్మీరువాచ
కిం జప్యం పరమం నౄణాం భోగమోక్షఫలప్రదం |
సర్వవశ్యకరం చైవ సర్వైశ్వర్యప్రదాయకం || 3||

సర్వరక్షాకరం చైవ సర్వత్ర విజయప్రదం |
బ్రహ్మజ్ఞానప్రదం పుంసాం తన్మే బ్రూహి జనార్దన || 4||

భగవానువాచ
నామసారస్తవం పుణ్యం పఠేన్నిత్యం ప్రయత్నతః |
తేన ప్రీతా శ్యామలాంబా త్వద్వశం కురుతే జగత్ || 5||

తంత్రేషు లలితాదీనాం శక్తీనాం నామకోశతః |
సారముద్ధృత్య రచితో నామసారస్తవో హ్యయం || 6||

నామసారస్తవం మహ్యం దత్తవాన్ పరమేశ్వరః |
తవ నామసహస్రం తత్ శ్యామలాయా వదామ్యహం || 7||

వినియోగః

అస్య శ్రీశ్యామలాపరమేశ్వరీనామసాహస్రస్తోత్రమాలా మంత్రస్య,
సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః |
శ్రీరాజరాజేశ్వరీ శ్యామలా పరమేశ్వరీ దేవతా |
చతుర్విధపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే నామపారాయణే వినియోగః |

ధ్యానం

ధ్యాయేఽహం రత్నపీఠే శుకకలపఠితం శృణ్వతీం శ్యామగాత్రీం
న్యస్తైకాంఘ్రీం సరోజే శశిశకలధరాం వల్లకీం వాదయంతీం |
కల్హారాబద్ధమౌలిం నియమితలసచ్చూలికాం రక్తవస్త్రాం
మాతంగీం భూషితాంగీం మధుమదముదితాం చిత్రకోద్భాసిఫాలాం ||

పంచపూజా

అథ సహస్రనామస్తోత్రం
ఓం సౌభాగ్యలక్ష్మీః సౌందర్యనిధిః సమరసప్రియా |
సర్వకల్యాణనిలయా సర్వేశీ సర్వమంగలా || 1||

సర్వవశ్యకరీ సర్వా సర్వమంగలదాయినీ |
సర్వవిద్యాదానదక్షా సంగీతోపనిషత్ప్రియా || 2||

సర్వభూతహృదావాసా సర్వగీర్వాణపూజితా |
సమృద్ధా సంగముదితా సర్వలోకైకసంశ్రయా || 3||

సప్తకోటిమహామంత్రస్వరూపా సర్వసాక్షిణీ |
సర్వాంగసుందరీ సర్వగతా సత్యస్వరూపిణీ || 4||

సమా సమయసంవేద్యా సమయజ్ఞా సదాశివా |
సంగీతరసికా సర్వకలామయశుకప్రియా || 5||

చందనాలేపదిగ్ధాంగీ సచ్చిదానందరూపిణీ |
కదంబవాటీనిలయా కమలాకాంతసేవితా || 6||

కటాక్షోత్పన్నకందర్పా కటాక్షితమహేశ్వరా |
కల్యాణీ కమలాసేవ్యా కల్యాణాచలవాసినీ || 7||

కాంతా కందర్పజననీ కరుణారససాగరా |
కలిదోషహరా కామ్యా కామదా కామవర్ధినీ || 8||

కదంబకలికోత్తంసా కదంబకుసుమాప్రియా |
కదంబమూలరసికా కామాక్షీ కమలాననా || 9||

కంబుకంఠీ కలాలాపా కమలాసనపూజితా |
కాత్యాయనీ కేలిపరా కమలాక్షసహోదరీ || 10||

కమలాక్షీ కలారూపా కోకాకారకుచద్వయా |
కోకిలా కోకిలారావా కుమారజననీ శివా || 11||

సర్వజ్ఞా సంతతోన్మత్తా సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ |
సుధాప్రియా సురారాధ్యా సుకేశీ సురసుందరీ || 12||

శోభనా శుభదా శుద్ధా శుద్ధచిత్తైకవాసినీ |
వేదవేద్యా వేదమయీ విద్యాధరగణార్చితా || 13||

వేదాంతసారా విశ్వేశీ విశ్వరూపా విరూపిణీ |
విరూపాక్షప్రియా విద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ || 14||

వీణావాదవినోదజ్ఞా వీణాగానవిశారదా |
వీణావతీ బిందురూపా బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ || 15||

పార్వతీ పరమాఽచింత్యా పరాశక్తిః పరాత్పరా |
పరానందా పరేశానీ పరవిద్యా పరాపరా || 16||

భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తానాం పరమా గతిః |
భవ్యా భవప్రియా భీరుర్భవసాగరతారిణీ || 17||

భయఘ్నీ భావుకా భవ్యా భామినీ భక్తపాలినీ |
భేదశూన్యా భేదహంత్రీ భావనా మునిభావితా || 18||

మాయా మహేశ్వరీ మాన్యా మాతంగీ మలయాలయా |
మహనీయా మదోన్మత్తా మంత్రిణీ మంత్రనాయికా || 19||

మహానందా మనోగమ్యా మతంగకులమండనా |
మనోజ్ఞా మానినీ మాధ్వీ సింధుమధ్యకృతాలయా || 20||

మధుప్రీతా నీలకచా మాధ్వీరసమదాలసా |
పూర్ణచంద్రాభవదనా పూర్ణా పుణ్యఫలప్రదా || 21||

పులోమజార్చితా పూజ్యా పురుషార్థప్రదాయినీ |
నారాయణీ నాదరూపా నాదబ్రహ్మస్వరూపిణీ || 22||

నిత్యా నవనవాకారా నిత్యానందా నిరాకులా |
నిటిలాక్షప్రియా నేత్రీ నీలేందీవరలోచనా || 23||

తమాలకోమలాకారా తరుణీ తనుమధ్యమా |
తటిత్పిశంగవసనా తటిత్కోటిసభద్యుతిః || 24||

మధురా మంగలా మేధ్యా మధుపానప్రియా సఖీ |
చిత్కలా చారువదనా సుఖరూపా సుఖప్రదా || 25||

కూటస్థా కౌలినీ కూర్మపీఠస్థా కుటిలాలకా |
శాంతా శాంతిమతీ శాంతిః శ్యామలా శ్యామలాకృతిః || 26||

శంఖినీ శంకరీ శైవీ శంఖకుండలమండితా |
కుందదంతా కోమలాంగీ కుమారీ కులయోగినీ || 27||

నిర్గర్భయోగినీసేవ్యా నిరంతరరతిప్రియా |
శివదూతీ శివకరీ జటిలా జగదాశ్రయా || | 28||

శాంభవీ యోగినిలయా పరచైతన్యరూపిణీ |
దహరాకాశనిలయా దండినీపరిపూజితా || 29||

సంపత్కరీగజారూఢా సాంద్రానందా సురేశ్వరీ |
చంపకోద్భాసితకచా చంద్రశేఖరవల్లభా || 30||

చారురూపా చారుదంతీ చంద్రికా శంభుమోహినీ |
విమలా విదుషీ వాణీ కమలా కమలాసనా || 31||

కరుణాపూర్ణహృదయా కామేశీ కంబుకంధరా |
రాజరాజేశ్వరీ రాజమాతంగీ రాజవల్లభా || 32||

సచివా సచివేశానీ సచివత్వప్రదాయినీ |
పంచబాణార్చితా బాలా పంచమీ పరదేవతా || 33||

ఉమా మహేశ్వరీ గౌరీ సంగీతజ్ఞా సరస్వతీ |
కవిప్రియా కావ్యకలా కలౌ సిద్ధిప్రదాయినీ || 34||

లలితామంత్రిణీ రమ్యా లలితారాజ్యపాలినీ |
లలితాసేవనపరా లలితాజ్ఞావశంవదా || 35||

లలితాకార్యచతురా లలితాభక్తపాలినీ |
లలితార్ధాసనారూఢా లావణ్యరసశేవధిః || 36||

రంజనీ లాలితశుకా లసచ్చూలీవరాన్వితా |
రాగిణీ రమణీ రామా రతీ రతిసుఖప్రదా || 37||

భోగదా భోగ్యదా భూమిప్రదా భూషణశాలినీ |
పుణ్యలభ్యా పుణ్యకీర్తిః పురందరపురేశ్వరీ || 38||

భూమానందా భూతికరీ క్లీంకారీ క్లిన్నరూపిణీ |
భానుమండలమధ్యస్థా భామినీ భారతీ ధృతిః || 39||

నారాయణార్చితా నాథా నాదినీ నాదరూపిణీ |
పంచకోణాస్థితా లక్ష్మీః పురాణీ పురరూపిణీ || 40||

చక్రస్థితా చక్రరూపా చక్రిణీ చక్రనాయికా |
షట్చక్రమండలాంతఃస్థా బ్రహ్మచక్రనివాసినీ || 41||

అంతరభ్యర్చనప్రీతా బహిరర్చనలోలుపా |
పంచాశత్పీఠమధ్యస్థా మాతృకావర్ణరూపిణీ || 42||

మహాదేవీ మహాశక్తిః మహామాయా మహామతిః |
మహారూపా మహాదీప్తిః మహాలావణ్యశాలినీ || 43||

మాహేంద్రీ మదిరాదృప్తా మదిరాసింధువాసినీ |
మదిరామోదవదనా మదిరాపానమంథరా || 44||

దురితఘ్నీ దుఃఖహంత్రీ దూతీ దూతరతిప్రియా |
వీరసేవ్యా విఘ్నహరా యోగినీ గణసేవితా || 45||

నిజవీణారవానందనిమీలితవిలోచనా |
వజ్రేశ్వరీ వశ్యకరీ సర్వచిత్తవిమోహినీ || 46||

శబరీ శంబరారాధ్యా శాంబరీ సామసంస్తుతా |
త్రిపురామంత్రజపినీ త్రిపురార్చనతత్పరా || 47||

త్రిలోకేశీ త్రయీమాతా త్రిమూర్తిస్త్రిదివేశ్వరీ |
ఐంకారీ సర్వజననీ సౌఃకారీ సంవిదీశ్వరీ || 48||

బోధా బోధకరీ బోధ్యా బుధారాధ్యా పురాతనీ |
భండసోదరసంహర్త్రీ భండసైన్యవినాశినీ || 49||

గేయచక్రరథారూఢా గురుమూర్తిః కులాంగనా |
గాంధర్వశాస్త్రమర్మజ్ఞా గంధర్వగణపూజితా || 50||

జగన్మాతా జయకరీ జననీ జనదేవతా |
శివారాధ్యా శివార్ధాంగీ శింజన్మంజీరమండితా || 51||

సర్వాత్మికా ఋషీకేశీ సర్వపాపవినాశినీ |
సర్వరోగహరా సాధ్యా ధర్మిణీ ధర్మరూపిణీ || 52||

ఆచారలభ్యా స్వాచారా ఖేచరీ యోనిరూపిణీ |
పతివ్రతా పాశహంత్రీ పరమార్థస్వరూపిణీ || 53||

పండితా పరివారాఢ్యా పాషండమతభంజనీ |
శ్రీకరీ శ్రీమతీ దేవీ బిందునాదస్వరూపిణీ || 54||

అపర్ణా హిమవత్పుత్రీ దుర్గా దుర్గతిహారిణీ |
వ్యాలోలశంఖాతాటంకా విలసద్గండపాలికా || 55||

సుధామధురసాలాపా సిందూరతిలకోజ్జ్వలా |
అలక్తకారక్తపాదా నందనోద్యానవాసినీ || 56||

వాసంతకుసుమాపీడా వసంతసమయప్రియా |
ధ్యాననిష్ఠా ధ్యానగమ్యా ధ్యేయా ధ్యానస్వరూపిణీ || 57||

దారిద్ర్యహంత్రీ దౌర్భాగ్యశమనీ దానవాంతకా |
తీర్థరూపా త్రినయనా తురీయా దోషవర్జితా || 58||

మేధాప్రదాయినీ మేధ్యా మేదినీ మదశాలినీ |
మధుకైటభసంహర్త్రీ మాధవీ మాధవప్రియా || 59||

మహిలా మహిమాసారా శర్వాణీ శర్మదాయినీ |
రుద్రాణీ రుచిరా రౌద్రీ రుక్మభూషణభూషితా || 60||

అంబికా జగతాం ధాత్రీ జటినీ ధూర్జటిప్రియా |
సుక్ష్మస్వరూపిణీ సౌమ్యా సురుచిః సులభా శుభా || 61||

విపంచీకలనిక్కాణవిమోహితజగత్త్రయా |
భైరవప్రేమనిలయా భైరవీ భాసురాకృతిః || 62||

పుష్పిణీ పుణ్యనిలయా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా |
కురుకుల్లా కుండలినీ వాగీశీ నకులేశ్వరీ || 63||

వామకేశీ గిరిసుతా వార్తాలీపరిపూజితా |
వారుణీమదరక్తాక్షీ వందారువరదాయినీ || 64||

కటాక్షస్యందికరుణా కందర్పమదవర్ధినీ |
దూర్వాశ్యామా దుష్టహంత్రీ దుష్టగ్రహవిభేదినీ || 65||

సర్వశత్రుక్షయకరీ సర్వసంపత్ప్రవర్ధినీ |
కబరీశోభికల్హారా కలశింజితమేఖలా || 66||

మృణాలీతుల్వదోర్వల్లీ మృడానీ మృత్యువర్జితా |
మృదులా మృత్యుసంహర్త్రీ మంజులా మంజుభాషిణీ || 67||

కర్పూరవీటీకబలా కమనీయకపోలభూః |
కర్పూరక్షోదదిగ్ధాంగీ కర్త్రీ కారణవర్జితా || 68||

అనాదినిధనా ధాత్రీ ధాత్రీధరకులోద్భవా |
స్తోత్రప్రియా స్తుతిమయీ మోహినీ మోహహారిణీ || 69||

జీవరూపా జీవకారీ జీవన్ముక్తిప్రదాయినీ |
భద్రపీఠస్థితా భద్రా భద్రదా భర్గభామినీ || 70||

భగానందా భగమయీ భగలింగా భగేశ్వరీ |
మత్తమాతంగగమనా మాతంగకులమంజరీ || 71||

రాజహంసగతీ రాజ్ఞీ రాజరాజ సమర్చితా |
భవానీ పావనీ కాలీ దక్షిణా దక్షకన్యకా || 72||

హవ్యవాహా హవిర్భోక్త్రీ హారిణీ దుఃఖహారిణీ |
సంసారతారిణీ సౌమ్యా సర్వేశీ సమరప్రయా || 73||

స్వప్నవతీ జాగరిణీ సుషుప్తా విశ్వరూపిణీ |
తైజసీ ప్రాజ్ఞకలనా చేతనా చేతనావతీ || 74||

చిన్మాత్రా చిద్ఘనా చేత్యా చిచ్ఛాయా చిత్స్వరూపిణీ |
నివృత్తిరూపిణీ శాంతిః ప్రతిష్ఠా నిత్యరూపిణీ || 75||

విద్యారూపా శాంత్యతీతా కలాపంచకరూపిణీ |
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హ్రీచ్ఛాయా హరివాహనా || 76||

మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తవినోదినీ |
యజ్ఞరూపా యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞాంగీ యజ్ఞరూపిణీ || 77||

దీక్షితా క్షమణా క్షామా క్షితిః క్షాంతిః శ్రుతిః స్మృతిః |
ఏకాఽనేకా కామకలా కల్పా కాలస్వరూపిణీ || 78||

దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా దక్షయజ్ఞవినాశినీ |
గాయత్రీ గగనాకారా గీర్దేవీ గరుడాసనా || 79||

సావిత్రీ సకలాధ్యక్షా బ్రహ్మాణీ బ్రాహ్మణప్రియా |
జగన్నాథా జగన్మూర్తిః జగన్మృత్యునివారిణీ || 80||

దృగ్రూపా దృశ్యనిలయా ద్రష్ట్రీ మంత్రీ చిరంతనీ |
విజ్ఞాత్రీ విపులా వేద్యా వృద్ధా వర్షీయసీ మహీ || 81||

ఆర్యా కుహరిణీ గుహ్యా గౌరీ గౌతమపూజితా |
నందినీ నలినీ నిత్యా నీతిర్నయవిశారదా || 82||

గతాగతజ్ఞా గంధర్వీ గిరిజా గర్వనాశినీ |
ప్రియవ్రతా ప్రమా ప్రాణా ప్రమాణజ్ఞా ప్రియంవదా || 83||

అశరీరా శరీరస్థా నామరూపవివర్జితా |
వర్ణాశ్రమవిభాగజ్ఞా వర్ణాశ్రమవివర్జితా || 84||

నిత్యముక్తా నిత్యతృప్తా నిర్లేపా నిరవగ్రహా |
ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాశక్తిః ఇందిరా బంధురాకృతిః || 85||

మనోరథప్రదా ముఖ్యా మానినీ మానవర్జితా |
నీరాగా నిరహంకారా నిర్నాశా నిరుపప్లవా || 86||

విచిత్రా చిత్రచారిత్రా నిష్కలా నిగమాలయా |
బ్రహ్మవిద్యా బ్రహ్మనాడీ బంధహంత్రీ బలిప్రియా || 87||

సులక్షణా లక్షణజ్ఞా సుందరభ్రూలతాంచితా |
సుమిత్రా మాలినీ సీమా ముద్రిణీ ముద్రికాంచితా || 88||

రజస్వలా రమ్యమూర్తిర్జయా జన్మవివర్జితా |
పద్మాలయా పద్మపీఠా పద్మినీ పద్మవర్ణినీ || 89||

విశ్వంభరా విశ్వగర్భా విశ్వేశీ విశ్వతోముఖీ |
అద్వితీయా సహస్రాక్షీ విరాడ్రూపా విమోచినీ || 90||

సూత్రరూపా శాస్త్రకరీ శాస్త్రజ్ఞా శస్త్రధారిణీ |
వేదవిద్వేదకృద్వేద్యా విత్తజ్ఞా విత్తశాలినీ || 91||

విశదా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ వైరించీ వాక్ప్రదాయినీ |
వ్యాఖ్యాత్రీ వామనా వృద్ధిః విశ్వనాథా విశారదా || 92||

ముద్రేశ్వరీ ముండమాలా కాలీ కంకాలరూపిణీ |
మహేశ్వరప్రీతికరీ మహేశ్వర పతివ్రతా || 93||

బ్రహ్మాండమాలినీ బుధ్న్యా మతంగమునిపూజితా |
ఈశ్వరీ చండికా చండీ నియంత్రీ నియమస్థితా || 94||

సర్వాంతర్యామిణీ సేవ్యా సంతతిః సంతతిప్రదా |
తమాలపల్లవశ్యామా తామ్రోష్ఠీ తాండవప్రియా || 95||

నాట్యలాస్యకరీ రంభా నటరాజప్రియాంగనా |
అనంగరూపాఽనంగశ్రీరనంగేశీ వసుంధరా || 99||

సామ్రాజ్యదాయినీ సిద్ధా సిద్ధేశీ సిద్ధిదాయినీ |
సిద్ధమాతా సిద్ధపూజ్యా సిద్ధార్థా వసుదాయినీ || 97||

భక్తిమత్కల్పలతికా భక్తిదా భక్తవత్సలా |
పంచశక్త్యర్చితపదా పరమాత్మస్వరూపిణీ || 98||

అజ్ఞానతిమిరజ్యోత్స్నా నిత్యాహ్లాదా నిరంజనా |
ముగ్ధా ముగ్ధస్మితా మైత్రీ ముగ్ధకేశీ మధుప్రియా || 99||

కలాపినీ కామకలా కామకేలిః కలావతీ |
అఖండా నిరహంకారా ప్రధానపురుషేశ్వరీ || 100||

రహఃపూజ్యా రహఃకేలీ రహఃస్తుత్యా హరప్రియా |
శరణ్యా గహనా గుహ్యా గుహాంతఃస్థా గుహప్రసూ || 101||

స్వసంవేద్యా స్వప్రకాశా స్వాత్మస్థా స్వర్గదాయినీ |
నిష్ప్రపంచా నిరాధారా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ || 102||

నర్మదా నర్తకీ కీర్తిః నిష్కామా నిష్కలా కలా |
అష్టమూర్తిరమోఘోమా నంద్యాదిగణపూజితా || 103||

యంత్రరూపా తంత్రరూపా మంత్రరూపా మనోన్మనీ |
శివకామేశ్వరీ దేవీ చిద్రూపా చిత్తరంగిణీ || 104||

చిత్స్వరూపా చిత్ప్రకాశా చిన్మూర్తిర్శ్చిన్మయీ చితిః |
మూర్ఖదూరా మోహహంత్రీ ముఖ్యా క్రోడముఖీ సఖీ || 105||

జ్ఞానజ్ఞాతృజ్ఞేయరూపా వ్యోమాకారా విలాసినీ |
విమర్శరూపిణీ వశ్యా విధానజ్ఞా విజృంభితా || 106||

కేతకీకుసుమాపీడా కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలా |
మృగ్యా మృగాక్షీ రసికా మృగనాభిసుగంధినీ || 107||

యక్షకర్దమలిప్తాంగీ యక్షిణీ యక్షపూజితా |
లసన్మాణిక్యకటకా కేయూరోజ్జ్వలదోర్లతా || 108||

సిందూరరాజత్సీమంతా సుభ్రూవల్లీ సునాసికా |
కైవల్యదా కాంతిమతీ కఠోరకుచమండలా || 109||

తలోదరీ తమోహంత్రీ త్రయస్త్రింశత్సురాత్మికా |
స్వయంభూః కుసుమామోదా స్వయంభుకుసుమప్రియా || 110||

స్వాధ్యాయినీ సుఖారాధ్యా వీరశ్రీర్వీరపూజితా |
ద్రావిణీ విద్రుమాభోష్ఠీ వేగినీ విష్ణువల్లభా || 111||

హాలామదా లసద్వాణీ లోలా లీలావతీ రతిః |
లోపాముద్రార్చితా లక్ష్మీరహల్యాపరిపూజితా || 112||

ఆబ్రహ్మకీటజననీ కైలాసగిరివాసినీ |
నిధీశ్వరీ నిరాతంకా నిష్కలంకా జగన్మయీ || 113||

ఆదిలక్ష్మీరనంతశ్రీరచ్యుతా తత్త్వరూపిణీ |
నామజాత్యాదిరహితా నరనారాయణార్చితా || 114||

గుహ్యోపనిషదుద్గీతా లక్ష్మీవాణీనిషేవితా |
మతంగవరదా సిద్ధా మహాయోగీశ్వరీ గురుః || 115||

గురుప్రియా కులారాధ్యా కులసంకేతపాలినీ |
చిచ్చంద్రమండలాంతః స్థా చిదాకాశస్వరూపిణీ || 116||

అనంగశాస్త్రతత్త్వజ్ఞా నానావిధరసప్రియా |
నిర్మలా నిరవద్యాంగీ నీతిజ్ఞా నీతిరూపిణీ || 117||

వ్యాపినీ విబుధశ్రేష్ఠా కులశైలకుమారికా |
విష్ణుప్రసూర్వీరమాతా నాసామణివిరాజితా || 118||

నాయికా నగరీసంస్థా నిత్యతుష్టా నితంబినీ |
పంచబ్రహ్మమయీ ప్రాంచీ బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ || 119||

సర్వోపనిషదుద్గీతా సర్వానుగ్రహకారిణీ |
పవిత్రా పావనా పూతా పరమాత్మస్వరూపిణీ || 120||

సూర్యేందువహ్నినయనా సూర్యమండలమధ్యగా |
గాయత్రీ గాత్రరహితా సుగుణా గుణవర్జితా || 121||

రక్షాకరీ రమ్యరుపా సాత్వికా సత్త్వదాయినీ |
విశ్వాతీతా వ్యోమరూపా సదాఽర్చనజపప్రియా || 122||

ఆత్మభూరజితా జిష్ణురజా స్వాహా స్వధా సుధా |
నందితాశేషభువనా నామసంకీర్తనప్రియా || 123||

గురుమూర్తిర్గురుమయీ గురుపాదార్చనప్రియా |
గోబ్రాహ్మణాత్మికా గుర్వీ నీలకంఠీ నిరామయా || 124||

మానవీ మంత్రజననీ మహాభైరవపూజితా |
నిత్యోత్సవా నిత్యపుష్టా శ్యామా యౌవనశాలినీ || 125||

మహనీయా మహామూర్తిర్మహతీ సౌఖ్యసంతతిః |
పూర్ణోదరీ హవిర్ధాత్రీ గణారాధ్యా గణేశ్వరీ || 126||

గాయనా గర్వరహితా స్వేదబిందూల్లసన్ముఖీ |
తుంగస్తనీ తులాశూన్యా కన్యా కమలవాసినీ || 127||

శృంగారిణీ శ్రీః శ్రీవిద్యా శ్రీప్రదా శ్రీనివాసినీ |
త్రైలోక్యసుందరీ బాలా త్రైలోక్యజననీ సుధీః || 128||

పంచక్లేశహరా పాశధారిణీ పశుమోచనీ |
పాషండహంత్రీ పాపఘ్నీ పార్థివశ్రీకరీ ధృతిః || 129||

నిరపాయా దురాపా యా సులభా శోభనాకృతిః |
మహాబలా భగవతీ భవరోగనివారిణీ || 130||

భైరవాష్టకసంసేవ్యా బ్రాహ్మ్యాదిపరివారితా |
వామాదిశక్తిసహితా వారుణీమదవిహ్వలా || 131||

వరిష్ఠావశ్యదా వశ్యా భక్త్తార్తిదమనా శివా |
వైరాగ్యజననీ జ్ఞానదాయినీ జ్ఞానవిగ్రహా || 132||

సర్వదోషవినిర్ముక్తా శంకరార్ధశరీరిణీ |
సర్వేశ్వరప్రియతమా స్వయంజ్యోతిస్స్వరూపిణీ || 133||

క్షీరసాగరమధ్యస్థా మహాభుజగశాయినీ |
కామధేనుర్బృహద్గర్భా యోగనిద్రా యుగంధరా || 134||

మహేంద్రోపేంద్రజననీ మాతంగకులసంభవా |
మతంగజాతిసంపూజ్యా మతంగకులదేవతా || 135||

గుహ్యవిద్యా వశ్యవిద్యా సిద్ధవిద్యా శివాంగనా |
సుమంగలా రత్నగర్భా సూర్యమాతా సుధాశనా || 136||

ఖడ్గమండల సంపూజ్యా సాలగ్రామనివాసినీ |
దుర్జయా దుష్టదమనా దుర్నిరీక్ష్యా దురత్యయా || 137||

శంఖచక్రగదాహస్తా విష్ణుశక్తిర్విమోహినీ |
యోగమాతా యోగగమ్యా యోగనిష్ఠా సుధాస్రవా || 138||

సమాధినిష్ఠైః సంవేద్యా సర్వభేదవివర్జితా |
సాధారణా సరోజాక్షీ సర్వజ్ఞా సర్వసాక్షిణీ || 139||

మహాశక్తిర్మహోదారా మహామంగలదేవతా |
కలౌ కృతావతరణా కలికల్మషనాశినీ || 140||

సర్వదా సర్వజననీ నిరీశా సర్వతోముఖీ |
సుగూఢా సర్వతో భద్రా సుస్థితా స్థాణువల్లభా || 141||

చరాచరజగద్రూపా చేతనాచేతనాకృతిః |
మహేశ్వర ప్రాణనాడీ మహాభైరవమోహినీ || 142||

మంజులా యౌవనోన్మత్తా మహాపాతకనాశినీ |
మహానుభావా మాహేంద్రీ మహామరకతప్రభా || 143||

సర్వశక్త్యాసనా శక్తిర్నిరాభాసా నిరింద్రియా |
సమస్తదేవతామూర్తిః సమస్తసమయార్చితా || 144||

సువర్చలా వియన్మూర్తిః పుష్కలా నిత్యపుష్పిణీ |
నీలోత్పలదలశ్యామా మహాప్రలయసాక్షిణీ || 145||

సంకల్పసిద్ధా సంగీతరసికా రసదాయినీ |
అభిన్నా బ్రహ్మజననీ కాలక్రమవివర్జితా || 146||

అజపా జాడ్యరహితా ప్రసన్నా భగవత్ప్రియా |
ఇందిరా జగతీకందా సచ్చిదానందకందలీ ||

శ్రీ చక్రనిలయా దేవీ శ్రీవిద్యా శ్రీప్రదాయినీ || 147||

ఫలశ్రుతిః

ఇతి తే కథితో లక్ష్మీ నామసారస్తవో మయా |
శ్యామలాయా మహాదేవ్యాః సర్వవశ్యప్రదాయకః || 148||

య ఇమం పఠతే నిత్యం నామసారస్తవం పరం |
తస్య నశ్యంతి పాపాని మహాంత్యపి న సంశయః || 149||

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం వర్షమేకమతంద్రితః |
సార్వభౌమో మహీపాలస్తస్య వశ్యో భవేద్ధువం || 150||

మూలమంత్రజపాంతే యః పఠేన్నామసహస్రకం |
మంత్రసిద్ధిర్భవేత్తస్య శీఘ్రమేవ వరాననే || 151||

జగత్త్రయం వశీకృత్య సాక్షాత్కామసమో భవేత్ |
దినే దినే దశావృత్త్యా మండలం యో జపేన్నరః || 152||

సచివః స భవేద్దేవి సార్వభౌమస్య భూపతేః |
షణ్మాసం యో జపేన్నిత్యం ఏకవారం దృఢవ్రతః || 153||

భవంతి తస్య ధాన్యానాం ధనానాం చ సమృద్ధయః |
చందనం కుంకుమం వాపి భస్మ వా మృగనాభికం || 154||

అనేనైవ త్రిరావత్త్యా నామసారేణ మంత్రితం |
యో లలాటే ధారయతే తస్య వక్త్రావలోకనాత్ || 155||

హంతుముద్యతఖడ్గోఽపి శత్రుర్వశ్యో భవేద్ధ్రువం |
అనేన నామసారేణ మంత్రితం ప్రాశయేజ్జలం || 156||

మాసమాత్రం వరారోహే గాంధర్వనిపుణో భవేత్ |
సంగీతే కవితాయాం చ నాస్తి తత్సదృశో భువి || 157||

బ్రహ్మజ్ఞానమవాప్నోతి మోక్షం చాప్యధిగచ్ఛతి |
ప్రీయతే శ్యామలా నిత్యం ప్రీతాఽభీష్టం ప్రయచ్ఛతి || 158||

ఇతి సౌభాగ్యలక్ష్మీకల్పతాంతర్గతే లక్ష్మీనారాయణసంవాదే
అష్టసప్తితమే ఖండే శ్రీశ్యామలాసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

మాతంగీ మాతరీశే మధుమథనాసధితే మహామాయే |
మోహిని మోహప్రమథిని మన్మథమథనప్రియే వరాంగి మాతంగి ||

యతిజన హృదయనివాసే వాసవవరదే వరాంగి మాతంగి |
వీణావాద వినోదిని నారదగీతే నమో దేవి

Sri Saraswati Sahasranama Stotram

శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Saraswati Sahasranama Stotram) ధ్యానం శ్రీమచ్చందన చర్చి తోజ్వలవపు శుక్లాంబరా మల్లికా | మాలా లాలిత కుంతలా ప్రవిలస న్ముక్తావలీ శోభనా || సర్వజ్ఞాన నిదాన పుస్తక ధరా రుద్రాక్ష మాలాంకితా | వాగ్దేవీ...

Sri Saptha Devi Mangala Stotram

श्री सप्तदेवि मंगलस्तोत्रं (Sri Saptha Devi Mangala Stotram) ॐ नमः आध्या शक्ति नमोस्तुते त्रिकुटनिवासिनि वैष्णो वरदायिनी | त्रिगुणात्मिका जगदंबा परमेश्वरी नमोस्तुते || १ || ज्वाला ज्योतिरुपश्च अखंड नित्यस्वरुपिणी | योगीजनो...

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram) ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః. అష్టోత్తర శతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజసః | అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరోనారాయణో భవేత్ || ౧ || విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో...

Sri Vindhyeshwari Stotram

శ్రీ వింధ్యేశ్వరి స్తోత్రం (వారాహి దేవి) (Sri Vindhyeshwari Stotram) నిశుంభ-శుంభ మర్దిని ప్రచండ ముండ ఖండినీం వనే రణే ప్రకాశినీం భజామి వింధ్య వాసినీం || 1 || త్రిశూల ముండ ధారిణీం ధరా విఘాత హారిణీం గృహే గృహే...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!